Русенците с висше образование са близо 24 на сто от населението в областта

Русенците с висше образование са близо 24 на сто от населението в областта
Публикация   09:13     11 Ноемв, 2022 /     akcent.bg   /     435

Най висок е относителният дял на неграмотните в общините Борово (4.4%) и Ветово (2.9%)

       Образователна структура на населението

   Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, като сенаблюдава увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

Фиг. 1. Образователна структура на населението на 7 и повече навършени години

по години на преброяванията в област Русе

     Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование е 43.1хил.(23.6%).В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 5.8 процентни пункта. Относителният дял на жените с висше образование достига 26.6%, а на мъжете – 20.2%.

Таблица 1. Образователна структура на населениетона 7 иповеченавършенигодини

по степен на образование по общини в област Русекъм 7 септември 2021 година

(Брой)

Община 

Общо

Висше образование

Средно образование

Основно

Начално и по-ниско образование

Дете до 7 години вкл., което още не посещава училище

Общо

183026

43109

91560

31364

16930

63

   Борово

3897

279

1651

1471

493

3

   Бяла

9985

1642

4786

2252

1299

6

   Ветово

9372

726

3727

3310

1606

3

   Две могили

6690

747

3119

1831

993

-

   Иваново

7397

987

3688

2075

647

-

   Русе

133402

37676

69087

16347

10243

49

   Сливо поле

8119

627

3503

2766

1221

..

   Ценово

4164

425

1999

1312

428

-

 

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 27.5%, то в селата е 10.3%.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в общините Русе (28.2%) и Бяла (16.4%), а най-нисък е в общините Борово (7.2%), Ветово (7.7%) и Сливо поле (7.7%).

 

Фиг.2. Относителен дял на населението на 7 и повече навършени години с висше образование

по общини в област Русе към 7 септември 2021 година

   Към 7 септември 2021 г. 91.6хил. лица са със завършена най-висока степен на средно образование. От тях22.5% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 71.7% -професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ).

    Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 2.4 хил. лица, а 3.0хил. лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование.

 Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или безобразование. Завършилите начално образование са 9.1хил. лица; започналите, но незавършили начално образование са 7.1  хиляди и никога не посещавалите училище са 0.7 хил. лица.

В регионален аспект най-нисък е делът на лицата с начално и по-нискообразовани е в общините Русе (7.7%) и Иваново (8.7%), а най-висок е в общините Ветово (17.1%),Сливо поле (15.0%) и Две могили (14.8%).

        Грамотност на населението

Грамотносттаседефиниракатоумениетодасечетеипишеиетрадиционенвъпросвпреброяваниятананаселението. В област Русе неграмотното население е 0.7%.

Таблица 2.Грамотност на населението на 9 и повече навършени години по общини

в област Русе към 7 септември 2021 година

(Брой)

Община 

Общо

Грамотни лица

Неграмотни лица

      Общо

179885

178562

1323

Борово

3832

3665

167

Бяла

9817

9716

101

Ветово

9212

8946

266

Две могили

6587

6496

91

Иваново

7314

7244

70

Русе

131025

130534

491

Сливо поле

7988

7886

102

Ценово

4110

4075

35

 

Делът на неграмотното население е по-висок в селата (1.4%), отколкото в градовете (0.6%). Най-висок е относителният дял на неграмотните в общините Борово (4.4%) и Ветово (2.9%), а най-нисък е в община Русе - 0.4%.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha