Днес е : Вторник, 31 Март 2020

С близо 200 лева по-малко средна заплата получават в Русенско

Публикация 23 May, 2018 / akcent.bg

В обществения сектор средната работна заплата за периода януари - март 2018 г. е 956 лв., а в частния сектор - 862 лева.

   По предварителни данни към края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 68.1 хиляди. Спрямо края на декември 2017 г. наетите лица нарастват с 1.9%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2017 г.) – намаляват незначително с 0.3%. В обществения сектор на област Русе работят 13.5 хил. души, а в частния сектор - 54.6 хил., или 80.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица в частния сектор нараства с 1.9 %.

   В сектора на услугите към края на март 2018 г. работят 35.7 хил. (52.4%) от наетите лица, в индустрията - 29.2 хил. (42.9%), а в селското, горското и рибното стопанство - 3.2 хиляди (4.7%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.2% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (24.4 хил.) представляват 83.6% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на декември 2017 г. броят на наетите в преработвателните предприятия нараства с 510 души.

   През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 881 лв.  Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. е средната брутна заплата за тримесечието запазва нивото си, а в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. увеличението е с 67 лв. Средната месечна работна заплата за януари е 887 лв., за февруари - 860 лв. и за март - 895 лева.

   В обществения сектор средната работна заплата за периода януари - март 2018 г. е 956 лв., а в частния сектор - 862 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява с 56 лв. или с 5.5%, а в частния нараства с 13 лв. 8.0% е увеличението на средната работна заплата в обществения сектор в сравнение със същия период на миналата година, а в частния – 8.3%.

 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

 

   Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 417 лв. и „Добивна промишленост” - 1 196 лв.. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” - 524 лв., след тях се нареждат наетите в икономически дейности „Строителство” и  „Други дейности”.

  По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 год. Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е е област София (столица) – 1456 лв, а с най-ниска е област Видин – 710 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 077 лв. – със 196 лв. или 22.2%  по-висока от тази за област Русе.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама