Производителите ще получат финансовото подпомагане за съхранение на вино

 Производителите ще получат финансовото подпомагане за съхранение на вино
Публикация   02 Юни, 2020   /     akcent.bg   /     945

Мярката е в полза на фирмите, които няма да успеят да реализират

   Мярка „Кризисно съхранение на вино“ да се прилага в България само през финансовата 2020 г. Тя е насочена към винопроизводителите, които поради пандемията от COVID-19 няма да успеят да реализират за търговски цели своята продукция от вино в близките месеци. Това се предлага с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

   Мярката представлява предоставяне на финансова помощ за съхранение на бутилирано вино в данъчни складове или на вино в съдове за съхранение в обектите за производство на вино, псочва се в доклада на заместник-министъра на земеделието и храните Лозана Василева.

   В резултат на извършено пазарно проучване помощта е определена в размер на 0,04 лв. за литър вино за един месец на съхранение, като периодът, за който винопроизводителите могат да кандидатстват, е от 4 май до 20 септември 2020 г. Не се допуска извеждане на виното от склад преди да е изтекъл периодът на съхранение, за който кандидатът по мярката е одобрен и е сключил договор  с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на финансова помощ.

   Предвидено е заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ да се подава в централно управление на ДФЗ. Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед ще определи периода на прием по мярката, бюджета и образците на документи за кандидатстване по мярката.

   Ще бъдат извършени две проверки на място по мярката – преди сключване на договор с ДФЗ и в края на периода на съхранение на виното.

   Винопроизводителите, одобрени по мярката, ще получат финансовото подпомагане за съхранение на вино след като на проверката на място в края на периода за съхранение бъде установено пълно съответствие с договореното с ДФЗ. Крайният срок за изплащане на финансовата помощ е 15 октомври 2020 г.

   Предоставянето на финансова помощ за винопроизводителите за съхранение на виното, което не могат да реализират за търговски цели, в момент на извънредна икономическа обстановка, осигурява на сектора стабилност и запазване на пазарният потенциал, пише в мотивите към проекта. 

   Допълненията в наредбата са насочени към намаляване на загубите на винопроизводителите, засегнати от пандемията от COVID-19.

   По мярка „Инвестиции в предприятия“ в наредбата е предвидено през финансовата 2020 г. да не се прилага рестрикцията, която не позволява на кандидат да подава заявление при прием по мярката, ако не е подал заявление за изплащане на финансова помощ по сключен договор от предходен прием. Облекчаването на изискването за 2020 г. се обуславя от необходимостта да бъде предоставена възможност за финансово подпомагане на винопроизводителите в условията на извънредна икономическа обстановка. Задължително условие обаче е, второто подадено заявление по мярката да бъде за изпълнение на дейности, различни от вече договорените.

   Залага се промяна в изискването към кандидатите по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ по отношение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (кръстосано съответствие). Променен е срокът за това задължение от 5 финансови години следващи годината на получаване на финансова помощ по мярката на 1 календарна година считано от 1 януари на годината следваща годината, в която е предоставено плащане по мярката. Това изменение e с цел облекчаване на изискванията към кандидатите по мярка „Събиране на реколтата на зелено“, която е с кризисен характер и е съобразено с разпоредбите на приложимото европейско законодателство.

   Потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са 288 винопроизводители, които в резултат на извънредната пазарна ситуация могат да претърпят икономически загуби, причинени от невъзможността да пласират произведеното вино, посочва се в доклада.

Тагове : вино , пандемия ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още