Днес е : Неделя, 29 Ноември 2020

Средната заплата в Русенска област с близо 200 лева под средната за страната

Публикация 20 Nov, 2020 / akcent.bg

Най-високо възнаграждение през третото тримесечие са получили работещите в информационните технологии и енергетиката

    По предварителни данни към края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.8 хиляди. Спрямо края на юни 2020 г. наетите лица нарастват с 0.2%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2019 г.) намаляват с 4.2%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.7 хил. души, а в частния сектор - 50.2 хил., или 78.6% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.1%.

   В сектора на услугите към края на септември 2020 г. работят 34.9 хил. (54.6%) от наетите лица, в индустрията - 25.8 хил. (40.4%), а в селското, горското и рибното стопанство - 3.1 хиляди (4.9%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.2 хил.) представляват 82.0% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 28.5% от всички наети в сектора.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 147 лева.  Спрямо второто тримесечие на 2020 г. средната брутна заплата за тримесечието нараства с 60 лв., а в сравнение с третототримесечие на 2019 г. увеличението е със119лева. Средната месечна работна заплата за юли е 1 150 лв., за август - 1 127 лв. и за септември- 1 164 лева.

 

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

 

    В обществения сектор средната работна заплата за периода юли - септември 2020 г. е 1 318лв., а в частния сектор - 1 101 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава със74 лв. или 6.0%, а в частния -с 58 лв. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 16.8%, а в частния -9.8%.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

 

   Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2020 г. са  получили наетите лица в икономически дейности

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - 1 612 лв.,

 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 612 лв.,

„Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 1 568 лв. и

„Добивна промишленост”- 1 506 лв.

    През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност„Административни и спомагателни дейности” - 707 лв., а след тях се нареждат наетите в икономическа дейност„Хотелиерство и ресторантьорство“ -756 лв. и наетите в „Други дейности“ – 795лв.

    По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 година Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) - 1 855 лв., следвана от област София- 1 297лв. иобласт Враца- 1 262 лв.С най-ниска средна месечна заплата са областите: Благоевград - 922 лв.,Видин -945 лв.иСилистра-953 лв.

   За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 373 лв. - с 226лв. или 19.7%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

 

 

 

 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама