Днес е : Сряда, 31 Май 2023

Приста ойл холдинг стартира революционен метод за производство на масла

Публикация 31 May, 2017 / Румен НИКОЛАЕВ

Иновативната технология ще стане факт до средата на 2018 година

   На встъпителна пресконференция  днес с конферентната зала за Завода за смазочни масла в Русе на Приста ойл холдинг бяха представени на дейностите по проект: “Инвестиции за внедряване в производството на иновативно решение за дозиране и смесване на смазочни масла, в мобилен и стационарен вариант”.  Проектът представи Милен Бойчев, Член на Борда на директорите, заедно с инж. Емил Димов, групов производствен мениджър и инж. Валери Дипчиков, технически ръководител на проекта.

   Общата стойност на допустимите разходи по проекта  е в размер на  2 410 000.00 лева.

  Размерът на предоставената от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ безвъзмездна финансова помощ възлиза на стойност  1 205 000.00 лева, от които:

  • Европейско финансиране – 1 024 250.00 лева
  • Национални средства - 180 750.00 лева

   Съфинансирането от страна на бенефициера „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД ще бъде на стойност  1 205 000.00 лева,  което е 50% от общо допустимите разходи по проекта.

   Приста ойл холдинг чрез внедряване в производството на нов иновативен процес ще създаде потенциал за последваща успешна пазарна реализация на произведените чрез него продукти.

   Иновативният процес представлява изцяло нова интегрирана система за дозиране и смесване на смазочни масла, която се явява алтернатива на конвенционалното механично смесване на масла в бъркалки.

    Планирано е да се направят инвестиции за придобиване на ново оборудване, което е необходимо за внедряването в производството на иновативния процес.

  Оборудването включва две напълно взаимно съвместими системи:

  • Система за автоматично дозиране на компонентите на смазочните масла;
  •  Система за студено смесване на маслата посредством граавитационни колони.

Очакваните резултати са:

   -    Продуктовата листа на предприятието ще бъде диверсифицирана с нови разновидности смазочни масла, произведени с помощта на новата иновативна производствена технология за дозиране и смесване на маслата. Ще бъдат пуснати в производство 20-30 нови групи продукти, съобразени с изискваните спесификации.

   -  Повишаване на конкурентоспобността на дружеството чрез  подобрената производствена ефективност и по-високото качество на продуктите. Новата революционна технология ще увеличи капацитета на завода за производство на смазочни масла в Русе с до 40 на сто при значинелно намалени разходи. Подобряване  пазарните позиции на дружеството.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама