Днес е : Четвъртък, 13 Август 2020

Учениците в Русенско на възраст 14 - 19 години „Видове зависимости”

Публикация 06 Jul, 2016 / akcent.bg

Най - разпространена сред психоактивните вещества е употребата на канабис, като консумацията му е около пет пъти по - разпространена от тази на останалите вещества

  Употребата на наркотици е признат фактор, допринасящ за заболеваемостта в глобален мащаб. Употребата на психоактивни вещества е свързана както с хронични, така и с остри здравословни проблеми, които се утежняват от множество фактори, включително начин на приемане, индивидуална уязвимост и социалния контекст, в който се приемат наркотиците.

Към хроничните проблеми спадат наркотичната зависимост и свързаните с наркотиците инфекциозни заболявания, като рисковете за здравето нарастват при инжекционна употреба.

   Най - разпространена сред психоактивните вещества е употребата на канабис, като консумацията му е около пет пъти по - разпространена от тази на останалите вещества. От гледна точка на вредните ефекти от хроничната му употреба, проучванията установяват, че употребяващите редовно и продължително канабис са двойно по - застрашени от проява на психотични симптоми и разстройства, характеризират се с повишен риск от развитие на респираторни проблеми и могат да развият синдром на зависимост. Редовната употреба на канабис в юношеска възраст се свързва с повишен риск от проява на шизофрения. Продължителната употреба в млада възраст може да доведе до интелектуална недостатъчност.

Проблемът с наркоманиите е един от най - наболялите проблеми на съвременните млади хора. Все повече младежи стават жертви на наркотиците и попадат в капана на зависимостта. Голяма част от тях не си дават сметка за опасностите, на които се излагат посягайки към цигарите, алкохола, наркотиците.

 РЗИ - Русе проведе анкетно проучване „Видове зависимости” по „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.” сред ученици, свързано с употребата на наркотици във възрастовата група 14 - 19 г. В проучването бяха анкетирани ученици от ОУ „Ал.Константинов”, гр. Русе, ОУ „А.Кънчев”, гр. Русе, ОУ „Братя Миладинови”, СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Две Могили,  СОУ „Васил Левски” гр. Ветово,  СОУ„Васил Левски” гр.Русе,  ПГТ „Иван П.  Павлов” гр. Русе.

Анкетирани са общо 518 ученици,  от които 279 момичета  и 239 момчета.

  Анкетата съдържа 12 въпроса, свързани с употребата на наркотици, алкохол, цигари, разпространение, достъп и оценяване на риска.

  Целта на изследването е да констатира отношението на учениците към посочените явления и степента на разпространение на употребата на алкохол, тютюн и наркотици, като по този начин ще се улесни планирането на образователна и превантивната дейност.

  Освен това, тъй като извадката е представителна, характеристиките на развитие на употреба на психоактивни вещества в тази общност може да бъдат отнесени към други подобни общности и обобщените изводи да подпомогнат изграждането на една ефективна система за преодоляване на тези проблеми в региона.

  Резултати от анкетата:

Разпределение по пол:          

момичета – 54 %

момчета –  46 %

 

 

 

 

 

Разпределение по възраст

13 години – 13%, 14 години – 23%, 15 години – 15%, 16 години – 26%, 17 години – 20%, 18 години – 4%, 19 години – 1%.
 

През последните 12 месеца били ли сте на места, където са се употребявали наркотични вещества?

не, никога - 70 %                                          

да, 1 – 2 пъти - 19%                                      

да, но не повече от 1 - 2 пъти месечно – 5%

да, веднъж седмично            - 3%                                       

да, почти всеки ден - 3%

   На вас лично през последните 12 месеца предлагали ли са ви наркотични вещества?

  83 % посочват, чe не са им предлагали наркотични вечества, а останалите потвърждават. Най - голям процент на предлагане на наркотични вещества се осъществява по време на събирания (купони) - 34,80 %, а другите две места, където най-често се предлагат наркотици са в дискотеката и в близост до училище -21,30%.

Употребявали ли сте някога през живота си наркотични вещества?

11.2 % от анкетираните посочват, че са употребявали наркотични вещества.

През последните 12 месеца употребявали ли сте наркотични вещества? Посочете веществото.

 81% от анкетираните посочват, че не са употребявали наркотични вещества, а останалите 12% посочват, че са употребявали марихуана, следват ги 3%, които са употребявали екстази и амфетамини и най-нисък процен са опиатите и другите наркотични вещества.

Разговаряте ли по въпросите за употребата на наркотични вещества с:  

На въпроса дали учениците разговарят за употребата на наркотични вещества, 50 % отговарят, че споделят с родителите си, следвани от 38 %, които разговарят с приятели извън училище, 7 % посочват, че споделят с техните братя или сестри и

5 % са отговорили, че споделят с други лица, различни от посочените.          

   Познавате ли хора които предлагат наркотици?

42% от анкетираните ученици познават хора, които предлагат наркотици.   

На въпроса какви хора са им предлагали наркотици, учениците посочват, че 48 % са учащи, 33 % - неучащи, 19 % - непознати.

       Употребявате ли алкохол?

  На въпроса по - голямата част от анкетираните са отговорили, че не употребяват алкохол (42%), следвани от тези, които употребяват веднъж в месеца (40%).

12 % от учениците са отговорили, че употребяват алкохол повече от 1 път в седмицата, а 6 % посочват по - голяма консумация на алкохол. 

                             

   Ако употребявате алкохол, то какъв предпочитате?

39 % от анкетираните ученици са посочили, че предпочитат бира или други по-слабо алкохолни напитки, а 22 % предпочитат ракия, уиски, водка и други силно алкохолни напитки. Тези, които са посочили, че не употребяват алкохол са 39 %.

   Пушили ли сте цигари?

52% - не са пушили цигари

20% - опитвали веднъж

20% - пушат всеки ден

8% - пушили повече от 20 пъти

    През последните 12 месеца в каква форма на обучение по проблемите на зависимостите сте участвали?

89.04 % от учениците посочват, че са били обучавани по проблемите на зависимостите в различна форма.

  Според Вас каква е причината хората да посягат към вещества, които предизвикват зависимости?

    На участниците в анкетата беше дадена възможност да споделят в отворен въпрос какви според тях са причините хората да решат да опитат психоактивни вещества. Най - голям брой от учениците описват основната причина „проблеми”, като най - често това са проблеми вкъщи или поради занижен контрол от родителите. 27.22 % от учениците отдават на емоционалните дефицити желанието на хората да потърсят различни усещания в рисковото поведение.

   „Проблеми”, предизвикващи желание за употреба на наркотични вещества според участниците в анкетата са: несигурност, слаба социализация, депресия, проблеми в семейството, отчаяние, липса на родителски контрол. За подрастващите тези фактори са свързани, поради което изброяват по няколко от посочените причини под един общ знаменател. Това са факторите, които предизвикват неприятни емоции, а именно тези емоции са в основата на желанието на децата да ги преодолеят по единствения начин, който им се струва възможен. Тъй като децата рядко имат изградени механизми за справяне с проблемите и веднъж посегнали към психоактивните вещества, при тях много по - бързо се развива зависимост и е много по - трудно тя да бъде преодоляна.

   Друга голяма група ученици отговарят, че основният фактор е любопитството. 16.21 % от тях заявяват, че именно желанието да се опитат нови усещания е причината да се посегне към забранените вещества.

  7.52 % от учениците смятат, че употребата на психоактивни вещества носи удоволствие, засилване на приятните усещания.

   6.94 % от участниците заявяват, че това, което подтиква младите хора да започнат да употребяват забранени вещества е липсата на внимание, като отговарят на тази своя потребност именно по този начин. Желанието да изпъкнат сред съучениците или заради нуждата да изглеждат и да се чувстват по - зрели и по - привлекателни.

   С този фактор може да се обвърже и друга важна причина, а именно средата.

  7.72 % от  учениците смятат, че компанията или приятелите са тези, които насърчават младите хора да потърсят такъв вид усещания, подтикнати от необходимостта да се чувстват защитени като част от определена общност.

  Сравнително малко на брой са участниците в анкетата, които отдават рисковото поведение на фактори като: скука (3.08%), стрес или травмиращо преживяване (2.31%), безпокойство или страх от промените, които настъпват в процеса на съзряването (2.50%).

   Друга голяма група ученици са тези, които заявяват, че не знаят или не са дали отговор на този въпрос - 108 ученици или 20.84 % от участниците в анкетата.

    Извод:   

     Анализът води до извода, че  в борбата срещу употребата на наркотици, алкохол и цигари превенцията е най-добрия метод. Училището си остава  главното място за осъществяване на превенцията, тъй като, там възможността за достигане до максимален брой деца е най-голяма. Тази превенция може да се осъществи само с общите усилия на всички институции, работещи  с деца, семейството, училището  и обществото.

  В днешното забързано време, когато децата израстват неусетно, а промените настъпват бързо и неудържимо, често не забелязваме, че опасностите за младежите дебнат отвсякъде и ако не обърнем навреме внимание, проблемът може да стане сериозен и нерешим.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама