Днес е : Събота, 6 Март 2021

Инвестиционната активност в област Русе се приближава до средната за страната.

Публикация 26 Jan, 2021 / ИПИ, регионални профили

Населението продължава да намалява по-бързо от средния темп за страната- едновременно заради ниския естествен прираст и заради изселването от областта

   

   Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2020 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.

   Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи.

   Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 64 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.

    Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Русе нараства, но с чувствително по-нисък темп, и областта все повече изостава от средните стойности за страната. Нивата на бедност в областта са подобни на средните за страната. Икономическата активност се повишава бавно, но стабилно през последните години, придружена с ръст на заетостта и намаляване на безработицата. Инвестиционната активност в област Русе се приближава до средната за страната. Инфраструктурното развитие на областта се категоризира като добро. Средното ниво на данъчната тежест е сравнително ниско. Област Русе отбелязва огромно подобрение в оценката на администрацията и се нарежда сред първенците в страната.

   Населението продължава да намалява едновременно заради ниския естествен прираст и заради изселването от областта. Русе е сред областите с най-висока степен на урбанизация. Представянето на учениците от областта се приближава до средното за страната и през 2020 г. Здравеопазването в област Русе продължава да страда от липса на лекари. Въпреки че местните наказателни съдии са сравнително натоварени, бързината на правораздаването не страда от това. Емисиите на въглероден диоксид в атмосферата в областта са двойно по-ниски от средните за страната. Делът на предадените за третиране и рециклиране битови отпадъци остава изключително нисък. Културният живот в област Русе е сравнително интензивен.

     Доходи и стандарт на живот

   БВП на човек от населението през 2017 г. възлиза на 11 152 лв./човек, като през последните години растежът леко изостава от средния за страната. Средногодишната брутна заплата през 2017 г. възлиза на 10 243 лв., което е 82% от средната на национално ниво, а средногодишният доход на лице от домакинството достига 5416 лв., или 97% от средния за страната.През 2017 г. относителният дял на живеещите в материални лишения е 20,8% – почти равен със средния за страната. В същото време населението, живеещо с доходи под линия-та на бедността за същата година, е едва 14,1% при средна стойност за страната 22,0%, като единствено в София и Пер-ник този дял е по-нисък.

    ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

   Пазар на труда Показателите, характеризиращи пазара на труда в област Русе, не се отличават значително от средните на нацио-нално ниво. През 2018 г. безработицата намалява до 5,2%, което е най-ниското ниво, регистрирано до този момент. Коефициентите на заетост (67,7%) и икономическа актив-ност (71,4%) също са на рекордно високи нива и са част от общата положителна тенденция за областта.Образователната структура на работната сила в област-та е по-благоприятна от средната за страната. Това се потвърждава от относителния дял на висшистите – 29,1% в областта при 28,2% за страната, както и с ограничения дял на лицата с основно и по-ниско образование – 12,9% в об-ластта при 17,4% за страната.

    Инвестиции и икономика

  Русе е една от малкото области в страната, в които не се от-чита съществена загуба на чуждестранни инвестиции в пе-риода на кризата. В края на 2017 г. общият обем на чуждес-транните капитали с натрупване възлиза на 374 млн. евро. Въпреки това Русе не е сред най-атрактивните области за чуждестранните инвеститори, като размерът на ПЧИ възли-за на 1685 евро/човек от населението в областта – около два пъти под стойността за България като цяло. В периода 2005–2017 г. произведената продукция на човек от населе-нието се увеличава от 74 на 94% от средната за страната, достигайки 22 378 лв./човек и превръщайки Русе в шестия по концентрация на промишлено производство център в България.Въпреки доброто състояние на пазара на труда инвести-циите на предприятията в ДМА през 2017 г. се намират на най-ниското си ниво от 2011 г. насам.

    Областта изостава още в усвояването на европейски средства, като към среда-Инфраструктура Отличната оценка на област Русе по отношение на инфра-структурното развитие се дължи както на високата гъстота на пътната и железопътната мрежа, така и на високия от-носителен дял на първокласните пътища – 21,5% спрямо 18,4% за страната.

   Недостатък остава липсата на магистрален път, както и проблемите с пътната настилка – едва 21,8% от нея са в добро състояние, което е два пъти под средния дял за страната.Относителният дял на домакинствата с достъп до интернет достига 71,9% през 2018 г., което е близо до средните стой-ности за страната.Местни данъци За разлика от по-голямата част от областите със сходен социално-икономически профил средното ниво на данъчната тежест в Русе е сравнително ниско. Единственият данък, чи-ято усреднена ставка е по-висока от средната за страната, е патентният за търговия на дребно. Данъкът за възмездно придобиване на имущество за сметка на това е средно 2,28% в областта при 2,52% за всички общини в страната.Друга характерна черта на местните данъци е тяхната относителна устойчивост във времето. Последното по-значимо нарастване на данъчната тежест е от 2017 г., когато община Русе увеличава годишния данък върху недвижимите имоти на юридическите лица от 1,20 на 2,00‰.

     Администрация

  Самооценката на общините от област Русе за обхвата и качеството на предоставяните от тях електронни услуги (3,59 точки от възможни 5,00) е чувствително по-висока от средните за страната 2,95 точки. Известно изоставане се наблюдава при готовността за обслужване на гражданите и бизнеса на едно гише, както и при Рейтинга на активна-та прозрачност на органите на местно самоуправление на ПДИ. Последната е с 5 пр.п. по-ниска от средните за стра-ната 70,7%, като най-прозрачните общини са Две Могили (73%) и Русе (70%), а най-ниско е оценена Бяла (37%).Русе е една от областите, в които покритието на кадастъра е сравнително слабо – към 2018 г. в обхвата му влиза едва 44,4% от територията при средно 72,4% за страната.

   Данните са от НСИ от 2019 г.

  

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама