Понеделник, 2 Октомври 2023

Ново признание: Русенският университет вече е сред изследователските ВУЗ-ове в България

Ново признание: Русенският университет вече е сред изследователските ВУЗ-ове в България
Публикация   09:16     26 Окт, 2022 /     Интервю на Румен НИКОЛАЕВ    /     558

  

   След решение на Министерски съвет на днешното заседание на временното правителство Русенският  университет вече е сред изследователските висши училища в страната. Ето какво споделя ректорът акад. Христо Белоев пред Акцент.БГ:

  

- Академик Белоев, днес научихме приятната новина от заседанието на Министерския съвет. Как ще я коментирате?

   С решение на Министерския съвет на Република България днес, 26 октомври, Русенският университет беше включен в списъка на изследователските висши училища в нашата страна. С този акт Русенският университет получава още едно заслужено признание за своята стратегическа ориентация към авангардни научни постижения и иновационен растеж.

   -  За широката читателска аудитория- какво представляват изследователските университети?

        По дефиниция изследователският университет е „висше училище, което дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност“. Определянето на един университет като изследователски става въз основа на система от показатели, разпределени в три групи: научни резултати; научен капацитет и възпроизводство на академичния състав иобществено и икономическо въздействие. Това дава допълнителни възможности за финансиране на научноизследователската дейност и естествено за още по високи научни резултати.

   - А какво по-конкретно означава за Русенския университет и неговата научноизследователска дейност?

     Научната резултатност отдавна е неотменна част от многостранната дейност на Русенския университет. Тя намира израз в непрекъснато нарастващия брой на научните публикации, индексирани в световно признати бази данни, в многобройните авторитетни международни научни конференции, организирани в университета, в качеството на интердисциплинарните научни разработки и техния принос към развитието на регионалната икономика.

    Научният капацитет на Русенския университет се измерва чрез участието му в ключови национални и международни научни проекти, като: изграждане на Център за върхови постижения и Център за компетентности в областта на информационните и комуникационните технологии, изграждане на центрове по иновационни образователни технологии в повече от 300 университета в Централна Азия, създаване на центрове по индустриална автоматизация 4.0 в Тайланд, Лаос и Камбоджа и много други. В тези проекти научният потенциал на Русенския университет доказва своята конкурентоспособност, съизмерима с най-високото международно признание за научни и научно-приложни изследвания.

    Особено силна страна на Русенския университет е третият индикатор за изследователски университет – обществено и икономическо въздействие. Симбиозата между университета и неговата регионална екосистема е движеща сила на икономическия и обществения растеж. Регионалният бизнес разчита на университетската наука за своето иновационно развитие, а Русенският университет черпи иновационна енергия и творчески импулси от силната си връзка с обществената практика, превръщайки се в „жива лаборатория“ за идеи и иновации.

         Има ли отношение към тази тема изграждането на новия научноизследователски комплекс?

    Определено да!

   Преди четири години възникна идеята да работим по-мащабно и от малките научни колективи които бяха изградени към катедрите и факултетите да направим големи интердисциплинарни лаборатории в които са включени представители на разнородни научни звена и специалисти от различни професионални области.

   Интердисциплинарните лаборатории са седем: лаборатория по „Прецизни технологии за устойчиво земеделие и опазване на природните ресурси“; лаборатория "Многомодални човеко-машинни интерфейси; системи за 3D кинематика и пространствена визуализация"; лаборатория по „Цифрови, послойни, енергийно асистирани иновативни технологии“; лаборатория "Нисковъглеродна мобилност и интелигентни транспортни системи"; лаборатория "Цифрови енергийни системи 4.0"; лаборатория "Образователно пространство на бъдещето" и лаборатория "Авангардни здравни технологии".

   С това ние искахме да дадем тласък на научноизследователската дейност и резултатите не закъсняха. Тези научни колективи започнаха дейности и работа по проекти. Увеличи се публикационната дейност, регистрираните патенти и цитиранията. Стимула идваше и от изграждането на новия научноизследователски комплекс, където тези интердисциплинарни лаборатории ще имат достатъчно големи площи за разгръщане на още по-мащабни дейности и работа по проекти и ще се създаде възможност да бъдат разработвани и внедрявани нови идеи и технологии, заедно с бизнеса.

   Всичко това допринесе за възможността Русенския университет да получи статут на изследователски.

            Как ще се отрази включването на Русенския университет в групата на изследователските университети?

            Изпълнявайки показателите за изследователско висше училище, Русенският университет ще оползотвори повече възможности за най-актуални научни изследвания, ще разшири своите национални и международни научни мрежи чрез изпълнението на нови проекти и още по-интензивно ще развие своя иновационен потенциал.

    Включването на Русенския университет в списъка на изследователските университети в България е изключително признание за научната резултатност, капацитета и общественото влияние на русенското висше училище. Това е висока оценка за ангажираността и приноса на цялата академична общност към изпълнението на  визията на университета да бъде иновативен, модерно мислещ и устремен към върхови постижения. Тази споделена визия е истинският залог за непрекъснато развитие, за творческо неспокойствие, за силата да откриваш последователи в науката, за дръзновението да срещаш и преодоляваш предизвикателства.

            Благодаря на всички наши колеги и партньори за това, което постигаме и ще продължим да постигаме заедно!

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още