Днес е : Събота, 6 Март 2021

Национална карта на недекларираната заетост обсъжда АИКБ

Публикация 22 Feb, 2021 / akcent.bg

   Асоциация на индустриалния капитал в България организира онлайн кръгла маса за представяне и обсъждане на Национална карта на недекларираната заетост по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост".

   Националната карта е единствена по рода си не само на национално, но и на европейско равнище, като същата съдържа огромна по обем информация за нагласите на работодателите и заетите лица към проявленията на недекларираната заетост, оценка на нейния дял, уязвимост на отделните възрастови групи към сиви практики, оценка на рисковете, които крият новите форми на заетост и тяхната приложимост по браншове, конкретни насоки за ограничаването й.

   Националната карта е разработена въз основа на проведени две национално представителни проучвания сред работодатели и заети лица, дълбочинни интервюта на работодатели, кабинетни проучвания и дава ясна картина за проявленията на недекларираната заетост на национално равнище.

   В дискусията ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама