Днес е : Сряда, 18 Май 2022

Стартираха строително-монтажни работи на обект "Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II

Публикация 13 May, 2022 / akcent.bg

   В техническия проект за този строителен обект е заложена реконструкция на водопроводи с дължина 32 км в гр. Русе по над 90 улици. Освен реконструкцията на водопроводи, е предвидено изграждането на система за повишаване на налягането в помпена станция „Здравец“, както и изграждане на 1249 бр. сградни водопроводни отклонения. Изпълнител на договора за инженеринг за строителния обект е ДЗЗД „ВиК Средна Кула 2019“, а целта на инвестицията е да се подобрят условията на питейно-битовото водоснабдяване, намаляване на водозагубите, както и повишаване на надеждността на водоснабдителните системи.

   Договорът, сключен с ДЗЗД „ВиК Средна Кула 2019“, е последният от договорите за инженеринг по проекта, във връзка с който започва изпълнението на строителни дейности, като в момента се извършват изкопни работи по бул. „Родина“ в отсечката от ул. „Мадарски конник“ до ул. „Митрополит Григорий“. Участъкът ще бъде затворен за движение на МПС.

   Призоваваме гражданите на Русе да проявят разбиране и търпение, тъй като предстои работа по десетки улици. Това неминуемо ще доведе до неудобства, свързани с въвеждането на временна организация и безопасност на движението по време на строителството и по-чести планови спирания на водоподаването.

   Съветваме Ви да следите интернет страницата на проекта, достъпна на следния адрес: http://opos.vik-ruse.com/, където всеки петък се публикуваседмичната програма на строително-монтажните работи за всеки строителен обект. Съобщенията относно нарушаване на нормалнотоводоподаване във връзка с ремонтните дейности се публикуват в рубрика „Актуална информация“ в началната страница на уебсайта на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, в страницата на проекта, в уебсайта и Facebook страницата на Община Русе и в местни медии. Зоните, където предстои да се извърши плановото спиране, можете да видите и в картата на строителните дейности, която е част от уебсайта на дружеството и страницата на проекта.Картата на строителните дейности показва целия обхват на проекта – всички улици, където е предвидено да се извърши реконструкция или подмяна на амортизирани проводи.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама