Булмаркет груп търси и развива всички възможни форми на обучение и професионално развитие на специалисти

Булмаркет груп търси и развива всички възможни форми на обучение и професионално развитие  на специалисти
Публикация   12 Ян, 2023   /     Румен НИКОЛАЕВ   /     1675

Създаването на кадри- въпрос на сериозен фнансов ресурс, както и на обществена и държавна подкрепа

 

 Мартина Георгиева е директор на дирекция „Човешки ресурси” в Булмаркет груп. Родена в Тутракан.  Завършва международно право в Италия. Завръща се наскоро в България заедно със семейството си. Тук продължава обучението си- в момента е докторант  във ВТУ „Кирил и Методий”,  пред завършване е  следдипломна квалификация по бизнес психология.

  В Булмаркет груп работи като директор на дирекция „Човешки ресурси” от две години, преди това е работила в испанска и италианска производствени фирми.

  Семейна.

Румен НИКОЛАЕВ

    Булмаркет Груп АД е компания, която от няколко години търси всички възможни форми за създаване и развитие на специалисти, като чрез усъвършенстването на своя персонал повишава и своята стойност. Всеизвестен е проблемът с липсата на кадри както в производството така и за ръководни постове, въпреки че безработицата в страната е на едно от най-ниските си нива през последните 20 години.

    Една китайска поговорка гласи, че ако искаш една година благоденствие, отглеждай семена. Ако искаш десет години благоденствие, отглеждай дървета. Ако искаш сто години благоденствие, отглеждай хора. Ето защо компанията инвестира сериозни средства и човешки ресурс, за да развива самостоятелно специалисти в различните области на своята широкоспектърна дейност.

    Булмаркет прави това създавайки паралелно няколко способа.

   Един от тях е Центърът за професионално обучение "Академия Булмаркет" към Булмаркет Груп АД с 8 специалности в направление: "Машиностроене, металообработване и металургия" и "Химични продукти и технологии", който е  в процес на лицензиране.

   Освен това, Булмаркет подкрепи финансово инициативата на училище „Леонардо да Винчи“ за изграждане на Консултативен център „Ориентирани към бъдещето".

   Дружеството Астра Биоплант ЕООД, част от групата Булмаркет е основен партньор в изграждането на STEM център за екоиновации в Английската езикова гимназия „Гео Милев" с 4 съвременни изследователски звена: „Природа и здраве", „Технологии и инженеринг", „Информационни технологии и комуникации" и „Устойчиво развитие" и с обособени учебни пространства.  

   В Булмаркет се провеждат и две програми за дуална форма на обучение: едната е в партньорство с Професионалната гимназия по транспорт гр. Русе, а другата е с Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване. Водени от желанието за създаване на възможности за професионална реализация на младите хора, Булмаркет има споразумение за сътрудничество и с Русенски Университет ‚Ангел Кънчев“.

   През април 2021 година Булмаркет Автотранспорт ЕООД, част от групата Булмаркет, проведе практическо обучение по проект „Студентски практики – Фаза 2“ в реална работна среда на студент от Русенския университет, като се приключването на проекта той бе нает на постоянен трудов договор.

   С присъединяването ми към екипа на Булмаркет бе създадена дирекцията „Човешки ресурси”, като една от основните ни цели беше активното набиране на работна ръка и привличане на таланти,  както и тяхното обучението и задържане в компанията. Това споделя Мартина пред Акцент.БГ .

     Един от акцентите в работата ни са програмите за дуална форма на обучение. В момента компанията си партнира с Гимназията по транспорт, а дуалното обучение е предназначено за професията „Спедитор-логистик”, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика” от професионално направление „Транспортни услуги”.   От тази година си партнираме и с Гимназията по речно корабостроене и корабоплаване за реализирането на обучение чрез работа по специалност „Корабоводене – речно“, професия „Корабоводител“.

Учениците от ПГРКК – Русе се обучават с помощта на нов виртуален симулатор,  закупен по Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на  обучение“ – Регионално управление на образованието – Русе

   Разкрита е и паралелка по ж.п. транспорт, която ще бъде работеща по линия на дуалното обучание след 2 години, когато учениците достигнат 11-ти клас

  В училището в Образцов чифлик Булмаркет подкрепя паралелка по химия, която е със статут на маломерна. Тя е създадена и са поддържа заради искането и нуждата на компанията от добре обучени лаборанти.

Виждаме, че има и деца, които полагат усилия и се стараят да научат това, което им се показва, имат интерес и проявяват желание да се развиват, а това мотивира нас да си партнираме с професионалните гимназии.

  За съжаление дуалната форма на обучение е положителна стъпка към професионалното развитие, но впечатленията ни през тези вече три години са, че не е това, което би трябвало да бъде. Причините са комплексни - в самите ученици, в семейството, в учителите и в училището.  Правим родителски срещи, където търсим подкрепа и от самите родители, сподеря Георгиева

   Комуникацията - бизнес- семейство- училище трябва да е много по – интензивна, за да може да се постигне някакъв положителен ефект. Става въпрос поне половината от обучаваните да се реализират в конкретната специалност.

   Все още битува мисленето, че който учи в професионална гимназия, няма да може да се реализира успешно, или въобще да се реализира. А в действителност виждаме, че все повече и навсякъде се търсят специалисти със средно образование, които често получават и по-високи възнаграждения от висшисти в определени професии.

  Най-търсени в момента са хората, които притежават определени професионални умения, тъй като във времето липсата на обучение на такива кадри е създало траен дефицит.

   Интересна инициатива е създадения Кариерен център към училище „Леонардо до Винчи”. Чрез него учениците по-лесно успяват да намерят своите силни и по-слаби страни на развитие и интереси. По този начин ще се избегне загубата на време в лутане и търсене на „себе си” в професионално отношение. Така стимулът да се учи и след това да се работи ще бъде още по-голям.

   От тази година и екперти на „Булмаркет” ще представят пред учениците в Кариерния център професиите, които те работят, на средно и на висше ниво.

 Като се докаже и утвърди, добре ще е подобни места за карирерно развитие на учениците да има в повече училища или на повече места.

   За съжаление обаче, повсеместно се наблюдава едно пасивно отношение към труда, още повече към класическите специалности и професии. Като вариант, който би могъл да промени подобно мислене е, работа с учениците доста по-отрано.

   Инвестицията, която Булмаркет прави в образование и обучение на настоящи и бъдещи работници и специалисти, е сериозна. Считам, че в сегашните условия това е най-добрата възможност проблемът с липсата на достатъчно квалифицирани кадри да бъде решен. Тази инвестиция е дългосрочна. Това липсва в тези, които сега идват от друго място или от училище.

  При това бурно технологично развитие училищата трябва да догонват и да обновяват постоянно средата, в която подрастващите се обучават. Трябва да има по – голям интерес както от страна на учениците, така и от страна на учителите. Дуалното обучение представлява един много добър инструмент за ученика, който може да се възползва от  практическо обучение в реална работна среда, да усвои трудови навици още докато учи, и да развие чувство за отговорност, лоялност и професионализъм, така че не би трябвало тази програма да се изпълнява само pro forma. Считам, че една по – голяма мотивация от страна на учители и ръководство на училищата би довело до положителен ефект и в учениците. Необходимо е държавата да прецизира приема в средните училища, за да отговаря в по-голяма степен на необходимостта от кадри на бизнеса.

  Друга форма на обучение, която предоставяме са курсове по различни специалности, които се заплащат изцяло от Булмаркет.

  До есента в Булмаркет врати ще отвори и Център за професионално обучение „Академия Булмаркет“, който в момента  е в процес на лицензиране. Обучението ще се извършва от специалисти на компанията и преподаватели от Русенския Университет „Ангел Кънчев“ по специалности, от които има необходимост като работна ръка. В този център служтели на Булмаркет може да се преквалифицират и да се развиват в друга, различна сфера от това, което са работили до момента.Коментари

  •     Явор Неделчев 

    Имам две деца. Сина завърши в Русенския университет, а дъщерята в Свищов. И дете деца не си работят по специалностите. Каузата е хубава и дано да върне младите пак в Русе.

  •     Пешо 

    Никъде не виждам надпис: Платена пибликация

Коментирай

   captcha