Днес е : Събота, 6 Юни 2020

НАП – Русе преизпълни плана си за 2016 година към държавния бюджет с над 103 %

Публикация 01 Feb, 2017 / akcent.bg

Само на 7 фирми не е възстановено ДДС за малко над половин милион лева

   Изпълнението на приходите за бюджета в региона е обвързано със статута на Русе на значим промишлен център, разширяването на изградения Индустриален парк в града, привличането в него на чуждестранни инвеститори за развитие на различни производства, както и изграждането на инфраструктурата на големи промишлени обекти като ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД, МОНТЮПЕ АД, КЕРОС БЪЛГАРИЯ ЕАД и други.
Това съобщи по време на пресконференция днес директорът на ТД на НАП – Варна – офис Русе Йордан Йорданов.

   Изпълнението на определения план за приходите на офис на НАП Русе за 2016 г. е постигнато в условията на стабилизиране на производствените програми на задължените лица, оптимизиране на тяхната зависимост от състоянието на тьрговските партньори, намаление на вътрешнофирмената задлъжнялост, преодоляване на ограничения в производството, обема на търговията и предоставените услуга, както и задържането на персонала.

   Върху изпълнението на приходите за Централния бюджет през изминалата година оказа влияние направеното допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, свързано с общините получили доставки на стоки или услуги за изграждане на В и К системи и съоръжения в изпълнение на водни проекти, включително по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013″. За региона това е окончателното възстановяване през 2016 г. на голяма сума от дължимия ДДС на Община Бяла.

   Към 31.12. 2016 г. приходите на офиса на НАП в Русе за Централния бюджет, за ДОО, за ФГВРС, за НЗОК и ДЗПО са общо 252.6 млн.лв. Постигнато е изпълнение за 2016 г. 103.2 на сто или с 13.4 млн.лв. в повече спрямо отчета за предходната 2015 г. С тези резултати офисът в Русе осигуряват 1.4 на сто от приходите на НАП и 15.6 на сто от тези на Териториална дирекция Варна. На национално ниво русенският офис заема 9-то място /от общо 30 офиса/ по обем на събраните приходи общо от НАП.

  Към същата дата събраните приходи от офис на НАП Русе само за Централния бюджет са общо 106.1 млн.лв., като е постигнато изпълнение 101.5 на сто на годишния план и увеличение с 4.7 млн.лв. спрямо достигнатото изпълнение на приходите за предходната 2015 г.

   В подкрепа на местния бизнес през 2016 г.е възстановен ДДС в размер на 113.9 млн.лв. или с 10.9 млн.лв. повече, спрямо предходната 2015 г. Това нарежда офиса на НАП Русе на 6-то място в страната след най-големите офиси-възстановители на ДДС – непосредствено след офиса на НАП Варна и преди съпоставимите офиси на НАП в Бургас и Стара Загора.
С най голямо увеличение на възстановения ДДС към 31.12.2016 г. спрямо 2015 г. са следните фирми:
– износител /ВОД/ ЧЛ регистрирано по ЗДДС с 2.8 млн.лв.
– търговец на едро с химически продукти с 2.5 млн.лв.
– търговец на леки и лекотоварни автомобили с 2.3 млн.лв.
– търговец на едро с текстил и галантерийни стоки с 1.7 млн.лв.
– производител и търговец на електроника с 1.5 млн.лв.

   Най големи вносители на ДДС към 31.12.2016 г. са следните фирми:
– търговец на едро с твърди, течни и газообразни горива
– търговец на едро с машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях
– производител на други химични продукти, некласифицирани другаде
– търговец на едро с други нехранителни потребителски стоки
– железопътен транспорт на товари

   При спазване на утвърдените процедури невъзстановеният в срок ДДС към 31.12.2016 г. е малко над половин милион лв. В един продължителен период от август 2015 г. до края на декември 2016 г. параметрите на невъзстановения в срок ДДС варират в минималните граници от 0.3 – 0.5 млн.лв.

   Средномесечно през 2016 г. 7 е броя на задължените лица, на които не е възстановен ДДС в срок при спазване на утвърдените процедури.

  Приходите от Корпоративен данък към 31.12.2016 г. са 33.0 млн. лв., като е постигнато изпълнение 105.4 на сто – с 1.1 млн.лв. повече от събраното в предходната 2015 г. За офиса на НАП в Русе с най-голям дял на приходите от Корпоративен данък са промишлените отрасли и строителството, следвани с почти равен дял от тьрговията на едро и предоставените услуги и след тях се нарежда селското стопанство.
Приходите от ДДФЛ към 31.12.2016 г. са 50.8 млн.лв., като за 2016 г. е постигнато изпълнение на плана 102.7 %, което е с 4.5 млн.лв. повече от предходната 2015 г. В абсолютна сума най-голям ръст от 3.0 млн.лв. отчитат приходите от ДДФЛ от трудови правоотношения, поради влиянието на следните фактори:
– увеличение размера на минималната работна заплата от 380 лв. на 420 лв. от 01.01.2016 г.
– увеличение на минималните осигурителни прагове по отделни групи професии
– средномесечното равнище на безработицата в Област Русе към края на м.ноември в Област Русе е 6.5 %, или по-ниско с 1.4 процентни пункта под средното за страната – 7.9% според Агенция по заетостта.

   Приходите от ДОО, ФГВРС и УчПФ към 31.12.2016 г. са 86.2 млн.лв., като е постигнато планово изпълнение за 2016 г. 105.3 на сто, което е с 5.4 млн.лв. повече спрямо 2015 г. Най-голям принос имат постъпленията от осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, фонд „Безработица“ и фонд „Трудова злополука и професионална болест“.
Приходите за НЗОК през 2016 г. са 40.8 млн.лв., като плановата задача е изпълнена 102.7 % и са събрани с 1.4 млн.лв. повече от тези през 2015 г. Най-много са постъпленията от вноски от осигурители и осигурени лица.

   Приходите за ДЗПО са 19.5 млн.лв., което е 104.4 на сто изпълнение на планираното за годината е с 1.9 млн.лв. повече от 2015 г. Най-голям принос имат постъпленията от осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд.
  

   Офисът на НАП в Русе работи с устойчива тенденция през последните години за увеличаване на обема на събраните публични приходи. Неговият фискален потенциал в периода 2010 – 1016 г. се е увеличил с 58.3 %.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама