Днес е : Сряда, 15 Юли 2020

„МИК-БГ ЕООД организира кръгла маса "Повишаване на своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативен процес чрез Индустрия 4.0.“

Публикация 12 Mar, 2020 / akcent.bg

 

   „МИК-БГ“ ЕООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0158-C01, организира кръгла маса за представяне и мултиплициране на резултатите от проект „МИК-БГ ЕООД повишава своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0.“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.    

  Събитието ще се проведе от 14 ч. на 13.03.2020 г. (петък) в комплекс Жорела, на адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци“ 31.

   Каним всички наши партньори, клиенти, служители и други заинтересовани лица да вземат участие в събитието, което се организира в изпълнение на предвидените мерки за представяне и мултиплициране на резултатите от проекта и осигуряване на публичност и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0158-C01.

      За регистрация и допълнителна информация:

office@mikltd.eu или на тел.: +359 898 612020

Лице за контакт: Павлина Недялкова

Ще се радваме на Вашето участие!

    Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.004-0158-C01, „МИК-БГ ЕООД повишава своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0.“.

   Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "МИК-БГ" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама