Днес е : Събота, 4 Юли 2020

Община Русе представи напредъка по реализацията на проект и разкрития Общностен център за предоставяне на почасови социални услуги

Публикация 05 Jul, 2018 / akcent.bg

Общата стойнст на проекта е 391 166,00 лв., от които 332 491,10 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд

Община Русе проведе информационен ден, на който бяха представени дейностите, извършени до момента и постигнатия напредък при предоставянето на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" в разкрития общностен център.

  Проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Русе“, договор № BG05M9OP001-2.005-0144-С001 се изпълнява по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, както и от националния бюджет.

   Събитието беше открито от Радостина Пейкова - Началник отдел "Обществено здраве", която запозна присъстващите с етапите по реализацията на този изключително важен за града проект и представи екипа по проекта. Присъстваха  42 представители на общинска администрация Русе, на доставчиците на социални услуги, фирмите – изпълнители на дейността, граждани и медии.

   Ръководителят на проекта – Катя Петрова запозна присъстващите с междинните резултати по проекта, както и с предстоящите дейности до края на годината, когато трябва окончателно да приключи изпълнението му.

   Към настоящия момент със заповед на кмета на Община Русе е разкрит Общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“. Извършен е текущ ремонт на сградата и помещенията,  собственост на общината, намиращи се на адрес гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №45, в която се предоставя услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“. В центъра са обособени основни помещения: входно пространство с фоайе, кабинет за управител и социален работник на Общинския център, кабинети за: психолог и логопед, групова и индивидуална работа,  трудотерапевтични дейности, лечебна физкултура и рехабилитация, санитарен възел с мивка. Помещенията са изцяло оборудвани и обзаведени с всичко необходимо за предоставяне на социалните услуги. За обезпечаване на нормалното функциониране на центъра са извършени и дейности по доставка и монтаж на пожароизвестителна инсталация и обезпечаване и въвеждане на техническа експлоатация на енергообзавеждането, обясни  Петрова.

  След проведени подбор на кандидати със съответното образование и квалификация са наети специалистите в ЦСРИ. На трудови договори са наети: управител, социален работник, медицинска сестра, кинезитерапевт, трудотерапевт, логопед, психолог и хигиенист.

  Проведени са девет процедури за подбор за лица, които желаят да предоставят почасово услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“.

  Услугата „Личен асистент“ се предоставя в домовете на потребителите по предварително изготвен график на 12 потребители от 9 наети лица.

  Социалните асистенти подпомагат нуждаещите се „от” и „до” домовете им и детски заведения – ясли и градини, училища, университет, културни, спортни мероприятия и събития и се предоставя също по предварително изготвен график на 38 потребители от 19 наети лица.

  Услугите в ЦСРИ се предоставят като подкрепящи почасови дейности за децата, семейства, лицата със зависими членове, нуждаещи се от помощ и подкрепа. Към момента потребители на услугите са 25 деца и техните семейства, каза още ръководителят на проекта.

   В програмата на информационния ден беше посетен и самият "Център за социална рехабилитация и интеграция". Присъстващите имаха възможността да се разходят в обновената сграда и помещенията и да видят обособените помещения, съответстващи на методиката за реда и условията за предоставянето на услугите.

  Общата стойнст на проекта е 391 166,00 лв., от които 332 491,10 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, а 58 674,90 лв. национално финансиране.

  До края на изпълнението на проекта, а именно 31 декември 2018 г. предстои да продължи предоставянето на почасовите социални услуги, супервизия на персонала и обучение на персонала, обясни ръководителят на проекта г-жа Петрова.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама