Днес е : Събота, 19 Юни 2021
Парламентарни Избори 11.07.2021

Представиха официално проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Публикация 10 Jun, 2021 / akcent.bg

Проектът е на обща стойност 131 783 167.65 лв., от които 81 492 564.85 лв. от Кохезионния фонд, 14 381 040.85 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет и 13 947 248.52 лв. – собствен принос

                        

  На 10 юни 2021 г.  в зала "Св. Георги" на Община Русе се проведе начална пресконферецния във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 - „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

   Проектът е на обща стойност 131 783 167.65 лв., а общата му продължителност е 54 месеца.

   В рамките на пресконференцията бе представен екипът за управление на проекта: д-р Стоян Нейчев, ръководител на проекта, инж. Траян Траянов- инженер на проекта, Крум Михайлов- юрист на проекта, както и д-р инж. Малин Бирков- гл. инженер на ВиК Русе ООД.

   Нейчев представи подробна информация за проекта и неговите цели, източниците на финансиране, дейностите, предвидени за изпълнение, както и очакваните резултати от тях на представители на средствата за масово осведомяване.

    „ВиК“ ООД − Русе е Бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № Д-34-62/31.07.2019 г. за финансиране на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001

  Общата продължителност на дейностите по АДБФП, подписан между „ВиК“ ООД − Русе и Министерството на околната среда и водите, e 54 месеца (15.08.2019 г. – 15.02.2024 г.), с включени 5 месeца за окончателно отчитане и плащане по проекта.

 Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, като целевата стойност 20 301.00  жители. Очаква се намаляване на общите загуби на вода от 42 % на на  32.00 %. Подобреното водоснабдяване  ще обхване 138 250.00 жители.

   Проектиране и изграждане на ВиК инфраструктура обхваща всички мерки, чрез които ще се постигне пълно съответствие на агломерация Русе с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Предвидените инвестиции целят и повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване на загубите на вода във водопреносната мрежа и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, каза д-р Нейчев.

  Към настоящия момент се изготвя техническият проект за обекта. На 14.04.2021 г. е издадена Заповед за допълване на разрешение за строеж и същата е влязла в сила на 30.04.2021 г. за въвеждане на етапност по смисъла на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ в рамките на договори за обществени поръчки с предмет: „Инженеринг на обект: „Етап II -Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“ и „Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“.

   Русенци ще усетят сериозно работята по проекта в края на юли- началото на август, обясни ръководителят му. Към момента се изготвя техническият проект за обекта. Предстои въвеждане на промени в неговия обхват поради невъзможност за изпълнение на предвидената канализация в рамките на новоизградено кръгово кръстовище (бул. „Цар Освободител“ и бул. „Липник“), както и допълнителен задържателен резервоар по бул. „Христо Ботев“ освен предвидения по проект. Очаква се т.н езера при Практикер по бул. "Липник" /под моста/  и при бившата Симова мелница по бул. "Христо Ботев" да бъдат премахнати след реконструкцията.

  Основните ползи от внедряването на мониторинговата система се изразяват в по-ефективното управление и експлоатация на ВиК мрежите, благодарение на съхранената и обработена информация и възможностите за по- целенасочено разходване на средства за реконструкция и рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа. С изграждането на системата, Операторът ще разполага с инструмент за контрол и превантивни действия в случай на преливанията в сухо време, както и с данни позволяващи проследяването на тенденциите в поведението на преливниците при дъждове с различна продължителност и интензивност.

   Представителите на медиите проявиха интерес към сроковете, в които ще се извършва реновирането и изграждането на ВиК канализация и на водопроводи, от съгласуването с общината и въвеждане на промяна в движението на МПС, за ангажимента на ВиК относно възстановяването на асвалтовата настилка и др.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама