Днес е : Събота, 28 Януари 2023

Статистиката: Населението на Русе намалява с 5791 дущи за година, в общината- 2 000 по-малко

Публикация 10 May, 2021 / akcent.bg

   Към 31 декември 2020 г. населението на област Русе възлиза на 212729 души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.

Мъжете са 103521, а жените –109208, или на 1 000 мъже се падат 1 055жени при средно 1 065 жени в национален мащаб. В сравнениес края на 2019 г. общото население на област Русе намалява с 2748 души, или с 1.3%, като броят на мъжете е намалял с 1 505, а този на жените - с 1 243 (табл. 1).

     1 Население в област Русе към 31.12. Брой

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Общо

246670

233767

231580

229784

227685

225674

223489

221336

218556

215477

212729

Мъже

119647

113905

112921

112130

111102

110278

109192

108150

106679

105026

103521

Жени

127023

119862

118659

117654

116583

115396

114297

113186

111877

110451

109208

    И за областта е характерна тенденцията за остаряване на населението, изразяваща се основно в нарастване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

   Към 31.12.2020 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години в област Русе е 23.9% (50862) от общото й население. В сравнение с 2019 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта.Делът на тази възрастова група в общия брой на населението остава по-висок от средния за страната (21.7%). Процесът на остаряване е по-силно изразен при жените отколкото при мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече навършени години към края на 2020 г. е 28.1%, а на мъжете - 19.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях.

   Към 31.12.2020 г. децата под 15 години в област Русе съставляват 12.8% (27253) от общия брой на населението.

  

В края на 2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост(отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години) е 58.0%. През 2019 г. този коефициент за областта е бил 57.6%. В градовете това съотношение е значително по-благоприятно - 54.3%, отколкото в селата - 71.7%.

Остаряването на населението в област Русе води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2020 г. достига 45.5 години и е по-висока от средната за България (44.0 години).

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата на област Русе средната възраст на населението е с 5.0 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете средната възраст на населението е 44.4 години, а в селата - 49.4 години.

В края на 2020 г. средната възраст на мъжете в областта е 43.4 години, а тази на жените - с 4.1 години по-висока (47.5 години). За страната средната възраст на мъжете е 42.2 години, а на жените - 45.8 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст.Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2020 г. тези граници са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Русе към края на 2020 г. е126168 души (табл. 2), или 59.3% от общия брой. Относителният му дял от трудоспособното население на страната е 3.0%. В сравнение с 2019 г. броят на трудоспособното население намалява с 0.1%. Сред общините в областта най-висок е относителният дял на тази категория население в община Русе - 60.9%, а с най-нисък дял е община Ценово - 51.7%.

Над трудоспособна възраст са 57479 лица (27.0%), а под трудоспособна възраст -29 082лица (13.7%). В община Иваново е регистриран най-висок относителен дял на населението над трудоспособна възраст - 40.6% от общия брой, докато в община Русе този дял e 24.9%. При населението под трудоспособна възраст с най-висок относителен дял е община Бяла - 14.8%, а с най-малък дял - община Иваново със7.5%.

2. Население под, във и над трудоспособна възраст в област Русе към 31.12

(Брой)

 

Години

Възрастови групи

под трудоспособна възраст

в трудоспособна възраст

над трудоспособна възраст

2010

32241

154604

59825

2011

29969

142308

61490

2012

29796

141546

60238

2013

29889

140374

59521

2014

30082

137771

59832

2015

29905

135941

59828

2016

29770

134243

59476

2017

29814

132163

59359

2018

29640

129962

58954

2019

29374

127520

58583

2020

29082

126168

57479

   Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). В област Русе към 31.12.2020 г. това съотношение е 61, или всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 61 млади хора.

                Териториално разпределение на населението

   Към края на 2020 г. населените места в област Русе са 83 - 9 градове и 74 села. Населението в градовете на областта към 31.12.2020 г. наброява 162914 души и представлява 76.6% от общия брой. В сравнение с предходната година лицата, живеещи в градовете на област Русе намаляват с   5605.

   В областния център град Русе в края на годината живеят общо 135440 лица, от които 65269 мъже и 70171 жени. В сравнение с 2019 г. населението на града намалява с 5791 лица.

   Към 31.12.2020 г. най-голям брой население е съсредоточен в община Русе – тук живеят 153833 лица, или 72.3% от общия брой за областта. В сравнение с края на 2019 г. броят на населението в община Русе намалява с 3744 души.

   Най-малка по брой на населението е община Ценово, в която живеят 4 740 лица, или 2.2% от общото население на област Русе.

   На територията на областта има 11 села с население под 200 души , а 4 са селата с по-малко от 100 жители – Беляново, Церовец, Пет кладенци и Пепелина.

   Най-малкото село с регистрирани 38 жители в областта е Пепелина, а най-голямото – Николово с 2 944 души.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама