Понеделник, 2 Октомври 2023

Над 700 млн. лв. изхарчени в нарушение през 2018 г. и влошаването продължава

Над 700 млн. лв. изхарчени в нарушение през 2018 г. и влошаването продължава
Публикация   15:33     21 Юни, 2019 /     Петя Георгиева ИПИ   /     1163

Поддръжниците на правителствените програми, бюджетните субсидии и държавните предприятия твърдят, че у нас основната причина да не се постигат добри резултати е липсата на достатъчно средства.

Това не е вярно.

Българската администрация разполага с огромен ресурс за постигане на целите, които преследва, и в осъществяването на публичните политики, които е формулирала. За 2019 г. държавният бюджет ще похарчи над 44 млрд. лв.

Този ресурс, обаче, все повече се харчи не според правилата. За 2018 г. е ясно, че:

 • Редовно не се организират обществени поръчки;
 • Налице е директно договаряне, вместо отворена поръчка;
 • Нерядко не се събират оферти;
 • Субсидии не се изразходват по предназначение.

От проверката на АДФИ за 2018 г.[1] на обществените поръчки е видно, че делът на обществените поръчки с нарушения се увеличава.

За 2018 г. АДФИ е проверило 1204 обществени поръчки на стойност от 1 386 811 952 лв., от които в 614 на стойност от 728 830 846 лв. са установени нарушения. Както е видно на графика 1 делът на обществените поръчки с нарушения е най-висок от 2014 г. насам.

Последващата стъпка при установяване на нарушенията е АДФИ да предприеме съответните мерки. Ето какви са те:

 • Издадени са 363 наказателни постановления (37% от актовете) – по тях са наложени глоби и имуществени санкции общо в размер на 306 229 лв.
 • Прекратени са 29 бр. административно-наказателни производства (3 %);
 • По приключилите 319 бр. (32.5%) административно-наказателни производства на съответните лица са изпратени писмени предупреждения, че при повторно нарушение ще им бъде наложено административно наказание;
 • Административно-наказващият орган предстои да се произнесе по 270 бр. (27,5%) административно-наказателни преписки.

Изводите са очевидни:

1. 700 млн. лв. са приближение за оценката на корупционните практики и/или неграмотност на администрацията;

2. Практиките се разпростират, вместо да бъдат ограничавани. С нарастването на парите в държавния бюджет нарастват и злоупотребите;

3. Наказанията са пренебрежими и поносими за нарушителите – варират от предупреждение и стигат до имуществени санкции, които за 2018 г. са в размер на 0,04% от регистрираните 700 млн. лв. неправилно разходвани средства.

Най-тъжният извод, обаче, е, че целите, които се преследват, не са постигнати – нито има по-добро здравеопазване, нито по-качествено образование, нито пък по-добра съдебна система. И няма изгледи да има промяна.

Графика 1. Дял на проверените обществени поръчки със значителни нарушения за периода 2014-2018 г.

 

Източник: Годишни отчети на АДФИ

В над 44% от поръчките с нарушения са открити съществени нарушения (графика 2). Това означава, че не са спазени принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, за свободна конкуренция и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация (стр. 13 от отчета). В 105 случая не са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки (на стойност 27 272 550 лв.) при наличие на всички законови основания за това. В 10 случая (на стойност 7 068 965 лв.) са неоснователно проведени процедури на договаряне без обявление. В 95 случая (на стойност 5 073 107 лв.) не са събрани оферти чрез публикуване на покана или обява за възлагане на обществени поръчки. При  38 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите, а при  24 случая са сключвани анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, и срокове за изпълнение.

Графика 2. Структура на обществените поръчки с нарушения за 2018 г.

Източник: Отчет за дейността на АДФИ за 2018 г.

    Общините и държавните и общински предприятия са слабите звена в управлението на бюджета и поръчките

Нарушенията и нередностите при изпълнението на обществените поръчки в общините продължават да са значителен дял – около една трета от поръчките с нарушения са при тях (графика 3), като стойността им е над 483 млн. лв. Съществените нарушения на общинските поръчки са на стойност над 74 млн. лв. Дружествата с държавно и общинско участие в капитала бележат голям брой нарушения (217 бр. поръчки), но на по-ниска стойност (155 млн. лв., от които съществените нарушения са на стойност над 46 млн. лв.).

Графика 3. Финансови инспекции на обществени поръчки, в т.ч. в общините за 2018 г.

  Източник: Отчет за дейността на АДФИ за 2018 г.

      Все още се срещат нарушения в бюджетната дисциплина сред разпоредителите с бюджет

Отчетени са нарушения на Закона за счетоводството и други нормативни документи, свързани с:

 • вярното и точно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятията в годишните финансови отчети;
 • документалната обоснованост на стопанските операции;
 • нецелево разходване на предоставени субсидии от държавния бюджет (в размер на 1 837 004 лв.);
 • нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, например: изразходване на средства, предоставени за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища не по предназначение; невъзстановяване в законоустановения срок на неусвоени целеви средства за предходни години; поети ангажименти за разходи, които не са включени в бюджета на общините; натрупани нови задължения за разходи над максимално допустимите и др.

   АДФИ е установила нарушения и при договорите за изпълнение на проекти в европейски средства.


[1] През изминалата седмица беше публикуван поредният годишен отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

 


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha