Четвъртък, 29 Февруари 2024

1 287 лева за първото тримесечие на 2022 г. е средната заплата в Русенско, намаляла е с почти 40 лева, отчита статистиката

 1 287 лева за първото тримесечие на 2022 г. е средната заплата в Русенско, намаляла е с почти 40 лева, отчита статистиката
Публикация   09:59     19 Май, 2022 /     akcent.bg   /     821

Спрямо тази за страната е с 300 лева по-малко

   По предварителни данни към края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.2 хиляди. Спрямо края на декември 2021 г. наетите лица се увеличават с 1.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2021 г.) броят им е почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.9 хил. души, а в частния сектор - 49.4 хил., или 78.1% от всички наети лица в областта.

   В сектора на услугите към края на март 2021 г. работят най-голям брой от наетите лица - 34.4 хил. или 54.3%, в индустрията - 25.9 хил., а в селското, горското и рибното стопанство - 2.9 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.2 хил.) представляват 81.8% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 25.6% от всички наети в сектора.

   През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 287 лева.  Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна заплата за тримесечието намалява с 39 лв., а в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 93 лева. Средната месечна работна заплата за януари е 1 290 лв., за февруари - 1 259 лв. и за март - 1 312 лева.

   През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за страната  e 1593 лв.

   В обществения сектор средната работна заплата за периода януари - март 2022 г. е 1 530лв., а в частния сектор - 1 219 лв. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява със178 лв., а в частния нараства с 6 лв.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

   Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2022 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 2 244 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 845 лв. и „Добивна промишленост“ – 1 558 лв.  През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности“ – 643 лв., „Административни и спомагателни дейности” - 717 лв.  и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 823 лв.

   По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 година Русенска област заема осмо място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 2 218 лв., следвана от област София – 1 470 лв.и област Варна- 1 428лв. и С най-ниска средна месечна заплата са областите: Кърджали – 1 022 лв.,Благоевград – 1 040 лв. и Кюстендил – 1 058 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 593 лв. - с 306 лв. или 23.8%  по-висока от тази за област Русе.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още