Днес е : Неделя, 28 Май 2023

Гласуването за капитала на МБАЛ на поправителен

Публикация 22 Nov, 2010 / akcent.bg

Председателят на Об. съвет иска ново гласуване, този път „За” от старейшините


 

 

Една трета от старейшините са внесли Искане в канцеларията на Общински съвет – Русе за провеждане на извънредна сесия. Целта е да се преразгледа направеното упълномощаване на представителите на Общината в Общото събрание на МБАЛ-РУСЕ АД. Като мотиви са изтъкнати "по-обстойно запознаване с фактите относно увеличаване на капитала на дружеството".

Община Русе е акционер в „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе – АД” и притежава 32,56 % от капитала. Съгласно получената в Общинския съвет  Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на Болницата дневният ред на събранието предвижда: Увеличаване на капитала на дружеството и  Изменение и допълнение на устава на дружеството.

При разглеждане на предложението за увеличаване на капитала следва да се има предвид, че се отнася само за инвестиционните разходи, предоставени от държавата през 2009 година. През тази година Общината не е отпускала средства за капиталови разходи на МБАЛ. През предишни години тя е дала средства в  размер на 214 хил. лева за закупуване на различна апаратура. През това време  държавата също е предоставила общо над 11 милиона лева.

Средствата, чието включване в капитала на дружеството се иска, са осчетоводени като „задължения за увеличаване на капитала”.
Представителите на общината следва да представят в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание в Общинския съвет и на кмета пълен протокол от заседанието.
Представителите на Общинския съвет в общото събрание на акционерното дружество са д-р Теодора Константинова и д-р Иван Стоянов.
Във връзка със ситуацитята председателят на ОбС предлага  да се отмени  решението, взето в четвъртък миналата седмица с мнозинство.

Васил Пенчев предлага се упълномощаване представителите на Общинския съвет в Общото събрание на МБЛА  д-р Теодора Константинова и д-р Иван Стоянов да гласуват „за” по точки 1 и 2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 09.12.2010г.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама