Днес е : Сряда, 19 Февруари 2020

Картина на трудовия пазар в област Русе за февруари 2018 г.

Публикация 30 Mar, 2018 / akcent.bg

Над 650 работни места са заявили работодатели в областта през февруари

    През ФЕВРУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 447 (с 58 повече в сравнение с януари, както и с 49 повече отколкото през същия месец на м.г.). От тях без квалификация са 136, с работническа професия са 139, а специалистите със средно специално и висше образование - 172. Повече от половината от устроените на работа са жени (56,4%), а младежите до 29 години са 101. Заетост е осигурена на 63 продължително безработни, както и на 16 безработни с намалена трудоспособност.

    Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 293 безработни, което е с 18 повече в сравнение с януари и с 39 повече отколкото през същия месец на м.г. С посредничеството на ДБТ други 69 безработни са наети по програми за заетост през февруари.

    Общо обявените през февруари свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 656, което е със 199 повече спрямо януари.

    През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се е увеличило и се изразява в заявените общо 566 места в бюрата по труда, като сравнено с януари броят им е със 159 по-голям. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от хотелиерството и ресторантьорството (150), преработващата промишленост (136), търговията (117), селското стопанство (69), административните и спомагателните дейности (15) и др.

    По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през февруари са заявени 90 работни места – основно по НП „Асистенти на хора с увреждания” и по схеми по ОПРЧР.

    Към края на февруари в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 6693. Техният брой намалява точно със 100 в сравнение с края на януари. Като търсещи работа лица са регистрирани и 96 заети, 43 учащи и 77 пенсионери.

    Равнището на безработица за област Русе, е 6,5%, при 6,6% през предходния месец. /В сравнение с февруари 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,6 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за февруари 2018 г. е 7,0 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

     По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 30,1% /1225 безработни лица/, следват общините Ценово – 24,4% /433/, Борово - 21,5% /334/, Две могили - 17,6% /600/, Бяла – 13,0% /628/, Сливо поле – 10,8% /366/, Иваново - 8,9% /258/, и най-ниско в община Русе – 3,5% /2849/.

    Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на февруари са 2252 (33,7%) от всички регистрирани безработни в областта. Над 58% от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 55%.

    По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 46%, с работнически професии – 32%, специалисти – 22%.

     Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 38%, хората със средно образование са 49%, а висшистите – 13%.

    Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 475.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама