Днес е : Четвъртък, 24 Септември 2020

Обединение Роан ще изгражда ВиК мрежата в Средна кула и Долапите

Публикация 04 Aug, 2020 / Румен НИКОЛАЕВ

Инвестицията е за около 42 млн. лева. Строителните работи ще започнат късна есен

   „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе финализира процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, „Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“.

   Участниците в откритата процедура са 6 обединения. Избраният изпълнител е Обединение „Роан-Русе“, като участникът е класиран на първо място с получена комплексна оценка от 88,63 точки.  /Обединение „Роан-Русе" включва „Райкомерс Конструкшън" ЕАД, „Роан 90" ООД и „Ар Си Дизайн" ЕООД/.

   Предстои сключване на договор, а в същото време продължава работата по избора на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор.

   Обектът е част от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Предметът на поръчката включва подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

   Прогнозната стойност на поръчката без ДДС е 36 315 600.64 лв.

    След като бъде сключен договор за инженеринг с избрания изпълнител, той ще изготви линеен график за извършване на дейностите, включени в обхвата на поръчката. Първо, ще се представи инвестиционен проект във фаза технически проект, който следва да се разгледа и одобри. След това ще се пристъпи към фактическото извършване на строително-монтажните работи по обекта, като по това време трябва да е избран и изпълнител за упражняване на независимия строителен надзор. 

   При добра организация същинската работа ще започне в края на м. октомври.

Коментари

Свързани новини

    Още Новини

    Реклама

    Реклама