Днес е : Понеделник, 18 Януари 2021

Заповед РД-01-317/06.11.2020 г. относно влизащите в сила от 7-ми ноември временни противоепидемични мерки на територията на област Русе

Публикация 07 Nov, 2020 / akcent.bg

                                         З А П О В Е Д

     На основание чл. 63, ал. 2, ал. 4, ал. 7, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 9, т. 1 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции, както и Заповед No РД –01 –609от 21.10.2020 година и Заповед No РД –01 –626 от 27.10.2020 година на министър на здравеопазването, във връзка с решение No 673 на МС от 25 септември 2020 година за удължаване на извънредната епидемична обстановка в Република България, свързана с разпространението на COVID –19 и Протокол от 05.11.2020 година на Областен оперативен щаб и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор,както и предвид нарастването на регистрираните и потвърдените случаи на заразени с COVID –19 лица на територията на Област Русе и възникналата непосредствена опасност за живота и здравето на хората и опасност от епидемично разпространение назаразна болест, кактои предвид очакванатапоява на сезонния грип през зимния период на 2020 -2021 година, с цел своевременно ограничаване разпространениетона епидемичния процес и намаляване риска от внос и разпространение на инфекции,

                                                    Н А Р Е Ж Д А М:

    1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Област Русе за периода от 07.11.2020 година до 19.11.2020 година:

 
    -         Посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито не се допускат.-В часовия период 23:30 –6:00 часа се преустановяват посещенията в казина и игрални зали, както и в заведения за хранене и развлечения в това число ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, клубове и др., а през останалото време на работа да се спазват указанията на министъра на здравеопазването.
    -   Групови празненства на закрито (в т. ч сватби, кръщенета и други) да се организират и провеждат при максимален брой 30 души и съобразно указанията на министъра на здравеопазването.
    -   Провеждането на масови мероприятия на открито на територията на област Русе не се допускат.
     -  Да се създаде организация за преминаване към дистанционна форма на обучение във висшите учебни заведения, където е възможно и дистанционна форма на работа на работниците и служителите, където е приложимо. При невъзможност за организация на дистанционна форма на работа се препоръчва да се осигури физическа дистанция от минимум 1,5 метра между работниците и служителите в офиси, работни помещения и предприятия. Всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата. Дезинфекция трябва да се извършва 4 пъти на ден в работните помещения, офиси, предприятия.
   -   Преустановява се организирането, функционирането и посещението на пазари тип „Битаци“ на територията на област Русе. Останалите пазари работят съобразно указанията на министъра на здравеопазването.-Преустановява се провеждането на репетиции и изяви в народните читалища, както и дейностите на фолклорни и други самодейни, непрофесионални формации на територията на област Русе.
    -   Преустановява дейността на пенсионерските клубове на територията на област Русе.
    -    ОД на МВР –Русе да осъществява контрол за стриктното спазване на чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето.-Определя се времеви диапазон от 9:00 до 11:00 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 годишна възраст могат да посещават хранителните магазини и аптеките. Управителите на цитираните обекти да създадат необходимата организация за дейността си, като спазват стриктно указанията на министъра на здравеопазването.-Забранява се посещението на непълнолетни лица без придружител в заведения за хранене и развлечения, в това число ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе -сладкарници, клубове, молове и търговски центрове.
    -   Представителите на институциите на територията на област Русе-кметове на общини, ОДБХ, ОИТ, ОД на МВР, РДАА, в рамките на функционалната си компетентност, при максимално прилагане на контролните си правомощия и административен капацитет да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на областта.
    2. Настоящата заповед дасе съобщи на Областния оперативенщаб -Област Русе, всички Кметове на Общини на територията на Област Русе, Директор на ОД на МВР –Русе и другите гореупоменати институции,които да създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените съсзаповедта мерки.
    3. На територията на Област Русе да продължат да се спазват всички, разпоредени от министъра на здравеопазването, противоепидемични мерки с цел опазване живота и здравето на гражданите и предотвратяване епидемично разпространение на COVID –19.
    4.Мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.
    5. Настоящата заповед отменя Заповед РД-01-287 от 27.10.2020 година.
     6. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК,пред Административен съд –Русе

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама