Днес е : Сряда, 2 Декември 2020

459 новорегистрирани безработни през август

Публикация 27 Sep, 2017 / akcent.bg

  През август постъпилите на работа регистрирани безработни от община Русе са 244. Започналите работа безработни с работническа професия са 67, специалистите са 117, а тези без квалификация - 60. От всички устроени на работа 125 са жени, а 46 са младежи, постъпилите на работа  безработни с увреждания са 7, а висшистите - 81 /33%/, и продължително безработните 3. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 200 души. На първичния трудов пазар са наети 223 безработни, а по програми, мерки и схеми за заетост - 21.

  Общо обявените през август свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са 541, с 53 повече от предходния месец. Тенденцията за увеличено търсене на работна сила продължава и през този месец. На първичния трудов пазар са обявени 504 СРМ, със 79 повече спрямо юли. През август от частния сектор са обявени 281 свободни работни места, а в зависимост от икономическите дейности най-много са заявени отново от преработващата промишленост /232/. Следват областите образование /91/, административни и спомагателни дейности /65/, търговия /26/, транспорт /24/, строителство /20/, хотелиерство и ресторантьорство /15/ и  др.

  Като най-търсени през август могат да се посочат следните професии: учители, матричар, машинен оператор, шиене и машинен оператор, производство на части за автомобили, спомагателен работник в шевно производство, шивач, гладач, камериер, социален асистент, общи работници, заварчик, шлосер, мехатроник, техник, механик, работник, обслужващ бензиностанция и др.

  На субсидирания трудов пазар в община Русе  през август са обявени 37 СРМ, 13 от които са по схеми на ОПРЧР.

  Стартиралата през юни схема Ваучери за заети лица” по ОПРЧР предостави възможност на заети лица със средна или по-ниска степен на образование да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. Към 18.08.2017 г. са подадени 2630 заявления за включване в обучения от лица, наети по трудово правоотношение. Към 31.08.2017 г. в ДБТ-Русе са издадени 361 ваучери за обучение на заети лица.

  Входящият поток безработни през август е 472 души /459 новорегистрирани и 13 с възстановена регистрация/, с 9 по-вече спрямо юли. Изходящият поток от безработни лица продължава да намалява и се състои от 420 души /с 18 по-малко спрямо юли/.

  Като търсещи работа лица са регистрирани и 97 заети, 43 учащи и 61 пенсионери.

Запазва се тенденцията за намаляване броя на регистрираните безработни лица на годишна база, като в края на август техния брой за община Русе е 2576, което е с 259 по-малко спрямо същия месец на м.г. Равнището на безработица в края на август 2017 г. за община Русе е 3.2 (с 3.5 процентни пункта под това за страната. За август равнището на регистрираната безработица за страната  е без промяна спрямо юли и е – 6,7%.

  Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/ също намаляват и към края на август са 322 /с 25 по-малко спрямо юли/.

  По професионален признак регистрираните безработни са почти без промяна спрямо юли: специалисти - 42%, без специалност - 31%, и с работнически професии - 27%.

  Разпределението на регистрираните безработни в общината според образованието през август не се различава съществено от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1378 /53%/, хората с висше образование са 743 /29%/, а тези с основно и по-ниско образование - са 455 /18%/.

  Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 37,5% /965/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 347, относителният им дял е – 13%.

   Регистрираните лица с намалена работоспособност са 292.

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама