Понеделник, 17 Юни 2024

Над 355 млн. лв. са предвидени в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за енергийна ефективност на жилищни и публични сгради

   Над 355 млн. лв. са предвидени в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за енергийна ефективност на жилищни и публични сгради
Публикация   09 Фев, 2023   /     akcent.bg   /     405

   355,4 млн. лв. са предвидени в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за финансиране на мерки за енергийна ефективност в многофамилни и еднофамилни жилищни, както и в публични сгради в 50-те големи общини в страната.

   Новината съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Шушков. Той участва в Международен форум от кампанията „Да! На българската зелена икономика“ - „Власт и бизнес заедно за чиста енергия“.

   В програмата са предвидени още около 2,5 млрд. лева чрез Фонда за справедлив преход, за енергоефективни дейности на територията на 3-те въглищни области в страната – Перник, Кюстендил и Стара Загора. Допълнително е постигнато съгласие за включване към допустимите райони и на 10 общини, свързани с Маришкия басейн по линия на заетост и мобилност на работната сила – Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа, съобщи още заместник-регионалният министър.

   Към момента е планирано със средствата да бъдат подкрепени дейности за рекултивация, инфраструктура за съхранение, зелен водород, био-газ, научноизследователска и развойна дейност, информира Шушков. Той подчерта, че част от тях ще бъдат насочени и за т.нар. социален преход, базиран на квалифицирана заетост, предприемачество, социални услуги и мерки, насочени към спестяване на енергия и възобновяеми енергийни източници.

Другата възможност, която МРРБ използва за подкрепа на бизнеса и хората в посока т. нар. „чиста енергия“ е чрез изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“ със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, каза още Шушков. По проекта са предвидени над 600 млн. лв. без ДДС за енергийно обновяване на обществени сгради. От тях над 370 млн. лв. без ДДС ще бъдат инвестирани в публични сгради държавна и общинска собственост, в т.ч. административни и обществени здания, сгради в областта на културата и изкуството, за спорт, както и обекти - собственост на Българската академия на науките.

   „Допълнително с близо 235 млн. лв. без ДДС ще бъдат финансирани мерки за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите на микро/малки, средни и големи предприятия“, каза заместник-регионалният министър и подчерта, че процедурата вече е отворена за кандидатстване. Мерките ще бъдат изпълнявани на територията на цялата страна, а основните цели са подобряване енергийните характеристики на нежилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „А“, намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване на публичен ресурс, постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд.

   „За да стимулираме реализацията на мерките за енергийна ефективност, правителството предприе стъпки за нормативно облекчаване на бизнеса и потребителите като с промени в Закона за устройство на територията намали административната тежест“, акцентира Николай Шушков. Сред промените, които той очерта, е отпадналото изискване за одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW включително към съществуващите сгради и постройки, в това число върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти. За монтаж на инсталации върху съществуващите сгради и постройки, както и върху покривните и фасадните им конструкции, разположени извън урбанизираните територии, вече няма да се изисква изработване и одобряване на подробен устройствен план, гласят още промените в ЗУТ. Облекчената процедура касае и изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителната или затворена електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление. В този случай общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде не повече от 5 MW.

   „Освен това, с промените, които направихме в ЗУТ, вече не се изисква разрешение за строеж за изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници към съществуващите еднофамилни жилищни и вилни сгради, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля 20 kW“, съобщи заместник-министърът.

   В края на изказването си зам.-министър Шушков призова представителите на бизнеса и неправителствените организации за по-интензивна комуникация с екипа на МРРБ и подчерта, че е отворен за диалог, за да се създават добри условия за бизнес, да се улесни и подобри качеството на живот на хората и не на последно място да се намали енергопотреблението.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha