Събота, 2 Декември 2023

Конкуренцията между общините е положителна за всички. Ето защо да я насърчим.

Конкуренцията между общините е положителна за всички. Ето защо да я насърчим.
Публикация   11:06     22 Ян, 2022 /     ИПИ   /     954

Колко биха получили общините в Област Русе при преотстъпване на 1/5 от подоходното облагане?

    Фискалната децентрализация в България все още е мираж, въпреки че всички основни политически сили включиха идеята за някакво преотстъпване на данъчни приходи на общините.

   ИПИ активно предлага идеята за „задържане“ на 2 пр.п. от подоходния данък по лична карта в общините (виж тук - http://dvenasto.bg/). Изчисленията на ИПИ са на база брой работещи и нива на възнагражденията във всяка община и показват, че този ресурс би се равнявал на близо 850 млн. лв. през 2021 г.

   Наблюденията ни през годините, множеството регионални анализи (https://www.regionalprofiles.bg/) и събрани данни (https://265obshtini.bg/) представят местни особености, които помагат на редица общини да привличат хора и инвеститори, пречат на други да се развиват, а трети имат всички предпоставки чрез общинско сътрудничество да подобрят средата, но нямат никакъв собствен ресурс. Предложението за фискална децентрализация има множество конкретни предимства, но тук ще представим няколко по-широки аргумента[1].

   Децентрализацията повишава икономическия растеж

Изследвания на ОИСР откриват ясна положителна връзка между децентрализацията на приходите и растежа. Според тях при 10 процентни пункта увеличение на данъчните приходи за общините се постига 0,1 процентни пункта по-висок икономически растеж.

   Децентрализацията намалява неравенствата

   Изследване на ОИСР установява, че увеличаването на децентрализацията с 1 пр.п. намалява разликата между втората най-богата и средната децилна група от домакинствата с 0,8 пр.п.

   Фискалната автономия може също да бъде свързана с конвергенция на доходите на регионално ниво. В проучване на регионите в страните от ОИСР се посочва, че „увеличаващият се дял на собствените приходи на местните власти от 10 процентни пункта се свързва с намаляване на коефициента на вариация на регионалния БВП между 3,6 и 4,3 процентни пункта“ и че „увеличаването на данъчните приходи на местни власти с 10 процентни пункта намалява регионалните различия с 2,4 до 2,8 процентни пункта”. Основният механизъм е конкуренцията между общините за по-добри условия за бизнес и подобряване на ефективността на публичните услуги във всички региони.

Децентрализацията подобрява публичните услуги

По-доброто адаптиране към предпочитанията на общността остава една от ключовите причини за децентрализацията. Следователно не е изненадващо, че децентрализацията е емпирично свързана с подобрената ефективност на обществени услуги. Освен това, от засилване на ефективността на разпределението, прозрачността, участието на общността и възприеманата отзивчивост на публичния сектор, фискалната децентрализация може да доведе до по-голям социален капитал под формата на увеличено доверие и сътрудничество.

       Децентрализацията води до увеличение на продължителността на живот

   В здравеопазването изследванията показват, че разходите намаляват и продължителността на живота се увеличава при умерена децентрализация, но обратните ефекти се запазват, след като децентрализацията стане прекомерна .

       Децентрализацията подобрява образователните резултати

  По отношение на образователните постижения, анализи установяват, че увеличението с 10 процентни пункта на местните данъчни приходи подобрява резултатите от PISA с 6 процентни пункта, което съответства на средно подобрение с около шест позиции в класацията на PISA по държави. Подобна, но по-слаба връзка се установява с други мерки на децентрализация на образованието, като например увеличаване на училищна автономия.

         Децентрализацията позволява адаптиране към предпочитанията на местните общности, насърчавайки конкуренцията, конвергенцията и инвестициите 

   По-голямата фискалната автономия на общините позволява пакетът от обществени услуги да бъде избран на местно ниво, като по този начин по-добре съответства на местните предпочитания. Освен това по-високата общинска бюджетна автономия позволява междурегионална конкуренция по отношение на обществените услуги.

   Децентрализацията също е свързана с по-големи публични инвестиции - 10% увеличение на децентрализацията (измерена както от разходите на общините, така и от дела на приходите от общия размер на правителството) „увеличава дела на публичните инвестиции в общите държавни разходи от около 3% до повече от 4% средно”. Инвестициите, породени от децентрализацията, основно са в човешки капитал, измерен чрез образование. Тази връзка се обяснява с натиска на междурегионалната конкуренция, която стимулира продуктивните инвестиции, тъй като регионите целят да привлекат работници и фирми.

   Колко биха получили общините  в Област Русе при преотстъпване на 1/5 от подоходното облагане?

                          Област Русе

                  Борово               182 268 лв.
                  Бяла                   763 231 лв.
                  Ветово                722 971 лв.
                 Две могили          323 453 лв.
                 Иваново              268 037 лв.
                 Русе                16 860 643 лв.
                 Сливо поле         551 879 лв.
                 Ценово                130 085 лв.

 


[1] Източник на информацията по-долу е доклад на ОИСР, публикуван на 20 декември 2021 г. - Fiscal Federalism 2022 MAKING DECENTRALISATION WORK.


 


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha