Днес е : Сряда, 31 Май 2023

Административен съд – Русе отбелязва 12 години от своето създаване

Публикация 01 Mar, 2019 / akcent.bg

За този период са разгледани близо 14 200 административни дела

   На 1 март Административен съд – Русе отбелязва 12 години от от създаването на административните съдилища в България, с което бе завършено изграждането на обособена система на специализираното административно правосъдие в страната.

   По повод празника гости на съда бяха представляващият ВСС Боян Магдалинчев, зам.-председателят на ВАС Милка Панчева, Сибила Симеонова – съдия от ВАС и бившият председател на АдмС-Русе съдия Елга Цонева. „Бързината и качеството на административното правосъдие в България са несравнимо по-високи от тези в общите съдилища. Неслучайно административното правораздаване е на едно от водещите места в европейската правосъдна система“, заяви в поздравителното си слово към магистрати и служители Боян Магдалинчев.

   Административният съд в гр. Русе функционира, образува и разглежда дела от 01.03.2007 г., а съдебният район, върху който се прилагат компетенциите му, обхваща общините Русе, Бяла, Ценово, Ветово, Борово, Иваново, Две могили и Сливо поле.

   За 12 години дванадесет съдии правораздават в съда. Осем магистрати поставят началото през 2007 г.: Елга Цонева, Росица Басарболиева, Тодор Петков, Красимир Кънчев, Свилена Проданова, Йълдъз Агуш, Вилиана Върбанова и Сибила Симеонова. През 2009 г. Тодор Петков е избран за съдия във Върховния административен съд. Три години по-късно е последван от съдия Свилена Проданова. През 2013 г. за върховен съдия е избран и Красимир Кънчев, а през 2016 г.  – Сибила Симеонова.

   Последователно през 2013 г. и 2014 г. в състава на съда влизат съдиите Ина Райчева и Диан Василев, а три години по-късно, през 2017 г., съдия Василев е избран за председател на Административния съд в гр. Русе.

   В края на 2018 г., поради навършване на определената по закон възраст, магистратския екип напуска съдия Елга Цонева – дългогодишен председател, а след това зам.-председател на АдмС-Русе. Висока оценка за проявения от нея професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, за институционализиране на Административния съд в гр.Русе и за развитието на неговия колектив бе заявена от представляващия ВСС Боян Магдалинчев, председателя на ВАС Георги Чолаков и председателя на ВКС Лозан Панов.

   След проведен анализ на натовареността на административните съдии и установената от това служебна необходимост от началото на 2019 година със заповед на председателя на ВАС в Административен съд – Русе са командировани Елица Димитрова и Ивайло Йосифов – съдии от Русенския районен съд.

   За 12 години в Административен съд – Русе са разгледани близо 14 200 административни (първоинстанционни и касационни) дела, разнообразни по материя и приложима нормативна уредба. Над 90% от производствата приключват в рамките на препоръчителния тримесечен срок, а показател за високото качество на правораздавателната дейност са потвърдените от Върховния административен съд над 80% от обжалваните съдебни актове.

   През годините съдът е търсен и желан партньор на Националния институт на правосъдието по Програмата за обмен на магистрати от Европейския съюз. Активното участие на съда в програмите за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение, Европейската правна академия и Асоциацията на европейските административни съдии допринесе за по-доброто разбиране и опознаване на европейските съдебни системи и утвърждаване на взаимното доверие и сътрудничество между съдебните власти в страните членки на Европейския съюз.

За 12 години съдът е организирал и осъществил близо 10 проекта по Програмата на НИП за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите.

От 2015 г. Административен съд – Русе участва активно в Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в партньорство с Върховния административен съд.

С всяка година съдът разширява практиката си от комуникационни дейности за повишаване правната култура и популяризиране работата на съдебната система и утвърждава поведение на проактивен диалог с медиите за подобряване на ефективността, отчетността и прозрачността в работата си.

   През годините АдмС-Русе се утвърди като коректен партньор на академичната общност, културни институти, русенски училища и неправителствени организации, а социална му отговорност и ангажимент към младите хора, креативни идеи и добри практики ежегодно получават признание при работата със студенти и ученици, с НПО и младежки клубове.

   В началото на тази година Административен съд – Русе бе отличен от Асоциация „Прозрачност без граници“ за водещата си роля в съдебната карта на страната за ергономичност, степен на публичност и прозрачност на данни, базирани в интернет страницата си. Класацията е била осъществена сред 178 съдебни уебсайтове на върховни, апелативни, окръжни, административни и районни съдилища по определени количествени параметри за ергономичност и 23 индикатора за качество като: достъп до правосъдие;  прозрачност и отчетност; етика и отговорност; връзки на съдилищата с обществеността и медиите; връзки с участниците в съдебни процедури; достъпност и яснота на езика; функционалност, структура и визия.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама