Днес е : Сряда, 31 Май 2023

Новите адвокатски хонорари излязоха в `Държавен вестник`

Публикация 25 Oct, 2016 / akcent.bg

За писмена консултация хонорарът се вдига от 40 на 60 лв.

    Промените в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения излизат утре в „Държавен вестник“, научи Де факто. Така новите хонорари за защита ще влязат в сила в края на седмицата. По закон адвокатите не могат да таксуват клиентите си под минимума, иначе носят дисциплинарна отговорност. Има и някои изключения.

   Промяната в тарифата е гласувана на заседание на Висшия адвокатски съвет на 13 октомври. Мотивите са одобрени от Висшия адвокатски съвет на 16 септември. Последното поскъпване на адвокатските услуги бе през 2014 г. Тогава скочиха хонорарите по делата за развод, бащинство, процесуално представителство и други. Те бяха оспорени от Върховната административна прокуратура пред Върховния административен съд, но ВАС спря делото заради отправено преюдициално запитване до Съда на ЕС в Люксембург.

Както вече стана публично известно, сега промените са в две групи – вдигане на сегашни минимални възнаграждения и въвеждане на нови услуги.

„Основната цел на наредбата като цяло е да въведе предвидимост на пазара на адвокатските услуги. Предвидимостта в случая се състои във възможността на клиента предварително да получи информация за разходите, свързани с ангажирането на адвокатска защита за защита на гарантирани му от закона права и интереси. Прекомерното намаляване на адвокатските възнаграждения, би могло да доведе до деформация на пазара на адвокатските услуги. Ниската цена не винаги гарантира добро качество на предоставения интелектуален продукт“, обявяват от Висшия адвокатски съвет.

       Какво поскъпва?

   Например за устен съвет и съдебна или административна справка, както и за медиация минимумът става от 20 на 30 лв. За писмена консултация хонорарът се вдига от 40 на 60 лв. За молба за отказ или възстановяване на българско гражданство става 300 лв. вместо досегашните 200 лв. Нова е и тарифата за съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека. В момента при интерес до 1000 лв. минимумът е 50 лв., а ще стане 70 лв. За учредяване на кооперативно сдружение хонорарът се променя от 250 на 400 лв., а за регистрация на фондации минимумът става от 350 на 400 лв.

   Скачат и хонорарите за процесуално представителство по дела с определен интерес. При интерес между 100 000 и 1 000 000 лв. минимумът е 3530 лв. плюс 2% за горницата над 100 000 лв. При интерес над 10 млн. лв., минималното възнаграждение ще е 111 530 лв. плюс 0,5% за горницата над 10 млн. лв.

   Предвижда се възнагражденията за процесуално представителство да се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.

       Нови дейности

   Въвеждат се и нови дейности, за които ще има минимален праг. Най-малко 1500 лв. ще струва за изготвяне на документация за процедури по Закона за обществените поръчки, за тръжни и конкурсни документации по законите за държавната собственост, за общинската собственост, за концесиите. Въвежда се минимален хонорар за представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение – 500 лв., както и при производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв. Въвежда се и минимум и при делба на земеделска земя – 300 лв.

    Като нова дейност е записано процесуалното представителство, защитата и съдействието по дела за съществуване или унищожаване на договори, за сключване на окончателен договор – не по-малко от 600 лв. Пак нови са минималните възнаграждения по дела по български документи за самоличност – 400 лв., както и по дела по Закона за подпомагане на земеделските производители – 500 лв. Предвиден е минимум при процесуално представителство по производства по Закона за убежището и бежанците.
Въвеждат се и минимални хонорари за изготвяне на жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург или до Съда на ЕС в Люксембург – 1200 лв. , като тук не се включва процесуалното представителство.

       Ще се плаща за заверяване на преписи

  Промените предвиждат и да се плаща на адвоката за заверяване на преписи – 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща.

  Мотивите са: „Преглеждането на копия от документи, сверяването на съдържанието  и на останалите реквизити в тях с това на представените от клиента оригинали, без съмнение е полагане на труд от адвоката. Същевременно всеки адвокат носи отговорност пред клиентите си, пред съда или пред органа, пред който представя заверени преписи от документи и книжа“. Очевидно, за да не бъдат заподозрени, че обсебват територията на други професии, например на нотариусите (едно от основните обвинения за други промени, поискани от адвокатите – в Закона за адвокатурата), от висшия съвет заявяват също: „Предвиждането  на възнаграждение за заверка на преписи от документи и книжа не препятства  достъпа на гражданите и юридическите лица до квалифицирана правна помощ
и не ги ограничава във възможността сами или чрез лица, натоварени от държавата с удостоверителни функции, да заверяват преписи от документите и книжата“.

              Под минимума

  За първи път от приемането на наредбата през 2004 г. се дава възможност при договаряне с клиенти юридически лица – болници, социални домове за деца, за възрастни хора или за хора с увреждания, с преобладаващо обществено финансиране адвокатът да може да договаря възнаграждения под определения в наредбата минимум за конкретен вид работа, но не по-малко от процент от него. „Горната възможност е изцяло съобразена с обществените функции, възложени на адвокатурата и ролята и в правовата държава. По този начин българската адвокатура ще отговори на високите обществени очаквания и ще подпомогне финансово определен кръг субекти, осъществяващи дейност в обществен интерес с преобладаващо обществено финансиране“, се сочи в мотивите.

   Намеренията вероятно са добри. Но надали поскъпването на хонорарите ще бъде радостно посрещнато от клиентите.

        Източник-

Промените в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения излизат утре в „Държавен вестник“, научи Де факто. Така новите хонорари за защита ще влязат в сила в края на седмицата. По закон адвокатите не могат да таксуват клиентите си под минимума, иначе носят дисциплинарна отговорност. Има и някои изключения.

Промяната в тарифата е гласувана на заседание на Висшия адвокатски съвет на 13 октомври. Мотивите са одобрени от Висшия адвокатски съвет на 16 септември. Последното поскъпване на адвокатските услуги бе през 2014 г. Тогава скочиха хонорарите по делата за развод, бащинство, процесуално представителство и други. Те бяха оспорени от Върховната административна прокуратура пред Върховния административен съд, но ВАС спря делото заради отправено преюдициално запитване до Съда на ЕС в Люксембург.

Както вече стана публично известно, сега промените са в две групи – вдигане на сегашни минимални възнаграждения и въвеждане на нови услуги.

„Основната цел на наредбата като цяло е да въведе предвидимост на пазара на адвокатските услуги. Предвидимостта в случая се състои във възможността на клиента предварително да получи информация за разходите, свързани с ангажирането на адвокатска защита за защита на гарантирани му от закона права и интереси. Прекомерното намаляване на адвокатските възнаграждения, би могло да доведе до деформация на пазара на адвокатските услуги. Ниската цена не винаги гарантира добро качество на предоставения интелектуален продукт“, обявяват от Висшия адвокатски съвет.

Какво поскъпва?

Например за устен съвет и съдебна или административна справка, както и за медиация минимумът става от 20 на 30 лв. За писмена консултация хонорарът се вдига от 40 на 60 лв. За молба за отказ или възстановяване на българско гражданство става 300 лв. вместо досегашните 200 лв. Нова е и тарифата за съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека. В момента при интерес до 1000 лв. минимумът е 50 лв., а ще стане 70 лв. За учредяване на кооперативно сдружение хонорарът се променя от 250 на 400 лв., а за регистрация на фондации минимумът става от 350 на 400 лв.

Скачат и хонорарите за процесуално представителство по дела с определен интерес. При интерес между 100 000 и 1 000 000 лв. минимумът е 3530 лв. плюс 2% за горницата над 100 000 лв. При интерес над 10 млн. лв., минималното възнаграждение ще е 111 530 лв. плюс 0,5% за горницата над 10 млн. лв.

Предвижда се възнагражденията за процесуално представителство да се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.

Нови дейности

Въвеждат се и нови дейности, за които ще има минимален праг. Най-малко 1500 лв. ще струва за изготвяне на документация за процедури по Закона за обществените поръчки, за тръжни и конкурсни документации по законите за държавната собственост, за общинската собственост, за концесиите. Въвежда се минимален хонорар за представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение – 500 лв., както и при производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв. Въвежда се и минимум и при делба на земеделска земя – 300 лв.
Като нова дейност е записано процесуалното представителство, защитата и съдействието по дела за съществуване или унищожаване на договори, за сключване на окончателен договор – не по-малко от 600 лв. Пак нови са минималните възнаграждения по дела по български документи за самоличност – 400 лв., както и по дела по Закона за подпомагане на земеделските производители – 500 лв. Предвиден е минимум при процесуално представителство по производства по Закона за убежището и бежанците.
Въвеждат се и минимални хонорари за изготвяне на жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург или до Съда на ЕС в Люксембург – 1200 лв. , като тук не се включва процесуалното представителство.

Ще се плаща за заверяване на преписи

Промените предвиждат и да се плаща на адвоката за заверяване на преписи – 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща.

Мотивите са: „Преглеждането на копия от документи, сверяването на съдържанието  и на останалите реквизити в тях с това на представените от клиента оригинали, без съмнение е полагане на труд от адвоката. Същевременно всеки адвокат носи отговорност пред клиентите си, пред съда или пред органа, пред който представя заверени преписи от документи и книжа“. Очевидно, за да не бъдат заподозрени, че обсебват територията на други професии, например на нотариусите (едно от основните обвинения за други промени, поискани от адвокатите – в Закона за адвокатурата), от висшия съвет заявяват също: „Предвиждането
на възнаграждение за заверка на преписи от документи и книжа не препятства
достъпа на гражданите и юридическите лица до квалифицирана правна помощ
и не ги ограничава във възможността сами или чрез лица, натоварени от
държавата с удостоверителни функции, да заверяват преписи от документите и
книжата“.

Под минимума

За първи път от приемането на наредбата през 2004 г. се дава възможност при договаряне с клиенти юридически лица – болници, социални домове за деца, за възрастни хора или за хора с увреждания, с преобладаващо обществено финансиране адвокатът да може да договаря възнаграждения под определения в наредбата минимум за конкретен вид работа, но не по-малко от процент от него. „Горната възможност е изцяло съобразена с обществените функции, възложени на адвокатурата и ролята и в правовата държава. По този начин българската адвокатура ще отговори на високите обществени очаквания и ще подпомогне финансово определен кръг субекти, осъществяващи дейност в обществен интерес с преобладаващо обществено финансиране“, се сочи в мотивите.

Намеренията вероятно са добри. Но надали поскъпването на хонорарите ще бъде радостно посрещнато от клиентите.

                 Източник- Defakto.bg

Коментари

Реклама

Реклама