Днес е : Сряда, 31 Май 2023

Отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков за година управление

Публикация 12 Nov, 2020 / akcent.bg

    Ето част от обръщението на Пенчо Милков към русенци:

„Имам категорична визия как да изглежда общината до края на мандата ми и действам по нея. С високото темпо на работа и мотивация на общинската администрация, заедно с Общинския съвет и в най-голяма степен с доверието и подкрепата на всеки един от вас!

Големите инфраструктурни проекти трябва да бъдат завършени, въпросът с въздуха - драстично решен, общината да е публична и всеки от вас да може да разбира какво работи Общинският съвет и докъде му е стигнала преписката, дори само от телефона си.“

   През първата година от мандата се продължиха успешно всички текущи дейности и започнатите проекти. Не бе допуснато сътресение в нито една сфера на общинското управление. Същевременно, бяха започнати много нови инициативи и проекти във всички направления. Приемствеността и развитието вървяха ръка за ръка. Отчита се всяко постижение дотук на хората, носили отговорността за развитието на Община Русе, като се търсят всички възможности успешно да се завършат започнати проекти. Въвеждат се много нови принципи на работа и начинания, които да доведат до развитието на нашата община и на нас, русенци.

   Различното в новия начин на управление е повишаване на силата на Община Русе и възможностите й да се грижи реално за хората.В общинските предприятия „Комунални дейности“ и „Паркстрой“ се закупуват нови машини и се назначават още служители, а социалните дейности се увеличават като видове и брой потребители.

   В общинския транспорт се закупуват нови превозни средства. Това позволява на Община Русе постепенно да си възвърне силата и да отговори на очакванията на хората. Те винаги търсят подкрепа и разбиране от своята община. Когато тя разчита а всичко на външни изпълнители, често не можеДокументът е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на Общината представя пред Общинския съвет  Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление за срока на мандата.

   Настоящият отчет представя работата на кмета на Община Русе и ръководената от него Общинска администрация, като обхваща периода на първата година от управлението през мандат 2019-2023 г.Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане на визията за Русе като северната столица на България. Град, който от догонващ се превръща в иновативен и се движи с широки стъпки, а управлението му се основава на най-добрите практики, ползвайки и технологии от други области в общественото управление.

   Отчетът посочва конкретните действия за постигане на основните ни цели за Русе – отново да бъде един от най-зелените и чисти градове в България; привлекателен и желан за живот, работа и бизнес, разрастващ се като население и икономически потенциал; модерен развоен център за стартиращи компании, икономически и технологични иновации; достъпен за живеещите в него, включително за хората с увреждания и за желаещите да обвържат живота си с града; красив – като еталон в България и извън пределите й; сигурен и спокоен – с използване на нови технологии в сигурността и ангажираност на местното управление; културен и духовен център за България; дигитализиран – община, която е навлязла в бъдещето, разчитайки да отговори достатъчно бързо и адекватно на нуждите на жителите. Има същностни общински дейности, които Община Русе постепенно си възвръща възможността да върши.

    Създаде се единен център за видеонаблюдението, който получава информацията от всички камери в града. Досега тя беше разпръсната на пет места. Предоставен е на МВР достъп до камерите в реално време. Така се повишава сигурността на гражданите и започва целенасочена борба с вандализма.

     Извършена беше структурна промяна в общинската администрация, като се разчита на натрупания професионален опит на служителите, на тяхната активност и мотивация, и желанието за собствен принос за развитието на Община Русе.

    Не беше допуснато политическо противопоставяне и напрежение. В работата е установен тон на уважение, разбиране и подкрепа към всеки служител. Кметствата и техните ръководства са подпомагани във всяко начинание, като е установен дух на взаимно сътрудничество.Отличителна новост в работата на Община Русе е откритостта в отношенията с гражданите, предоставянето на искана информация и представяне на всички дейности, които се вършат с парите на хората и за хората. Представени са добрите примери и поводите за гордост на русенци в областта на културата, спорта, образованието и науката. Русе е град с национално и международно значение, град за пример и желан партньор. В рамките на една година посрещнахме много чуждестранни посланици, представители на общини от други държави, потенциални български и чужди инвеститори. Бяха провеждани срещи с представители на централната държавна власт, на които многократно и настойчиво се поставяха въпроси, свързани с Община Русе.

    Духът и културата на русенци са забележителни, това ги прави различни и силни. На територията на Община Русе активно се подкрепят културните институции и хората на изкуството. По нов и впечатляващ начин отбелязахме тази година и националния празник 3-ти март. Стремежът ни е русенци да почувстват силата и гордостта си като общност, привързаността към родното място и към Родината.

    Първата година от новия управленски мандат 2019 – 2023 е силно белязана от наложените от държавата мерки за справяне с кризата от пандемията COVID-19. Те оказват влияние на всички сфери в обществото. Силно ограничени бяха културният, спортният и социалният живот на русенци.

    Икономическата активност на гражданите и фирмите се понижи, което се отрази силно на приходите на Община Русе. Същевременно, за да защити живота и здравето на русенци, общината предприема несвойствени дейности и правинеочаквани разходи. Общински служители поеха грижата за много хора – те разясняват, успокояват, пазаруват, хранят, създават планове и предприемат конкретни мерки за защита на живота и здравето на гражданите. Никой не бе подготвен за криза от такъв характер и мащаб, но служителите на Община Русе, общинските предприятия и търговските дружества защитават русенци в тази нова социална среда с всичките й предизвикателства. В извънредните условия имаме шанс да се справим със задружност, съпричастност и солидарност. Всеки индивидуален принос е важен за общата сила..Община Русе направи много икономически отстъпки за гражданите и фирмите в кризисната ситуация, докато тъкмо на нея се разчита да поеме грижата за всичко. От страна на държавата не постъпиха никакви парични или материални средства за подкрепа на русенци в бедствената обстановка. Справяме се изцяло със собствени усилия – като русенска общност. В този труден момент всеки може да даде от себе си малко, за да се събере ресурс, с който да се грижим за нуждаещите се.

   Благодарение на даренията и доброто сътрудничество с бизнеса, запазихме финансите на Община Русе без помощ от държавата. Насърчихме доброволческия труд и засилихме чувството за отговорност у гражданите. Заедно с БЧК и щедростта на дарители протегнахме ръка на хората в нужда, осигурявайки им храна и грижа. Преминахме и лични изпитания с болестта, но те не ни сломиха.

      2. ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 ГОДИНА

   Настоящият отчет отразява съдържанието на работата на отделните структурнизвена на Община Русе. В същото време, изложението се основава на приоритетите,залегнали в Програмата за управление на кмета за мандат 2019-2023

   ОКОЛНА СРЕДА

  1. Предоставяне на гражданите на пълна и достоверна информация за замърсителите, както и мерките, които могат да бъдат предприети според експертите. Ще се посочват отговорните органи и лица, ще се изисква настойчиво ежедневното им ангажиране с проблема и в най-кратки срокове да се извърши необходимото, за да не се допуска замърсяване на въздуха.

 2. Предприемане на мерки за чистотата на въздуха в непрекъснат диалог с всички заинтересовани граждани. Ще се търсят независими експерти, за да се посочат точно проблемите, като няма да се разчита единствено на механизмите за самоконтрол на предприятията и държавния контрол

.3. Провеждане на допитване сред русенци за придобиване от страна на Община Русе на мобилна станция за контрол на замърсителите, с която да се дава информация на населението, а също така да се подпомогнат контролните функции на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Ще се търсят начини за разполагане на мобилна станция за контрол на въздуха, която ще бъде част от Националната система за контрол. В тази посока ще бъде проучена възможността за изграждане и на система от сензори за замерване качеството на въздуха.

 4. Мобилизиране на съвместните сили на гражданите, институциите и експертите, за да не се допуска повече чувството, че русенци не са защитени, че по-важни са печалбите, а не здравето и животът на хората.

   5. Изпълнение на мерки за подмяна на уредите за горене с такива, щадящи околната среда. Ще разясним на гражданите

  Настоящият отчет отразява съдържанието на работата на отделните структурнизвена на Община Русе. В същото време, изложението се основава на приоритетите,залегнали в Програмата за управление на кмета за мандат 2019-2023 г.

  6. Ще разясним на гражданите вредите, причинени от горене на отоплителни материали с неизяснен произход от промишлени предприятия и битови потребители. Идентифициране и прилагане на всички законови способи за подпомагане на собствениците на автомобили, отделящи по-малко вредни емисии – чрез диференциране на местните данъци, права за паркиране и други.

  7. Изграждане и поддържане на масивни зелени системи, за да върне Русе славата си на един от най-зелените градове в България.

   8. Изграждане на паркови зони върху общински терени в крайните квартали, в които към момента няма място за разходки, отдих и детски игри в спокойна среда.

   9. Засаждане на нови дървета на територията на цялата община, като това ще се превърне в целенасочен и организиран процес. Ще възстановим боровата гора на входа на Русе

10. Подпомагане на кметовете и гражданите на малките населени места в изграждането на красива и здравословна среда.

   11. Подкрепа на всяка гражданска инициатива за залесяване и подобряване на жизнената среда.

   12. Създаване на регистър в Община Русе за заявени от гражданите инициативи за подобряване на градската среда, при които хората са се обединили и желаят да допринесат с личен труд. Общината ще ги подпомага с материали и експертни съвети.

   13. Изпълнение на задълженията на Общината за редовно почистване на улиците и площадите, което е ефективна мярка срещу замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Ще изискваме от инвеститорите на строежите да предвиждат в Плановете си за безопасност и здраве (ПБЗ) системи за измиване на строителната техника при напускане на строителните площадки с цел да не се замърсява и опрашава уличната мрежа. Ще осъществяваме строг контрол и санкциониране на нарушителите.

 14. Изграждане на сепарираща и компостираща инсталации за отпадъци. Това ще доведе до отпадане  на увеличаващите се всяка година отчисления, които общината заплаща на РИОСВ ежегодно. Въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци.

  15.. Закупуване на компостери за домакинства в малките населени места и провеждане на кампании за разясняване на гражданите, живеещи в къщи, на важността сами да придобият компостери.

   16. Изграждане на пунктове за повторна употреба на неизползвани и ненужни вещи.

   17. Редовно почистване на околоблоковите пространства от изхвърлени битови отпадъци и треви. Ще се търси и реализира отговорността на тези, които замърсяват средата за живот и работа.

   18. Стриктно следене за извозването на отпадъците от жилищните райони на града и населените места в Общината.

    19. Насърчаване използването на алтернативни средства за придвижване чрез създаване на удобства за гражданите да изберат за личен транспорт велосипеди или електрически скутери. Ще продължим изграждането на главните клонове на велосипедната градска мрежа, като съобразно финансовите възможности на Общината ще се стремим да създадем условия през следващи периоди да се премине към добавяне на второстепенни клонове и покриване на все повече градски маршрути с велоалеи.

  20. Подпомагане на хората да използват изградените вече велоалеи не само за отмора, а и за велотранспорт. Ще направим пълна ревизия на вече изградената веломрежа, ще я възстановим и направим удобна и безопасна за ползване. Ще работим заедно със сдружения на граждани с изявен интерес и компетенции по темата за велотранспорта.

  21. Продължаване изграждането на нови велоалеи, подобряване качеството на съществуващите, както и на маркировката, светлинната и знаковата сигнализация за велосипедисти. Проучване на възможността за проектиране на велосипедно трасе от Русе за Николово на база на вече направени предпроектни проучвания. Осъществяване на двустепенен контрол на строителството на новите велоалеи. Синхронизиране на подготвящия се в момента Общ градоустройствен план (ОГП) с одобрения План за велосипедната мрежа.

  22. Създаване на места за заключване на велосипеди и електрически скутери, както и търсене на начин за предоставяне на общинска услуга за наем на велосипеди за ползването им в града в специални пунктове.

    ГРАДСКА СРЕДА....

   ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

   ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

   СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

   ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ИЗКУСТВА

   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

   СПОРТ

  ТУРИЗЪМ – РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В РУСЕ И РЕГИОНА

   СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

   Целият отчет за дейността на кмета и общинската администрация може да прочетете страницата на Община Русе.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама