Днес е : Сряда, 19 Януари 2022

БВП в област Русе все повече изостава от средните стойности за страната.

Публикация 10 Dec, 2021 / ИПИ

Русе е и сред областите с най-високообразована работна сила.

    Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Русе нараства, но увеличението му през последните години е сравнително слабо и областта все повече изостава от средните стойности за страната. Това става ясно от десетото издание на "Регионални профили: показатели за развитие" 2021 г. Нивата на бедност са подобни на средните за страната. През 2020 г. в областта се наблюдава раздвижване на пазара на труда. Заетостта нараства, а безработица намалява. Русе е и сред областите с най-високообразована работна сила. Инвестиционната активност се приближава до средната за страната. Русе е областта с най-висока гъстота на железопътната мрежа в страната. Едва 11,5% от пътната настилка е в добро състояние. Усредненият размер на местните данъци в общините от област Русе е близък до средните нива в страната. Покритието на кадастралната карта се повишава.

   Естественият прираст на населението в областта продължава да се влошава. Русе е сред областите с висока степен на урбанизация. Представянето на учениците от областта се приближава до средното за страната. Здравеопазването в област Русе продължава да страда от липса на лекари. През последните години се наблюдава повишаване на броя на леглата в многопрофилните болници, но легловата база остава сравнително ограничена. Натовареността на наказателните съдии в област Русе е сред най-високите в страната, но това не се отразява негативно на бързината на правораздаването. Делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци остава изключително нисък. Пандемията и ограничаването на културните мероприятия в цялата страна през 2020 г. се отразяват силно негативно и на културния живот в областта.

                    Доходи и стандарт на живот
  Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Русе нараства, но увеличението му през последните години е сравнително слабо и областта все повече изостава от средните стойности за страната. Докато преди две десе -тилетия той е бил около 12–13% по-нисък от средния, през 2019 г. достига 12,8 хил. лв. (при 17,2 хил. лв. в страната) и разликата вече е 25%. При размера на заплатите ситуацията е почти идентична и през 2019 г. средната брутна заплата
в областта достига 12,3 хил. лв. годишно при 15,2 хил. лв. в страната.

   За трета поредна година доходите на домакинствата в областта са под средните за страната и ръстът им през 2019 г. също е по-нисък.

   Нивата на бедност в областта през 2019 г. са подобни на средните за страната. Делът на населението, живеещо под националната линия на бедност, е 22,2% (при 22,6% в страната), а на живеещите с материални лишения – 25,2% (при 19,9% в страната).

        Инвестиции и икономика
Инвестиционната активност в област Русе се приближава до средната за страната през 2019 г. Броят на предприятията е 54 на 1000 души от населението (при 61 на 1000 души в страната). За втора поредна година разходите за дълготрайни материални активи нарастват и достигат 2053 лв./човек (при 3155 лв./човек в страната).

   Скок се наблюдава и при преките чуждестранни инвестиции и към края на годината те са 1992 евро/човек (при 3655 евро/човек в страната).

            Инфраструктура
  Русе е областта с най-висока гъстота на железопътната мрежа в страната. Гъстотата на пътната мрежа и делът на автомагистралите и първокласните пътища също са по-високи от средните, но качеството на пътищата остава изключително ниско. Едва 11,5% от пътната настилка е в добро състояние (при 41,4% в страната), което е най-ниската стойност за страната през 2019 г.

   Делът на домакинствата с достъп до интернет намалява, но остава сравнително висок – 80,0% (при 78,9% в страната). Инсталираните ВЕИ мощности са малко – 0,03 kW/човек. Делът на газифицираните домакинства е сравнително висок– 3,9% (при 3,1% в страната).

            Данъци
   Усредненият размер на местните данъци в общините в област Русе е близък до средните нива в страната през 2021 г. От разглежданите данъци единствено при ставката върху прехвърлянето на собственост разликата е значителна, като в общините в област Русе тя е по-ниска.
   Данъците върху превозните средства и търговията на дребно пък са по-високи, но разликите със средните нива са малки.

   Администрация
След няколко години на застой за две години покритието на кадастралната карта в област Русе се повишава рязко от 43 до 96% през 2019 г. и дори изпреварва средните стойности за страната (91%).

   Самооценките на общините в областта за развитието на електронното правителство през 2021 г. се понижават и средният резултат на областта намалява до под средното ниво в страната. Високи обаче остават самооценките за предоставянето на административни услуги на „едно гише“.

   Рейтингът за активна прозрачност на органите на местното самоуправление в областта нараства и отново е над средния за страната. В рамките на областта най-високи са оценките на общините Две Могили и Русе (над 80%), а най-ниски – в Бяла и Ветово (малко над 50%).

   Произведената продукция нараства до 25 хил. лв./човек (при 28 хил. лв./човек в страната).

   Усвоените европейски средства в областта се повишават значително, но изостават от средното им ниво в страната. Към 15 юни 2021 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми в областта е 1917 лв./човек (при 2217 лв./човек в страната).

   В рамките на областта най-много европейски средства усвоява община Бяла.
 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама