Днес е : Вторник, 26 Януари 2021

Такса смет ще расте плавно в рамките на пет години

Публикация 01 Apr, 2017 / akcent.bg

Общините ще могат да я вдигат с до 20 % през всяка от следващите пет години

Такса смет ще поскъпва плавно в рамките на петгодишен период - с не повече от 20% за всяка година. Това предвиждат подготвените от финансовото министерство промени в Закона за местните данъци и такси. Новите правила бяха публикувани вчера за обществено обсъждане. С тях се премахва досегашната методика, според която налогът се изчислява на база на данъчната оценка на имота. Вместо това се регламентират няколко вида данъчни основи, които общините трябва да въведат от 2018 г. в зависимост от спецификата на населеното място.

Предвидената промяна обаче ще доведе до значително нарастване на таксата за домакинствата за сметката на разходите на фирмите, които в момента поемат около две трети от задълженията по този данък. За да се гарантира, че няма да има шоково поскъпване на такса смет за гражданите, в законопроекта е предвиден 5-годишен преходен период. Той обаче ще се прилага само в случаите, при които покачването на налога е повече от 20%.

  За услугите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци таксата от догодина ще се определя според количеството им, измерено чрез торби и съдове с определена вместимост и честота на извозване или според броя на ползвателите на имота. За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване налогът ще зависи от броя на гражданите с постоянен адрес или разгъната площ.

  В същото време се дава възможност в тригодишен период - до 2020 г. включително, общините да не прилагат установените в закона основи, а да начисляват такса смет върху разгъната застроена или незастроена площ на имотите.

  Идеята е в този период те да организират системите за измерване на количеството генериран боклук на територията на общината.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама