Днес е : Вторник, 28 Март 2023

Политическите рискове са най-голямата заплаха за Плана за възстановяване

Публикация 19 Dec, 2022 / akcent.bg

   На 16 декември 2022 г. България получи първо плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това най-накрая е добра новина след пропускането на шанса за авансово плащане и редица забавяния и неуспешни стъпки на българските правителства при финализирането, подаването, одобрението и изпълнението на НПВУ.

   Времето за отчитането на следващия пакет от мерки наближава, а напредъкът е минимален. В тази обстановка и една година след старта на работата по плана ИПИ прави оценка на напредъка и основните рискове, които биха въздействали негативно върху изпълнението, финансирането и успешното му приключване.

   Още при подготовката и първоначалните стъпки на изпълнението на НПВУ започват да се проявяват редица рискове пред успешното му реализиране. Силно притеснителни са знаците в последно време за липса на политическа и обществена подкрепа и разбиране на значението на плана, функционирането на механизма за възстановяване и устойчивост и ангажиментите на България.

   Анализът и оценката на рисковете в изследването на ИПИ са извършени на база на концепцията за измерване на влиянието им и вероятността да се реализират. Рисковете са групирани и се разглеждат в няколко категории.

Първоначалната оценка на рисковете показва, че:

  • Най-значими са политическите рискове – по-специално риск от политическа нестабилност и чести избори, реализиран в забавяне на подготовката и приемането на нормативни актове във връзка с НПВУ; липса на политическа подкрепа за реформите и риск от корупция и застрашаване на върховенството на закона.
  • На следващо място по тежест са административните рискове (липса на капацитет, на подкрепа, на разбиране и на способности за подготовка на реформите).
  • Своята тежест имат и проектни рискове, които засягат изпълнението на конкретните инвестиции.
  • Икономическите рискове също имат негативно въздействие, макар и относително ограничено – висока инфлация, разходи за труд, забавяне на икономическия растеж и икономическа криза, затруднения с националното съфинансиране на проектите и др. Оценката на тези рискове е силно променлива, зависи от икономическата среда и трябва да се извършва по-често.
  • Външните рискове са ограничени по влияние, но не бива да се пренебрегват, а да се наблюдават.

   Управлението на значимите рискове е системен и стратегически процес, който изисква повишаване на контрола върху ситуацията и подобряване на условията, познанията и информираността на заинтересованите страни, които влияят върху вземането на решения – политически лица, административни структури, обществеността. Активното и ранно адресиране на рисковете е ключово пред управлението им, както и добрата комуникация.

Видове рискове

Относителна вероятност

Въздействие

Степен на риск

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ

 - политическа нестабилност и чести избори за народно събрание

силно вероятно

значително

висок

 - невъзможност/затруднения пред формиране на правителство

вероятно

значително

висок

 - чести служебни кабинети

вероятно

сериозно

среден

 - липса на политическа подкрепа (на ниво правителство и на ниво парламент) за извършване на определени реформи/промени в нормативната уредба

почти сигурно

сериозно

висок

 -  реформите не се припознават от управляващите

вероятно

сериозно

среден

 - закъснение при приемането на нормативни актове от НС

почти сигурно

значително

висок

 - корупция, "превземане" на държавата от заинтересовани групи, противопоставящи се на определени промени; застрашаване на върховенството на закона и правото

почти сигурно

значително

висок

ИКОНОМИЧЕСКИ РИСКОВЕ

 - висока инфлация

неутрално

сериозно

среден

 - високи разходи за труд

вероятно

слабо

нисък

 - забавяне на икономическото развитие, икономическа криза

слабо вероятно

значително

среден

 - прекъсвания във веригите на доставки на стоки и услуги

неутрално

забележимо

нисък

 - затруднения с националното съфинансиране

слабо вероятно

слабо

нисък

 - фалити на банки

неутрално

слабо

нисък

АДМИНИСТРАТИВНИ РИСКОВЕ

 - закъснение в изработването на проекти на нормативни актове (законопроекти, наредби и др. под.), други документи като механизми, планове за действие, пътни карти и др.

почти сигурно

значително

висок

 - липса на капацитет в администрацията за подготовка и управление на инвестиционните проекти

силно вероятно

сериозно

висок

 - проблеми в планирането и изпълнението на обществени поръчки

почти сигурно

значително

висок

 - затруднения в определяне на техническите спецификации на проектите

неутрално

сериозно

среден

 - саботаж от администрацията при изпълнението на реформите

вероятно

сериозно

среден

ПРОЕКТНИ РИСКОВЕ

 - закъснение в подготовката на обществените поръчки

силно вероятно

сериозно

висок

 - липса или недостатъчен брой кандидати изпълнители (доставчици) на проектите с обществени поръчки

вероятно

сериозно

среден

 - затруднения с намиране на частно съфинансиране

неутрално

забележимо

нисък

 - негативни мнения на заинтересовани страни, липса на съдействие

вероятно

забележимо

среден

 - затруднения в идентифициране и мотивиране на достатъчен брой клиенти (бенефициенти) на услуга

вероятно

забележимо

среден

ВЪНШНИ РИСКОВЕ

 - разширяване на войната в Украйна

слабо вероятно

значително

среден

 -  хибридна война с източник Русия

силно вероятно

слабо

среден

 - фалит на държави в ЕС/в еврозоната

слабо вероятно

забележимо

нисък

 - криза в банковия сектор в ЕС

неутрално

слабо

нисък

 - разпадане на ЕС или сериозно преуреждане на отношенията между страните-членки

слабо вероятно

значително

среден

 - влошаване на ковид ситуацията, нова пандемия

слабо вероятно

значително

среден

 - инфлационен натиск, водещ до повишаване на лихвите

неутрално

слабо

нисък

 - неизпълнение на плановете на други страни

слабо вероятно

слабо

нисък

           ДРУГИ РИСКОВЕ

 - природни бедствия*

вероятно

значително

среден

 - тероризъм

слабо вероятно

слабо

нисък

*По отношение на природните бедствия трябва да се има предвид, че те могат да са изключително разнообразни – както със значителен, така и с малък ефект. В случая разглеждаме природни бедствия, които биха имали голям ефект, но сравнително ниска вероятност да се реализират.

*Анализът е по проект „Застъпничество за икономическо възстановяване чрез реформи“  и се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 49 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да насърчи осъществяването на структурните реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост чрез аналитични усилия и застъпнически действия.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама