Общ Устройствен план ще даде старта за развитие на Русе към Дунава

Общ Устройствен план ще даде старта за развитие на Русе към Дунава
Публикация   12 Ноемв, 2010   /     С кмета на Русе Б. ЙОТОВ разговаря Р. НИКОЛАЕВ   /     948

Предстои изготвяне на Интегриран план за градско развитие, средства за изготвянето на който ще се търсят от ОП „Регионално развитие”

- Г-н кмете, повече от 15 години всякакви политици и политически сили обещаваха Русе наистина да бъде град на Дунава, но това така и не се случва. Защо е така?

-  Крайбрежната ивица на р. Дунав е от изключително значение за развитието на  Русе. Дълги години в резултата от планомерното й усвояване, градът се възползвал от предимствата на този контакт, извоювайки си статут на Дунавска столица.

В периода след 10.11.1989 г., в резултат от дезинтеграцията на икономическият живот и раздробяване на собствеността в различните й форми, усвояването на тази зона протича стихийно. Голяма част от инвестиционните намерения не се съгласуват с приоритетите на обществения интерес, а някои дори противоречат с тези на преките си съседи.

 

- Какво по-конкретно се прави, за да могат русенци да ползват за отдих крайбрежните зони?

- За излизане от това състояние и възстановяване на плановото начало в устройственото развитие, Община Русе полага значителни усилия, насочени в няколко направление. Първа значителна стъпка в това отношение е изготвянето и приемането на актуализиран Общ Устройствен план, който налага ново устройствено зониране на тази територия – от о-в Люляка до гр. Мартен. Ако трябва съвсем систематизирано и схематично да определим неговите предвиждания, те се свеждат до следното:

 - Потвърждава се статута на озеленените площи около хижа “Приста” като парк от общоградско значение, постепенно преминаващ в парково рекреационна зона в източна посока, до контакта с пристанище Русе – Запад.

-  Централна градска част, в контактната територия с реката се определя като смесена традиционна и рекреативна зона, в която с предимство се ползват обектите обслужващи връзките с р. Дунав, разположени в паркова среда.

- Източно от зоната се развива зона с пристанищни логистични и обслужващи градското стопанство дейности.

 Важна роля в посока реализиране на тези предвиждания бяха усилията на общинска администрация да възстанови собствеността си върху най-важната част от тази територия в участъка от речна гара до Музея на транспорта.

Като продължение на усилията за благоустрояване на крайбрежната зона, Общината предвижда:

-  Изграждане на цялостна визия за крайречния участък под хотел “Рига”, като за целта се организира архитектурен конкурс за идеи. С този конкурс да се решат основните проблеми на застрояване и благоустрояване на територията, транспортното й обслужване /съгласно приетия генерален транспортно комуникационен план; предвиждащ прекарване на крайбрежния булевард, въпросите на паркирането и т.н..

-  На тази основа да се разработи ПУП за територията, предлагащ етапна реализация .

- А как стои въпросът с рибарското селище, ще има ли такова?

 Общината е изготвила и е в процес на одобряване план за рибарското селище, разположено в съседство с терените на ТЕЦ “Запад”. След одобряването му ще се търси финансиране на неговата реализация с цел трайно устройване на рибарите, създаване на условия за развитие на аква – стопанството и туристическите атракции.

- Предстои изготвяне на устройствен план за парк “Приста”, като цялостно се решат проблемите на териториалното му устройство като основен елемент от зелената система на Русе.

- Русенски Лом влиза ли в полезрението на Общината освен за укрепване, да се превърне също в зона за отдих?

Разработва се проект за коритото на р. Русенски Лом, включително в частта на устието му. По този начин, освен сигурността на крайречните чу части, ще се подобри инфраструктурата и визията на територията, както и сигурността на корабоплаването в района на сливането на двете реки.

-  В момента се провежда конкурс за територията на историческия паметник “Сексагинта Приста” предвиждащ подобряване на условията за експониране на останките, както и витализирането на района чрез нови туристически атракции – крепостна кула, римски кораб и т.н.

-  В момента се изгражда нова защитна кейова стена на р. Дунав от района на МБАЛ до зимовника на АППД, реализирана по програма ИСПА. Предстои благоустрояване на територията и превръщането й в място за рекреация, отдих и спорт за гражданите на Русе, която ще се развива във връзка с Парка на младежта, за който има изготвен и влязъл в сила Подробен устройствен план.

-  В съседство с Дунав мост се изгражда градската пречиствателна станция за отпадни води, отговаряща на най-високите стандарти в областта на пречистването и най-добра за момента в България /според мнението на специалистите/.

   Като заключение ще допълня, че предстои изготвянето на Интегриран план за градско развитие и възстановяване, за финансиране на който Община Русе ще кандидатства  пред ОП “Регионално развитие”. В изготвеното задание се обръща специално внимание върху разгледаните по-горе територии, като се предлага значителна част от тях да се включат към зоните за специален интерес. Това означава, че ще бъдат обхванати от подробни градоустройствени разработки, както и предпроектни проучвания за най-значимите обекти, които попадат на територията им.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha