Днес е : Събота, 24 Юли 2021

Съдът намали санкцията на РИОСВ Русе срещу Монтюпе от половин милион лева на 450 000 лева.

Публикация 14 Jan, 2017 / Румен НИКОЛАЕВ

   Русенският районен съд измени Наказателно постановление  № 51/29.09.2016 г. на директора на РИОСВ – Русе, с което на „Монтюпе“ ЕООД, представлявано от Ф.Г., е наложено административно наказание „имуществена санкция“ на основание чл.164 ал.1 от ЗООС в размер на 500 000 лв., като го намалява на 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) лв.

        Препис от решението да се изпрати на жалбоподателя и на Директора на РИОСВ – Русе. 

        Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Русенския Административен  съд.

  Становището е вследствие на жалба, подадена от канадската фирма с френски мениджмънт, след като бе санкционирана като оператор на „Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий“ от Регионалната инспекция на околната среда.

  В решението на съда обстоятелствено са описани събитията, предшествали това действие на Екоинспекцията. След извършени проверки е съставен протокол, в който се посочва,  че  сигналите на гражданите за наличие на миризма на изгорял бакелит са основателни и като техен източник еднозначно определили производствено хале № 3 на „Монтюпе“ ЕООД.  Въз основа на него директорът на РИОСВ- гр. Русе  издал обжалваното наказателно постановление, с което на дружеството било наложено наказание  „имуществена санкция“ в размер на 500 000 лв.

   Със заповед на областния управител на Русенска област от 01.11.2016г.е сформирана работна група от седем члена със задача да изследва  производствената дейност на „Монтюпе“  ЕООД, като   посочи констатации и евентуално препоръки относно подобряване на работната среда в предприятието, включително  и за ограничаване не неорганизирани емисии. В изпълнение на тази заповед работната група посетила предприятието на 02.11.2016 г., за което бил съставен протокол, а на 10.11.2016 г. бил изготвен и писмен доклад, който съдържал три констатации и четири конкретни препоръки, като изрично било отбелязано, че на работната група  не са предоставени данни за използваните от дружеството  химикали във връзка с производствените му процеси, въпреки напомнянето. Членове на тази работна група били професор Д.Я., доктор в областта на химическите науки и заемащ длъжността „Директор на института по инженерна химия“ към БАН  и професор В.Б., доктор на техническите науки, работещ в същия институт.   

   В последния ден на ноември наказаното дружество подало до РИОСВ – Русе искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение. Целта на това инвестиционно предложение е била изпълнение на направени предписания от РИОСВ – Русе за уеднаквяване инсталациите на „Монтюпе“ ЕООД, разрешени с КР № 105-Н1/2012г. със съществуващите към момента на територията на предприятието, намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и оценка на разработени алтернативни технически решения за изграждане на нова вентилационна система, чрез която ще се минимизира рискът от неорганизирани прахо-газови емисии.  

  Съдът отхвърля възражението на защитата, че щом при само от 10 от общо 329 изследвани работници на дружеството са налице леко завишени стойности на фенол в урината им и формалдехид в кръвта им, видно от писмо от ИА “Главна Инспекция по труда“, следователно изобщо не може да се говори, че дружеството е замърсител на въздуха с тези вещества. Неоснователността произтича от това, че наложеното наказание е за неизпълнение на условия по комплексното разрешително, а не за причиняване на телесни увреждания или смърт, тъй като тогава ще е налице съставомерност по чл.352 ал.3 или ал.4 от НК. Всъщност наличието на подобни завишени референтни стойности (макар и леко) е още едно доказателство, че от производствената дейност на „Монтюпе“ ЕООД се получават подобни вредни вещества.

  Съдът отчита извършените действия от страна на оператора след направените предписания от страна на контролните институции и по тази причина намалява наложената санкция с 50 000 лева.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама