Днес е : Вторник, 28 Март 2023

Средната заплата в Русенско в застой, ръст с 9 лева за тримесечие

Публикация 20 May, 2021 / akcent.bg

Лекари и енергетици с най-високи трудови възнаграждения-, областта е на 9-то място в страната

   По предварителни данни към края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.2 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица се увеличават с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2020 г.) намаляват с 2.7%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.8 хил. души, а в частния сектор - 49.4 хил., или 78.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор се увеличава с 0.3%.

   В сектора на услугите към края на март 2020 г. работят най-голям брой от наетите лица - 34.0 хил. или 53.8%, в индустрията - 26.2 хил., а в селското, горското и рибното стопанство - 3.0 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.1 хил.) представляват 80.6% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.8% от всички наети в сектора.

   През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 194 лева.  Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна заплата за тримесечието нараства с 9 лв., а в сравнение с първототримесечие на 2020 г. увеличението е със126 лева. Средната месечна работна заплата за януари е 1 184 лв., за февруари - 1 196 лв. и за март- 1 202 лева.

 

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

   В обществения сектор средната работна заплата за периода януари - март 2021 г. е 1 467лв., а в частния сектор - 1 115 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава с 4 лв., а в частния -с 8 лв. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 21.3%, а в частния -8.1%.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

   Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2021 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 1 857 лв.,„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 663 лв. и „Добивна промишленост“ – 1 514 лв. През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност„Финансови и застрахователни дейности“ – 552 лв., „Административни и спомагателни дейности” - 704 лв., и „Култура, спорт и развлечения“ – 755 лв.

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 година Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) - 1 989 лв., следвана от област София- 1 410лв. и област Варна – 1313 лв.С най-ниска средна месечна заплата са областите: Видин -987 лв.Благоевград - 949лвиКюстендил–1 000 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 462 лв. - с 268лв. или 22.4%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

 

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама