Четвъртък, 7 Декември 2023

РИОСВ: Монтюпе ще слага екофилтри, чака апаратура от Япония за замерване на амините

РИОСВ: Монтюпе ще слага екофилтри, чака апаратура от Япония за замерване на амините
Публикация   14:53     07 Март, 2018 /     Румен НИКОЛАЕВ   /     1333

Френската компания и Оргахим с програми за 2018 година за подобряване на екологията

  Монтюпе действа, а РИОСВ съдейства да може да бъдат инсталирани 3 екофилтъра преди да бъде излязло новото комплексно разрешително на компанията. Това съобщи днес на пресконференция директорът на Регионалната инспекция по Околна среда и води Любомир Атанасов. Очаква се разрешителното да бъде внесено през март, а до септември министерството да има становище.

   Освен това от фирмата ще закупят апаратура, с която ще може да бъде замерван диметилетиламин /амини/, за който се оказа, че няма норма и затова ще се правят замервания, за да бъде създадена.

  Замерванията с новата апаратура ще се правят в работните помещения, уточни началникът на отдел Контрол на ВВ ФФВКПКЗОХД Христо Милков.

  РИОСВ ще контролира тази година програмите на Монтюпе и Оргахим за подобряване на околната среда, каза още Атанасов.

   Контролна дейност в цифри, съставени актове, наказателни постановления и санкции

   Общият брой на обектите на територията на РИОСВ-Русе, които подлежат на контрол e 2144.

   За 2017 г. са планирани  проверки на 507 обекта. Извънредно са проверени 352 обекта по сигнали и жалби. Общо  проверени са 859 обекта.

   Общият брой на извършените проверки е 1 366, от които 635 съгласно Плана за контролна дейност на инспекцията и извънредни 731 бр.

   През 2017 г. са съставени 74 акта за установени административни нарушения. Най-много  актове има по Закона за управлението на отпадъците и Закона за водите. През 2017 г. регистрираните нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух са се увеличили значително в сравнение с отчетените през 2016 г. - над два пъти.  Издадените Наказателни постановления (НП) през 2017 г. са 74. 2 са прекратените административонаказателни процедури по Закона за опазване на околната среда.

   През 2017 г. се наблюдава тенденция към намаляване на броя на обжалваните наказателни постановления – 11 от 74 НП.

   За неизпълнение на условие в Комплексно разрешително и допуснато неорганизирано изпускане на емисии, е издадено наказателно постановление на „Монтюпе“ ЕООД в размер 300 000 лв. Наказателното постановление се обжалва и не е влязло в сила.

   Приключилите с „писмено предупреждение“ през 2017 г. преписки са 2 – физическо лице от гр. Мартен – не е предал ИУМПС на центрове за разкомплектоване на автомобили и  на физическо лице от Силистра за нарушаване на забрана в защитена територия.

   За регистрирани отклонения в определените нормативни емисионни норми и замърсяване на околната среда са изготвени 28 преписки за санкции съответно:

 • наложени санкции – 8 по компонент води;
 • еднократни санкции - 1 по компонент въздух;
 • намалени- 5 по компонент води и 3 по компонент въздух;
 • прекратени/спрени/отменени  – 11 по компонент води.

По наложените по чл. 69 от ЗООС санкции през 2017 г. в РИОСВ-Русе са постъпили  121 228,31 лв. От тях 80 % са преведени на общините, в които са констатирани нарушенията съответно:

            Община Русе 5 853,97  лв.

            Община Бяла 1 579,85 лв.

            Община Иваново 1 008,00 лв.

            Община Разград 79 031,35 лв.

            Община Лозница 217,12 лв.

            Община Исперих 2 400,00 лв.

            Община Завет 1 212,68 лв.

            Община Кубрат 134,40 лв.

            Община Силистра 2 240,11 лв.

            Община Ситово 2 360,00 лв.

            Община Тутракан  1 824,00 лв.

                Общо на общините е приведена сумата от 97 861,48 лв.

   Най-големи обекти – замърсители през 2017 г. са установени в общините –Разград и Русе.

 

 • Постъпили сигнали, последващ контрол

   Общият броя на постъпилите в РИОСВ – Русе през 2017 г. сигнали за замърсяване на компонентите и факторите на околната среда е 847. От тях основателни са 282, препратени по компетентност – 67, а останалите 505 са неоснователни. Наблюдава се увеличаване броя на постъпилите сигнали, спрямо 2016 г. (713), като  отчитаме, че и броят на неоснователните също се увеличава. Друга тенденция, която се наблюдава при сигналите е, че не малка част от тях не са от компетентността на РИОСВ.

   През 2017 г. при подаване на сигнали се запазва повторяемостта спрямо определени обекти, като: „Монтюпе” ЕООД гр. Русе, „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе, „Биовет” АД – клон Разград; млекопреработвателното предприятие (МПП) в с. Брестовене, Община Завет и МПП в гр. Главиница, Област Силистра. По отношение на тези обекти са предприети съответните административно–наказателни мерки, в т.ч. принудителни административни мерки.

   Сигналите през 2017 г. тематично могат да се групират в следната последователност:

 • разпространение на неприятни миризми;
 • замърсени терени с отпадъци;
 • замърсяване на водни обекти с отпадъчни води поради липса или неработещи пречиствателни съоръжения;
 • възникнали пожари в регламентирани депа за отпадъци и нерегламентирани сметища;
 • птици в безпомощно състояние.

През 2017 г. са регистрирани 45 жалби. Извършени са 38 броя проверки (в .ч. и по документи) на 22 обекта по жалби на граждани. От посъпилите жалби, 14 са основателни, 18 са неоснователни, а 13 са препратени по компетентност на съответните институции. При необходимост, по време на проверките са участвали представители на други контролни институции.

 

 • Състояние на компонентите и факторите на околната среда. Проблемни обекти.

                        Атмосферен въздух

   През годината нивата на основните замърсители – азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид, бензен и озон остават ниски, като единствено са констатирани превишения по показател фини прахови частици – 10 мкр. (ФПЧ10).

      Данните, постъпващи ежедневно от автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух – АИС „Възраждане”, гр. Русе показват, че броят на регистрираните дни с превишения (над 50 µg/m3) през 2017 год. (72)  е по-малък спрямо тези през 2016 год. (77) по показател ФПЧ10.

      Емисиите от изгарянето на горива в битовия сектор, съчетано с неблагоприятни атмосферни условия: мъгла и безветрие през месеците с ниски температури се явяват основна причина за регистрираните превишения на ФПЧ10.

   Наблюдава се тенденция за намаляване на броя на дните с превишения през летния период на 2017 год. спрямо същия период на 2016 год. Регистрираните превишения и в двата пункта за мониторинг (в гр. Русе и гр. Силистра). (Почти два пъти по-малко дни с превишения на фини прахови частици).

            През 2017 г. на територията, контролирана от РИОСВ – Русе не са настъпвали аварийни ситуации,  свързани със  замърсяване на атмосферния въздух. Продължи  контролът на качеството на атмосферния въздух в пункт в кв. „Зравец Изток” на гр. Русе. За отчетната година не са регистрирани завишени нива на замърсителите. Допълнително  разположеният  пункт за контрол на КАВ в района на РУ „Ангел Кънчев” - Русе. В този пункт също не са установени превишения на концентрациите на следените замърсители.

        През 2017 година е проведен е извънреден имисионен контрол на  (КАВ) в района на Източна промишлена зона за установяване наличието на специфични органични замърсители от  производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД. Не са констатирани превишения на концентрациите на замърсителите, определящи състоянието на атмисферния въздух.

 Проблемът с неприятните миризми е насочен към неорганизираното им изпускане от работната среда през транспортните врати на производствените халета. По предписание е въведена Инструкция за регулиране на ползването им, като ежедневно в РИОСВ – Русе се представя информация за състоянието им. Така в края на 2017 г. емитирането е ограничено и сигналите за неприятни миризми съществено са намалели. Дружеството изпълнява план - програма за привеждане на дейността в съответствие с екологичните изисквания, като стартира конкретни технически мерки за намаляване на нивата на необхванатите  органични замърсители в работната среда.

     В направление „Води общият брой на извършените проверки е 154, от които 67 проверки са извънпланови/извънредни.

            Общият брой пробонабирания през 2017 г. е  80.

   За констатирани нарушения на нормативната база през 2017 г. са съставени 10 акта за установяване на административни нарушения на следните обекти: „Мегахим” АД – гр. Русе, „Аполо 35” ЕООД – 2 бр., „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе, „Булмилк 1783” ЕООД, Община Дулово – 2 бр., „Сирма Приста” АД, Община Кубрат, „Маклер комерс” ЕООД.

            Издадени са 8 Наказателни постановления на обща стойност 10 330 лв.

    Регистрирани са общо 19 броя жалби и сигнали за замърсяване на водни обекти или канализационни системи. Същите са включени в броя извънредни проверки  за годината – общо 67. Голяма част от извънредните проверки се дължат на това, че за някои от обектите е имало повторяемост на жалби и сигнали, в т.ч. неколкократни замърсявания от един източник и последващ контрол във връзка с дадени предписания.

     Във връзка със сигнали, получени от жители на гр. Русе за разпространение на специфични миризми на химикали и за заустване на непречистени/цветни води в река Русенски Лом от канализационен колектор „Трети март“, съвместно с представители на   „ВиК“ ООД – гр. Русе са извършени проверки на обекти, източници на производствени отпадъчни води, заустващи в колектора. Взети са проби отпадъчни води от предприятие за производство на смоли, собственост на „Оргахим Резинс“ АД – гр. Русе, които са без отклонения на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в КР. По повод на същите сигнали е направена проверка на предприятие за производство на бои и лакове, стопанисвано от „Оргахим“ АД – гр. Русе. Обследвани са отделни канализационни отклонения от площадковата канализация на дружестото, чрез използване на цветове. Не са установени нерегламентирани зауствания.

    Предвид постъпили сигнали за замърсяване на река Дунав, другият проблем, който се очертава и ще продължи работата по него е канализационен колектор „България” в гр. Русе. В него постъпват производствени отпадъчни води, които се заустват в река Дунав без да преминават през ГПСОВ. Голяма част от промишлените предприятия, включени в колектора имат изградени локални пречиствателни съоръжения, а други нямат такива, и отпадъчните води от тях са с неопрелени показатели.

   При извършването на контролната дейност през 2017 г. по компонент „Почви” не са установени замърсявания на почви с нефтопродукти или с други опасни вещества.      

   ПУДОС изпълнява проект на Българо - швейцарската програма за сътрудничество – „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”, като при реализацията му ще се извърши изнасяне на част от  негодните препарати извън страната. С това се надяваме да бъдат изнесени негодните пестициди от складовете, които не отговарят на изискванията. Те са на територията на Област Разград.

                       Фактор Отпадъци

    През 2017 г. е приключена и приета цялостната рекултивация на депата за твърди битови отпадъци на територията на градовете: Борово, област Русе; Цар Калоян и Исперих, област Разград.

   Приета е и цялостната рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци на град Русе. Последващият контрол ще се осъществява чрез проектите за мониторинг, които са съгласувани с РИОСВ.

   Изпълнението на втората година от биологичната рекултивация е приета на депата в град Ветово, област Русе; село Айдемир и село Калипетрово, област Силистра. При извършените проверки е констатирано, че депата са устойчиви, няма замърсени терени с отпадъци.

   През 2017 г. са експлоатирани две съществуващи общински депа, които не отговарят на екологичните изисквания –  в Бяла и в Две могили.  

   Към 31.12.2017 г. със заповеди е преустановена експлоатацията им. В процедура по обжалване е заповедта за преустановяване експлроатацията на депото в  Две могили.

   Относно строителството на Регионално депо за регион Борово/Бяла има сключен договор за финансиране от Предприятието за управление дайностите по опазване на околната среда.  Очаква се през есента да приключат строителните дейности и да се въведе в експлоатация.

    Биологично разнообразие

   По отношение на компонент биоразнообразие през 2017 г. е проведена комисия за обявяване на нова защитена територия в землището на с. Мечка, община Иваново. Целта е да се опази находището на рядкото растение от вида вълнестоцветно сграбиче. Новата защитена територия ще се казва „Стълпище”. Цялата документация е препратена до МОСВ за издаване на Заповед на Министъра на околната среда и водите. С нея защитените територии в териториалния обхват на инспекцията ще станат 43.

   През 2017 г. взето решение за разширението на „Сребърна”  и превръщането му в биосферен парк, който отговаря на изискванията на Севилската стратегия на програмата „Човекът и природата“ на ЮНЕСКО.

   Гнездовият сезон на къдроглавите пеликани през миналата година премина  успешно, без сериозни инциденти, независимо от опасността от  птичи грип.

   През 2017 г. продължи тенденцията от предходните години за подаване на множество сигнали за животни в безпомощно състояние. Това от своя страна показва, че заинтересоваността на гражданите към опазването на биологичното разнообразие е на много високо ниво. Броят на проверките по сигнал за намерени ранени или мъртви животински екземпляри е 61.

            Превантивна дейност и характер на инвестиционната активност

   През 2017 г.  в инспекцията са депозирани общо 1296 броя уведомления, от които 932 са за инвестиционни предложения (ИП), а 364 са за планове и програми (ПП). Анализът на дейността на дирекцията показва, че през 2017 г. общият брой на разгледаните инвестиционни инициативи (1299 отговора на уведомления) е намалял с около 35% прямо заявените предложения през 2016 г. Значителният спад на инвестиционни проекти се дължи на по-малък брой отворени мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по които има възможност за финансиране на проекти за земеделски и селскостопански дейности. В урбанизираните територии се запазва процента на инициативите, свързани с пристрояване или ново строителство на сгради и техническа инфраструктура за жилищно и/или обществено-обслужващо застрояване.

   Общият брой на проведените и финализирани процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС през 2017 г. е почти идентичен с броя им през предходната година: през 2017 г. – общо 149 броя, спрямо общо 142 броя през 2016 г. Независимо от това, броят на извършените преценки за необходимостта от извършване на ОВОС се е увеличил с около 7% спрямо 2016 г. (110 издадени решения) и с около 17 % спрямо 2015 г. (98 броя издадени решения). По отношение на характера на процедираните инвестиционни намерения, най-много инициативи са свързани с изграждане на водовземни съоръжения за водовземане на подземни води, изграждане на системи за напояване или осигуряване на води за технологични нужди – около 20% от общия брой процедури, интензивно животновъдство – 19 % и дейности по управление на отпадъците – около 11%.

   Отчитайки предмета на инвестиционните предложения, за които са проведени процедури, същите могат да се групират, както следва:

 • изграждане на съоръжения за водовземане от подземни води за технологични нужди или мелиоративни дейности в селското стопанство (23 броя процедирани ИП);
 • интензивно животновъдство (22 броя процедирани ИП, от които 11 за интензивно отглеждане на птици, 7 за интензивно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и 4 за интензивно отглеждане на свине);
 • обособяване на площадки за дейности с отпадъци - 13 броя процедирани ИП,
 • енергийно стопанство, включително промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода, съоръжения за надземно складиране на горива (12 броя процедирани ИП);
 • хранителна промишленост, в т. ч. консервиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти,
 • химическа промишленост (9 броя процедирани ИП);
 • инфраструктурни обекти с обществено предназначение (8 броя процедирани ИП);
 • интензивно отглеждане на риба (3 броя процедирани ИП);
 • гробищни пакове (4 броя процедирани ИП);
 • обезвреждане на животински  отпадъци (4 броя процедирани ИП);
 • производство и преработка на метали, в това число инсталации за топене на цветни метали (3 броя процедирани ИП);
 • промяна предназначението на земи за интензивни земеделски нужди (2 броя процедирани ИП);
 • каучукова промишленост (1 брой процедирано ИП);
 • добив на инертни материали (1 броя процедирани ИП).

               Предизвикателства и насоки за дейността през 2018 г.

 • По отношение на контролната дейност

1. В областта на опазване на атмосферния въздух:

 •     засилен контрол по изпълнение на мерките, заложени в план-програмите на дружествата за отстраняване на причините за емитиране на такива миризми;
 • контрол по изпълнение на мерките, заложени в общинските програми за качество на атмосферния въздух с цел намаляване на нивата на финни прахови частици;
 • сътрудничество с други специализирани институции като представители на Българска академия на науките за изготвяне на  специализирани  математически модели за подпомагане работата на експертите в направление „атмосферен въздух“.

2.  В областта на опазване на водите:

 • неизградени градски пречиствателни станции за отпадъчни води и такива, които не са предадени за стопанисване на ВиК оператори. Въздействие и контрол върху работата на Асоциациите на ВиК операторите за ускоряване предаването на изградени и функциониращи ГПСОВ съгласно Закона за водите. Такива са случаите с ГПСОВ на гр. Тутракан (неизградена), ГПСОВ – Кубрат и Исперих (непредадени на ВиК оператор)   ГПСОВ Дулоно (недоизградена и непердадена) ГПСОВ Ситово   (изградена, въведена в експлроатация, но в последствие нефункционираща).
 • засилен контрол по изпълнението на етапите от представените програми за привеждане в съответствие на пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води, както и заложените срокове в  тях;
 • по отношение дейността на млекопреработвателните предприятия на територията на РИОСВ-Русе.

3. По отношение на управление на отпадъците:

 • рекултивация стари общински сметища, които са спрени от експлоатация;
 • административно съдействие при изграждане Регионална система за управление на отпадъците – Борово;
 • въвеждане в редовна експлоатация на сепариращи и компостиращи инсталации към регионалните депа Русе и Силистра. За Русе е удължен срока с три месеца.
 • засилен контрол върху нерегламентирано изгаряне на производствени и опасни отпадъци.

4.   По отношение на опазване на почвите:

 • привеждане на складовете за излезли от употреба препарати за растителна защита в съответствие с нормативните изисквания;
 • спазване на етапите за рекултивация на нарушени терени.

5. По отношение на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие, защитените територии и зони:

               Основни предизвикателства:

 • по отношение на сигналите за екземпляри в безпомощно състояние - липса на подходящи условия за временно настаняване на екземплярите до изпращането им в спасителен център. Често се налага екземплярите да се настаняват в домовете на експертите. Своевременното настаняване на екземпляри в Спасителния център в гр. Стара Загора е проблемно, т.к. има само един автобус в денонощието. Това поставя на изпитание оцеляването на екземпляри в по-тежко състояние и е в нарушение на Закона за ветеринорномедицинската дейност. Необходимо е да се регламентира заплащане на водачите на обществени превозни средства за осъществяването на превоз на животински видове;
 • липсата на текстове в Закона за лечебните растения, отнасящи се до служебно закриване на пунктове за билки, чиито организатори пребивават в чужбина;
 • различните видове бракониерски набези (лов, риболов, сеч и др.) в границите на защитените територии;

     Насоки за решаване на предизвикателствата:

 • регламентиране транспортирането на бедстващи животни на национално ниво, както и изграждането на спасителен център за региона;
 • тясно сътрудничество с органите на МВР, ИАРА и др.;
 • търсене на съдействие от институтите на Българска академия на науките за предлагане на техники и методи щадящи околната среда.

                      По отношение на превантивната дейност:

    Основни предизвикателства: При разглеждането и оценяването на постъпилите преписки  са идентифицирани основни проблеми, които затрудняват или утежняват работата на експертите. Най-общо затрудненията могат да бъдат класифицирани като:

 • пропуски и недостатъци в разработените информации от възложителя, което налага изискване на допълнителна такава.
 • след въвеждане на съвместените процедури по Глава Шеста и Глава Седма, раздел  I от ЗООС се отчита затруднение за възложителите при изготвяне на оценката по чл. 99б от ЗООС, което налага връщане за доработване и допълване и съответно увеличаване на срока за процедиране на инвестиционните намерения;
 • предоставяне на немотивирани становища от специализирани компетентни органи при провеждане на консултации по реда на чл. 7 от Наредбата за ОВОС, което е свързано с връщане на документацията на възложителя за доработване и води до удължаване на сроковете за произнасяне по преписките.
 • Общините и кметствата, имащи задължение за осигуряване на обществен достъп, не изпращат в срок резултатите от осигурения такъв, което налага изготвяне на напомнителни писма до съответната община/кметство.

               Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha