Днес е : Петък, 27 Януари 2023

Областният управител Анатоли Станев е предложил преразглеждане на посочения проект за решение с цел посочване на конкретни факти

Публикация 16 Nov, 2022 / akcent.bg

    Разпространените твърдения от общинските съветници от Русе от групата на местна коалиция СДС Станимир Станчев, Елеонора Николова, Деян Недков и Иван Григоров за пряка политическа намеса и собствени политически пристрастия от страна на областния управител Анатоли Станев категорично не отразяват достоверни факти. Изложеното в становището очевидно представлява субективно тълкование на подписалите се, което не отговаря на действителния смисъл на заявеното в писмо от 8-и ноември тази година от областния управител до председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев и групата на СДС и коалиция. Нещо повече, изложеното от областния управител съставлява действие, което е част от нормативно вменените му задължения по чл. 31, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията за осигуряване спазването законността на територията на областта. „Атакуваното“ писмо на Станев е част от утвърдена практика между Областна администрация – Русе и органите на местното самоуправление, съществуваща и провеждана и в периода 19-и септември 2014 година – 22-и февруари 2017-а, когато настоящият общински съветник от СДС Станимир Станчев е бил заместник областен управител.

    „Не искам да влизам в безсмислена политическа реторика, тъй като считам, че законът ми вменява надпартийни позиции в защита на обществения интерес. Считам, че подобно поведение от хора, избрани от нашите съграждани, поставя под въпрос нормалното административно функциониране, защото така се забавя вземането на конструктивни решения.  Поведението на тези хора очевидно цели уронване на авторитета и престижа на ръководената от мен администрация. Според мен това е поредният опит за влизане под светлината на прожекторите“, заявява Станев.

   Писмото от страна на областния управител касае приемане на решение за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев на основание чл.12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл.24, ал.3, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

   Според Станев предложението не е в синхрон с приложимото законодателство, защото съгласно чл.24, ал.3, т.2 от ЗМСМА правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията му като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1 на същата разпоредба. Трайната невъзможност предполага наличието на непреодолими факти и обстоятелства, които обективно препятстват изпълнението на задълженията, а системността на неизпълнението на задълженията предполага извършване на нарушенията за повече от три месеца. Мотивът за отправеното писмо от страна на областния управител е липсата на каквото и да е позоваване кое от организационните и представителни правомощия на председателя на Общинския съвет е системно нарушено и трайно неизпълнено.

   Още веднъж трябва да се обърне внимание, че областният управител Анатоли Станев е предложил преразглеждане на посочения проект за решение с цел посочване на конкретни факти. Това е част от установена практика и представлява основен принцип в административното производство за бързина и процесуална икономия.

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама