Днес е : Събота, 5 Декември 2020

Прогноза вещае спад в набирането на персонал в Русе от началото на 2017 г.

Публикация 16 Dec, 2016 / akcent.bg

       Акценти:

  • При 14% от работодателите в България, планиращи увеличение на своя персонал, 7% прогнозиращи спад, а 74%, които не очакват промяна, нетната прогноза за заетостта за първото тримесечие на 2017 година е +7%.
  • След като данните са коригирани, така че да отразяват сезонните колебания, прогнозата е +11%. Всички резултати, обсъждани в този документ, са сезонно коригирани.
  • Перспективите за наемане са без промяна както спрямо предходното тримесечие, така и в сравнение със същия период на миналата година.
  • Проучването на ManpowerGroup за заетостта за първото тримесечие на 2017 година беше проведено чрез интервюта с представителна извадка от 620 работодатели в България. Всички участници отговориха на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на март 2017 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“
  • През следващите три месеца се прогнозира нарастване в числеността на персонала във всички пет изследвани региона. Най-оптимистични прогнози за пазара на труда споделят работодателите в София и Варна, където нетната прогноза за заетостта е +13%.
  • Във всички 10 изследвани отрасъла работодателите очакват увеличаване числеността на персонала си през първото тримесечие на 2017 г. Най-оптимистични прогнози за пазара на труда се очакват в сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите, където нетната прогноза за заетостта е за +24%.
  • Във всички четири категории предприятия по размер се предвижда ръст в числеността на персонала през първото тримесечие на 2017 г. Най-оживени темпове на наемане очакват големите работодатели с нетна прогноза за заетостта от +24%.
  • Работодателите в 40 от 43 държави в света възнамеряват да увеличават персонала си в различна степен след старта на 2017 година, като тази тенденция е валидна и за наемащите в 23 от 25 държави в региона на Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA).

 

 Българските работодатели дават обнадеждаващи знаци за търсещите работа през предстоящото първо тримесечие на 2017 г. Проучването разкрива, че сред тях 14% очакват повишение на числеността на персонала си, 7% предвиждат свиване, а 74% не прогнозират промяна. След като данните са коригирани съобразно сезонните колебания, прогнозата за заетостта става +11%. Перспективите за наемане са без промяна както спрямо предишното тримесечие, така и в сравнение със същия период на 2016 г.

     Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта през първото тримесечие на 2017 г. е проведено под формата на интервюта сред представителна извадка от 620 работодатели в България. Всички анкетирани отговориха на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на март 2017 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“

 

 

 

MANPOWERGROUP ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАЕТОСТТА

Сезонно коригирани данни

Q1 2016

Q4 2016

Q1 2017

Нетна прогноза за заетостта промяна спрямо предишното тримесечие

Q4 2016

спрямо Q1 2017

Нетна прогноза за заетостта промяна на годишна база Q1 2016

спрямо Q1 2017

НАЦИОНАЛНО ОБЩО: България

11

11

11

0

0

Земеделие, лов, горско стопанство и риболов

3

15

6

-9

3

Строителство

21

14

11

-3

-10

Електричество, газ, вода

9

4

1

-3

-8

Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги

13

15

24

9

11

Производство

17

15

22

7

5

Минно дело

3

-7

9

16

6

Публичен и социален сектор

7

8

8

0

1

Ресторанти и хотели

30

8

8

0

-22

Транспорт, складове и комуникации

13

10

13

3

0

Търговия на едро и дребно

8

15

20

5

12

Бургас

6

8

9

1

3

Пловдив

15

12

12

0

-3

Русе

16

11

10

-1

-6

София

9

12

13

1

4

Варна

12

8

13

5

1

Микро

3

8

5

-3

2

Малки

12

10

10

0

-2

Средни

12

6

14

8

2

Големи

17

21

24

3

7

  Източник: ManpowerGroup

   “Прогнозата за България за периода януари – март показва, че търсещите работа могат да се възползват от стабилно предлагане на възможности. Въпреки това работодателите в България продължават да се борят да намерят квалифицирани кандидати за своите отворени позиции. Скорошно проучване на ManpowerGroup показа, че през 2016 година 62% от компаниите в страната страдат от недостиг на таланти в сравнение с 50% през 2015 г. Например, работодателите искат да наемат служители за промишлеността в самите локации, където се намират производствените им съоръжения поради изчерпване на специфичните регионални кадри, където са ключовите чужди инвестиции. Работодателите са силно заинтересовани да обучат служителите на уменията, от които се нуждаят, в името на това да поддържат по-ниско нивото на пакета за възнаграждение като директен разход за наемане. Заради високото търсене на определени умения на пазара кандидатите са в по-силни позиции да получат различни работни места и така текучеството в някои компании и сектори достига над средното за нивото на пазара,” коментира Надя Василева, управляващ директор на ManpowerGroup България.

     Сравнение по региони

През следващите три месеца се прогнозира нарастване в числеността на персонала във всички пет изследвани региона. Най-оптимистични прогнози за пазара на труда споделят работодателите в София и Варна, където нетната прогноза за заетостта е +13%. В Пловдив работодателите също очакват стабилен ръст в числеността на работната сила — там прогнозата е със стойност +12%. Предпазлив е оптимизмът в Русе и Бургас, където прогнозите са за съответно +10% и +9%. Изгледите за наемане на служители във Варна са с 5 процентни пункта по-добри спрямо предходното тримесечие. Относително стабилни остават прогнозите в Бургас, Русе и София, а работодателите в Пловдив не отчитат промяна.

   В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. в София и Бургас се отчита леко подобрение — със съответно 4 и 3 процентни пункта. Прогнозата за Русе обаче спада с 6 процентни пункта, а за Пловдив — с 3 процентни пункта. Във Варна намеренията за наемане на персонал остават относително стабилни.

   Сравнение по сектори

Във всички 10 изследвани отрасъла работодателите очакват увеличаване числеността на персонала си през първото тримесечие на 2017 г. Най-оптимистични прогнози за пазара на труда се очакват в сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите, където нетната прогноза за заетостта е +24%. С прогноза от +22% окуражителни темпове на наемане предвиждат работодателите от производствения сектор, следвани от колегите си в търговията на едро и дребно, където стойността й е +20%. Стабилен пазар на труда се очаква както в сектора на транспорта, складовете и комуникациите, така и в строителството — там прогнозите са съответно +13% и +11%. Следва минното дело с прогноза за +9%. Най-предпазливи са работодателите в сектора електричество/газ/вода с прогноза за +1%.

    Спрямо предходното тримесечие намеренията за наемане се повишават в 5 от 10-те икономически сектора. Най-съществено е увеличението в минното дело — с 16 процентни пункта, а в сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите и в производството прогнозите са със съответно 9 и 7 процентни пункта по-добри. Спад в плановете за наемане на персонал обаче отчитат работодателите в три отрасъла, включително земеделието, горското стопанство, лова и риболова, където прогнозата се влошава с 9 процентни пункта.

 В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. изгледите за нови назначения се подобряват в 6 от 10-те икономически сектора, особено в търговията на едро и дребно и в отрасъла на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите с повишение от съответно 12 и 11 процентни пункта. Прогнозата в минното дело е по-силна с 6 процентни пункта, а работодателите в производствения сектор отчитат подобрение с 5 процентни пункта. В три отрасъла обаче се отчита свиване в намеренията за назначаване на служители, включително в хотелиерството и ресторантьорството, където се отчита рязък спад от 22 процентни пункта. В строителството се отчита свиване с 10 процентни пункта, а в сектора електричество/газ/вода — с 8 процентни пункта.

    Сравнения по размер на предприятията

  Участващите в проучването работодатели са разделени според размера на предприятието си в следните четири категории: микро предприятията имат по-малко от 10 служители, малките предприятия — от 10 до 49 служители, средно големите — от 50 до 249 служители, а големите — 250 или повече служители.

   Във всички четири категории предприятия по размер се предвижда ръст в числеността на персонала през първото тримесечие на 2017 г. Най-оживени темпове на наемане очакват големите работодатели с нетна прогноза за заетостта от +24%. Стойностите при средните и малки предприятия са съответно +14% и +10%, а при микро предприятията се прогнозира ръст от +5%.

  Спрямо предходното тримесечие средните по размер работодатели отчитат подобрение с 8 процентни пункта, а прогнозата при големите фирми е с 5 процентни пункта по-добра. При микро предприятията обаче се отчита спад с 3 процентни пункта, а прогнозите сред малките фирми остават непроменени.

   В сравнение със същия период на миналата година големите работодатели отчитат подобрение със 7 процентни пункта, а микро предприятията и средните по размер фирми — с 2 процентни пункта. При малките работодатели се отчита спад с 2 процентни пункта.

    “Скорошни статистически данни показват, че през третото тримесечие на 2016 година България е отбелязала втория най-висок ръст в ЕС след Румъния. БВП е нараснал с 3,5% на годишна база, докато икономистите очакват ръстът да достигне около 3% за цялата година. Прогнозите за 2017 година са подобни – леко по-нисък резултат в сравнение с 2016 година и това е основно поради влошаването на външната среда. Има някои случаи, в които собственици и мениджъри на компании, които работят главно за чуждестранни пазари, разполагат със средства, но не смеят да ги инвестират в разширяване на своя капацитет поради несигурната икономическа среда и липсата на квалифицирани кадри,” допълни Надя Василева.

      Глобални прогнози за заетостта

   ManpowerGroup интервюира близо 59 000 работодатели в 43 държави, за да прогнозира активността на пазара на труд през първото тримесечие на 2017 година. Всички участници отговориха на въпроса Как очаквате да се промени общата численост на персонала във Вашата локация до края на март 2017 година в сравнение с настоящото тримесечие?”

     Проучването на ManpowerGroup показва, че търсещите работа по света има вероятност да намерят някои възможности през първите три месеца на 2017 година. Дейностите по наемане се очаква да продължат в голяма част от световните пазари на труда и повечето прогнози остават сравнително стабилни или се подобряват в сравнение с преди три месеца и спрямо същия период на миналата година. Работодателите в 40 от 43 държави възнамеряват да увеличават персонала си в различна степен след старта на 2017 година, а изследването показва малко признаци, че несигурността, асоциирана с гласувания Brexit или изборите в САЩ, ще доведат до някакво значително непостоянство на пазара на труда.

   Вместо това работодателите изглеждат доволни да следят зорко условията на пазара и да адаптират нивата на заетост според своите бизнес нужди.

    Като цяло прогнозите са разнопосочни в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 година и първото тримесечие на 2016 година. В сравнение с предходното тримесечие плановете за наемане се подобряват в 19 от 43 държави, понижават се в 17 и остават без промяна в 7 страни. На годишна база прогнозите са по-силни в 20 държави, отслабват в 18 и са без промяна в 4 страни. Най-силна е увереността за наемане на персонал през първото тримесечие на 2017 година в Тайван, Индия, Япония, Унгария и Словения. Най-слаби прогнози отчитат работодателите в Бразилия, Швейцария и Италия.

     EMEA прогнози за заетостта

  Работодателите очакват нивата на наемане да се повишат в различна степен в 23 от 25 държави в региона на Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA). В сравнение с предходното тримесечие плановете за наемане се подобряват в 12 държави, влошават се в 10 и остават без промяна в 3 страни. Спрямо същия период на миналата година прогнозите се подобряват в 15 държави, спадат в 7 и са без промяна в 2 страни ManpowerGroup интервюира близо 21 000 работодатели в 25 държави в региона на Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA). Нарастване на броя на работните места се очаква в някаква степен във всички страни през периода януари – март с изключение на Италия и Швейцария.

   Работодателите в Унгария и Словения отчитат най-силните прогнози за първото тримесечие на 2017 година, а намеренията за наемане в двете страни са най-оптимистичните, отчетени досега от началото на проучването в съответните държави. Положителните нагласи на работодателите в Унгария се дължи на безпрецедентен оптимизъм както в сектора на строителството, така и в търговията на едро и дребно. По подобен начин прогнозата на Словения е подкрепена от най-оптимистичните прогнози, отчетени до момента в пет от десетте индустриални сектора в страната, като намеренията за наемане в секторите строителство и търговия на едро и дребно също са сред въпросните пет бранша.

   Търсещите работа вероятно ще открият подобни благоприятни възможности за наемане през първото тримесечие на 2017 година и в Румъния и България. Прогнозите в Румъния са най-силни от четвъртото тримесечие на 2008 година насам, като най-голяма активност по отношение на наемането се очаква в секторите производство и търговия на едро и дребно, където близо три от всеки 10 работодатели, заявяват, че планират да увеличават персонала си. Намеренията за наемане в България са белязани от най-силните прогнози, отчетени в секторите финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги, производство и търговия на едро и дребно от началото на проучването в страната през първото тримесечие на 2011 година.

     От друга страна, най-слаби очаквания за наемане в региона на ЕМЕА отчитат работодателите в Швейцария, където прогнозите са с отрицателен знак за първи път от две години насам, и в Италия, където се очаква дейностите на пазара на труда да останат без промяна през първите три месеца на 2017 година.

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама