Днес е : Събота, 6 Юни 2020

Еврокомисията насърчава чиракуването

Публикация 06 Oct, 2017 / akcent.bg

  Европейската комисия прие днес предложение за установяването на рамка за качествено и ефективно чиракуване. Тази инициатива представлява част от новата европейска програма за умения.

  В препоръката са набелязани 14 условия, които държавите от ЕС и заинтересованите страни следва да използват за създаването на качествено и ефективно чиракуване. Инициативата ще допринесе за повишаването на пригодността за заетост на чираците и за насърчаването на личното им развитие.

  Предлаганата рамка определя седем условия за обучение и труд, по които ще се оценяват качеството и ефективността на чиракуването:

1) писмен договор;

2) резултати от обучението;

3) педагогическа помощ;

4) елемент, свързан с работното място;

5) заплащане и/или обезщетение;

6) социална закрила;

7) здравословни и безопасни условия на труд.

   Рамката съдържа също седем рамкови условия:

8) законодателна рамка;

9) участие на социалните партньори;

10) подкрепа за предприятията;

11) гъвкави възможности и мобилност;

12) професионално ориентиране и повишаване на осведомеността;

13) прозрачност;

14) осигуряване на качество и проследяване на професионалното развитие на хората, завършили успешно чиракуването.

   Комисията подпомага изпълнението на тези условия с отпускането на съответно финансиране от ЕС. Само Европейският социален фонд отпуска до 27 милиарда евро за образование и обучение.

  Европейският алианс за професионална подготовка е събрал досега над 750 000 предложения за трудова дейност, насочени към младите хора.

  По линия на гаранцията за младежта вече са били отправени поне 390 000 предложения за чиракуване.

  Програмата "Еразъм+" подкрепя мобилността за чираци, включително чрез инициатива за подпомагането на 50 000 места за обучение на учещи в предприятия в чужбина за периода 2018-2020 година.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама