Днес е : Събота, 23 Януари 2021

Предпоследно: Пенсионерите над 65 години пазаруват само от 8 до 10 часа

Публикация 12 Nov, 2020 / akcent.bg

                                                               ЗАПОВЕД

                                                  РД-01-651/ 11.11.2020

  На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 673на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г.,Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г.и Решение No 609 на Министерския съвет от 28август 2020 г.и предложение от Главния държавен здравен инспектор

                                                                    НАРЕ Ж ДАМ:I.

         Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията наРепублика Българиясчитано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.:

     1.Преустановяват се присъствените учебни занятия(в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучениеи др.)за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневназаболяемост над 119,9на 100 хил. души населениеи 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19от провеждащите присъствено обучение ученици запериода 4-11.11.2020 г.Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

    2. Провеждането в присъствена среда на груповиизвънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занималнии другисе допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.

    3. Преустановяват се присъствените групови занятияв центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
   
     4. Преустановявасе присъствениятучебенпроцесвъв висшите училища,с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Изключение се допуска и запрактическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж),преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба No 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.
 
     5.Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центровеи други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за децадо четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на децаот различни паралелки/групи.
 
     6. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурсиидруги обществени мероприятияв присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носенена защитни маски за лице.
 
     7. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 
     8. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчени състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. Изключение се допуска по отношение на международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и задължително носене на защитни маски за лице.
 
    9. Преустановяват сепосещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, бар-вариетеибар-клуб.
 
    10. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 9) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
 
    11. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административниили други обекти, които предоставят услуги на гражданитесъздават организация за контролна броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.
 
    12. Преустановява сепровеждането на екскурзиии групови посещения на туристически обекти в страната.
 
     13. На всички пазари, тържища,базари и изложения на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение иосигуряване надистанция от 1,5 м. между посетителите.Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 
     14.Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, катодопускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 
     15.Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.
 
     16. Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговскитецентрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
 
    17.Преустановявасепровеждането на плановприем и планова оперативна дейноств лечебните заведения за болнична медицинска помощи комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантацияна органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
 
    18.Забраняват се посещения на външни лица/свижданияв лечебни заведения за болнична помощ, с изключение насвижданията на пациенти в терминален стадий.Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 
    19.В изпълнение на т. 3 от Заповед No РД-01-439 от 27.07.2020 г.директорите на регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на съответната област, като определятзадължителен брой леглаза лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2отнепо-малко от 20% от обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощи комплексен онкологичен център.
 
    20. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещенияна външни лицапо изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки ипредставяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.Ограничениетоне се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 
    21.Дейностите, коитоне сапреустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед NoРД-01-609от 21.10.2020г.
 
   22. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповеди на Заповед No РД-01-609от 21.10.2020 г.
 
   23. Министърът на земеделието и храните да възложи на Българска агенция по безопасност на храните реализирането на проверки в заведениятаза храненеи развлечения, контролирани от агенцията.
 
    24. Министърътна труда и социалната политикада възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване на изискванията нанастоящата заповед и на Заповед No РД-01-609от 21.10.2020 г.
 
    25. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентности при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждаторганизационнимерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.
 
   26. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването, по ред, определен от него.II. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.
 

III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община.

    Кметовете на общини създават организация за работа на детските ясли и детските градини на територията насъответната община,съобразно спецификата на всяка община, при спазване на изискванията на т. I, 21и съобразно указанията по т. II. IV. Заповед No РД-01-626от 27.10.2020 г.се отменя.V. Заповедта влиза в сила от 12.11.2020г. VI.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама