Вторник, 28 Май 2024

СЕВ одобри два проекта на позиции на България за заседания на Съвета на ЕС

Публикация   15:20     07 Дек, 2010 /     akcent.bg   /     483

 

 

 

На 227-мо редовно заседание, което се проведе вчера,  членовете на Съветa по европейските въпроси (СЕВ) одобриха два проекта на позиции на Република България за предстоящите заседания на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство и на Съвета на ЕС по конкурентоспособност.

 Предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство ще се проведе на 13 декември 2010 г. в Брюксел. Сред основните теми на заседанието на министрите на ЕС, част рибарство, е предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 г., приложими в Черно море, по което се очаква да бъде постигнато политическо споразумение. Това предложение е от съществено значение за България и страната ни ще отстоява запазването на миналогодишните параметри на възможностите за риболов по отношение на всички квотирани видове. В частта “Селско стопанство” на предстоящия Съвет се очаква да бъде постигнато политическо съгласие по предложението за Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 относно договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти, както и ще бъде проведен ориентационен дебат по Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Общата селскостопанска политика през 2020 г.: Подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс.

На 10 декември 2010 г. в Брюксел ще се проведе последното за годината заседание на Съвета на ЕС във формат Конкурентоспособност. Ще се обсъждат само въпроси, свързани с вътрешния пазар и промишлеността. Основни акценти в дневния ред са: обсъждане на възможността за предприемане на т.нар. „засилено сътрудничество” между част от държавите-членки, тъй като не беше възможно да се постигне съгласие по предложението на Комисията за превод на Европейския патент, и приемане на Заключения на Съвета относно Акта за единния пазар. Актът за единния пазар съдържа 50 предложения във всички икономически сектори, обвързани с водещи инициативи по Стратегията Европа 2020 и други стратегически документи. На основата на предложените мерки ще се състои дебат с държавите-членки и всички заинтересовани страни, за да се дефинира кои от тях следва да бъдат приоритетно изпълнени. Първата част на документа: „Силен, устойчив и справедлив растеж, движен от бизнеса”, е насочена към по-добра интеграция на пазарите, премахване на съществуващите бариери пред бизнеса и открояване на областите, в които липсата на координация и хармонизация се отразява неблагоприятно на гладкото функциониране на единния пазар. Втората част на документа е разработена върху принципа за изграждане на „силно конкурентоспособна социална пазарна икономика”. Добрата социална система, ефективната образователна система и професионално обучение, качествените работни места и стриктната политика в областта на здравето и сигурността на работното място са фактори за ефективни пазари и за създаването на богатство и постигането на растеж. Третата част се фокусира върху диалога, партньорството и оценката, свързани с подобряване ефективността на управлението на процесите. Амбицията на документа е да предложи нова рамка за диалог, така че идеите и прилагането на текстовете да бъдат в услуга на европейските граждани. Комисията се ангажира да преосмисли единния пазар така, че той да предлага повече на европейците. Европейският парламент и Съветът, всеки съгласно функциите си, ще решат какви действия да бъдат предприети, а много от аспектите на този Акт (например мерките по отношение на обществените услуги или данъчните въпроси) засягат сферата на компетентност на държавите-членки и на техните местни и регионални власти. Актът за единния пазар ще бъде предложен за обществено обсъждане в целия Европейски съюз през следващите месеци до края на февруари 2011 г. След приключването на общественото обсъждане и въз основа на заключенията от него Комисията очаква в началото на 2011 г. всички европейски институции да поемат ангажимент за превръщането на този Акт и неговите предложения в окончателен политически план за действие за периода 2011-2012 г. Българската страна подкрепя широкото обществено обсъждане на Акта, както и бързото му приемане след това, предвид голямото значение на възвръщането на доверието на европейските граждани във вътрешния пазар. В тази връзка въпросът с точното дефиниране на приоритетите за развитие в средносрочен и дългосрочен план се превръща в първостепенна задача за държавите-членки. България изразява принципно несъгласие относно предложението за Директива за създаване на Обща консолидирана корпоративна данъчна основа.

В рамките на днешното заседание на Съвета по европейските въпроси бяха представени и резултатите от посещението на 3 декември 2010 г. на комисар Мишел Барние, член на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на вътрешния пазар. България беше поздравена за резултатите, които е постигнала във връзка с навременното и точно въвеждане и прилагане на директивите на ЕС, както и за това, че голяма част от започнатите процедури за нарушение приключват още на най-ранен етап (т.е. преди въпросът да е стигнал до Съда на ЕС).

Българският СОЛВИТ център за разрешаване на презгранични проблеми в рамките на Европейския съюз също получи поздравления за добрата работа, тъй като, заедно с още два центъра, има 100% разрешаване на случаите, без да се предприемат по-нататъшни мерки (напр. оплаквания и жалби до Европейската комисия или започване на съдебни дела). Центърът се занимава с проблеми, възникнали пред гражданите и бизнеса от една държава членка в резултат от неправилното въвеждане или прилагане на правилата на вътрешния пазар от администрациите на друга държава членка. През 2010 г. СОЛВИТ – България е намалил на половина времето за подготовката на един случай, като е скъсил срока за разрешаване на проблемите със 7 дни. От създаването си в началото на 2007 г. до момента центърът е участвал при разрешаването на 190 случая, свързани предимно с признаването на професионални квалификации, социална сигурност и право на пребиваване.

 

 

СЕВ одобри два проекта на позиции

на  България за заседания на Съвета на ЕС

 

 

На 227-мо редовно заседание, което се проведе вчера,  членовете на Съветa по европейските въпроси (СЕВ) одобриха два проекта на позиции на Република България за предстоящите заседания на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство и на Съвета на ЕС по конкурентоспособност.

 Предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство ще се проведе на 13 декември 2010 г. в Брюксел. Сред основните теми на заседанието на министрите на ЕС, част рибарство, е предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 г., приложими в Черно море, по което се очаква да бъде постигнато политическо споразумение. Това предложение е от съществено значение за България и страната ни ще отстоява запазването на миналогодишните параметри на възможностите за риболов по отношение на всички квотирани видове. В частта “Селско стопанство” на предстоящия Съвет се очаква да бъде постигнато политическо съгласие по предложението за Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 относно договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти, както и ще бъде проведен ориентационен дебат по Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Общата селскостопанска политика през 2020 г.: Подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс.

На 10 декември 2010 г. в Брюксел ще се проведе последното за годината заседание на Съвета на ЕС във формат Конкурентоспособност. Ще се обсъждат само въпроси, свързани с вътрешния пазар и промишлеността. Основни акценти в дневния ред са: обсъждане на възможността за предприемане на т.нар. „засилено сътрудничество” между част от държавите-членки, тъй като не беше възможно да се постигне съгласие по предложението на Комисията за превод на Европейския патент, и приемане на Заключения на Съвета относно Акта за единния пазар. Актът за единния пазар съдържа 50 предложения във всички икономически сектори, обвързани с водещи инициативи по Стратегията Европа 2020 и други стратегически документи. На основата на предложените мерки ще се състои дебат с държавите-членки и всички заинтересовани страни, за да се дефинира кои от тях следва да бъдат приоритетно изпълнени. Първата част на документа: „Силен, устойчив и справедлив растеж, движен от бизнеса”, е насочена към по-добра интеграция на пазарите, премахване на съществуващите бариери пред бизнеса и открояване на областите, в които липсата на координация и хармонизация се отразява неблагоприятно на гладкото функциониране на единния пазар. Втората част на документа е разработена върху принципа за изграждане на „силно конкурентоспособна социална пазарна икономика”. Добрата социална система, ефективната образователна система и професионално обучение, качествените работни места и стриктната политика в областта на здравето и сигурността на работното място са фактори за ефективни пазари и за създаването на богатство и постигането на растеж. Третата част се фокусира върху диалога, партньорството и оценката, свързани с подобряване ефективността на управлението на процесите. Амбицията на документа е да предложи нова рамка за диалог, така че идеите и прилагането на текстовете да бъдат в услуга на европейските граждани. Комисията се ангажира да преосмисли единния пазар така, че той да предлага повече на европейците. Европейският парламент и Съветът, всеки съгласно функциите си, ще решат какви действия да бъдат предприети, а много от аспектите на този Акт (например мерките по отношение на обществените услуги или данъчните въпроси) засягат сферата на компетентност на държавите-членки и на техните местни и регионални власти. Актът за единния пазар ще бъде предложен за обществено обсъждане в целия Европейски съюз през следващите месеци до края на февруари 2011 г. След приключването на общественото обсъждане и въз основа на заключенията от него Комисията очаква в началото на 2011 г. всички европейски институции да поемат ангажимент за превръщането на този Акт и неговите предложения в окончателен политически план за действие за периода 2011-2012 г. Българската страна подкрепя широкото обществено обсъждане на Акта, както и бързото му приемане след това, предвид голямото значение на възвръщането на доверието на европейските граждани във вътрешния пазар. В тази връзка въпросът с точното дефиниране на приоритетите за развитие в средносрочен и дългосрочен план се превръща в първостепенна задача за държавите-членки. България изразява принципно несъгласие относно предложението за Директива за създаване на Обща консолидирана корпоративна данъчна основа.

В рамките на днешното заседание на Съвета по европейските въпроси бяха представени и резултатите от посещението на 3 декември 2010 г. на комисар Мишел Барние, член на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на вътрешния пазар. България беше поздравена за резултатите, които е постигнала във връзка с навременното и точно въвеждане и прилагане на директивите на ЕС, както и за това, че голяма част от започнатите процедури за нарушение приключват още на най-ранен етап (т.е. преди въпросът да е стигнал до Съда на ЕС).

Българският СОЛВИТ център за разрешаване на презгранични проблеми в рамките на Европейския съюз също получи поздравления за добрата работа, тъй като, заедно с още два центъра, има 100% разрешаване на случаите, без да се предприемат по-нататъшни мерки (напр. оплаквания и жалби до Европейската комисия или започване на съдебни дела). Центърът се занимава с проблеми, възникнали пред гражданите и бизнеса от една държава членка в резултат от неправилното въвеждане или прилагане на правилата на вътрешния пазар от администрациите на друга държава членка. През 2010 г. СОЛВИТ – България е намалил на половина времето за подготовката на един случай, като е скъсил срока за разрешаване на проблемите със 7 дни. От създаването си в началото на 2007 г. до момента центърът е участвал при разрешаването на 190 случая, свързани предимно с признаването на професионални квалификации, социална сигурност и право на пребиваване.

 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha