Днес е : Четвъртък, 26 Ноември 2020

Извънредното положение пада, мерките остават

Публикация 05 May, 2020 / akcent.bg

След 13 май ще заработи и правосъдната система, като съдилищата ще започнат да гледат всички дела

   Правителството няма да поиска удължаване на извънредното положение заради коронавируса, което изтича на 13 май, но част от ограниченията и държавните инициативи за подпомагане на бизнеса и гражданите ще продължат да действат и след това за две месеца, а някои и повече, съобщи в понеделник вечер министърът на финансите Владислав Горанов на пресконференция в Министерски съвет. Това стана ден, след като премиерът Бойко Борисов обяви, че се върви към санитарно извънредно положение. Днес Борисов не присъства на пресконференцията, на която освен Горанов, бяха здравният министър Кирил Ананиев, правосъдният Данаил Кирилов и на транспорта Росен Желязков.

  Решението да не се удължава извънредното положение, но да останат част от мерките, е взето на виртуално извънредно заседание на кабинета, проведено днес. Горанов уточни, че ограниченията, свързани с епидемиологичната обстановка, ще се налагат от здравния министър, чиито правомощия ще бъдат прецизирани с промени в Закона за здравето.
   Извънредното положение беше въведено на 13 март. Предложенията за промените в законодателството, които ще позволят да не се продължава, ще бъдат внесени за одобрение в парламента утре. Владислав Горанов уточни, че коалиционните партньори приемат предложените текстове. Той очаква подкрепа и от други партии.

           Остава карантината за идващите от чужбина

   Освен това, по предложение на главния държавен здравен инспектор, Ананиев ще може да налага извънредни противоепидемични мерки за територията на цялата страна или отделни райони от нея.

   Владислав Горанов обясни, че извънредното положение няма да се удължава, защото с него се ограничават демократични инструменти, което се използвало от политиците от опозицията за атаки срещу правителството.

        Съдебната система заработва

   Министърът на правосъдието Данаил Кирилов съобщи, че от 13 май се възстановява пълната работа на съдебната система. Остават ограниченията за частните съдебни изпълнители да налагат запори и да пристъпват към принудителни вземания.

  Кирилов уточни, че ще има актове на министъра на здравеопазването с общо действие и административни актове, които ще могат да се обжалват пред Административния съд. Той ще има 2 месеца да ги разгледа, а след решението му ще има възможност за обжалване на две инстанции. По настояване на премиера остава ограничението да няма запори върху всички доходи.

   Външното оценяване на учениците се отменя

   Данаил Кирилов уточни, че с промени с други нормативни актове през тази учебна година няма да има национално външно оценяване за учениците в 4 и 10 клас. То може да се проведе в началото на следващата учебна година.

   Владислав Горанов поясни, че мярката 60/40 и другите инициативи за подпомагане на бизнеса и хората, изпаднали в затруднение, ще се продължат с два месеца до края на юни.

   Данаил Кирилов поясни още, че се потвърждават голяма част от мерките в областта на държавната собственост, на Закона за развитие на културата, на Закона за културното наследство, нови мерки по отношение на пречистването на водоизточниците, мерки за осигуряване на електроподаването на лечебните заведения, данъчни и акцизни мерки, предприети в основния закон за извънредното положение, включително и в закона за корпоративното облагане.

   Министърът на транспорта Росен Желязков коментира, че приетият проектозакон, не обхваща изчерпателно всички случаи за уреждане на преодоляване на последиците от пандемията. "Той е една рамка за връщането на нормалността в икономически, политически и стопански оборот в страната. От гледна точка на ограничителните мерки те се концентрират само в министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен санитарен инспектор. Затова те са изчерпателно изброени", допълни Желязков.

   Министърът поясни, че записаните текстове в преходните и заключителни разпоредби в законопроекта засягат всички онези мерки, които са въведени със Закона за извънредното положение, но следва да продължат действат след прекратяване на извънредното положение.

         Променените текстове в Закона за здравето
Чл. 61. (1) На задължителна изолация и болнично лечение подлежат лица, болни и заразоносители от холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром и туберкулоза с бацилоотделяне.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Когато съществува заплаха за здравето на гражданите от болести извън посочените по ал. 1, министърът на здравеопазването може да разпореди задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Задължителната изолация и лечението на лицата по ал. 1 и 2 се извършват със заповед на ръководителя на съответното лечебно заведение по предложение на лекуващия лекар или на лекаря, насочил пациента за хоспитализация. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Изолация и лечение на лица по ал. 2 може да се осъществява в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести.
(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Обжалването по ал. 5 не спира изпълнението на заповедта.
 

(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Редът за изолация на болните от заразни болести се определя с наредбата по чл. 60, ал. 2.

 

 

Положението става "извънредна епидемиологична обстановка" - какво се променя

© Правителствена информационна пресслужба

Чл. 63. (1) При възникване на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Мерки по ал. 1 на територията на отделна област или община могат да се въвеждат и от директора на съответната регионална здравна инспекция.
 
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лечебните и здравните заведения независимо от собствеността им са длъжни да изпълняват въведените мерки по ал. 1 и 2.
 
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.
 
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При опасност от възникване и епидемично разпространение на заразни болести държавните органи, общините, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват пълно съдействие на органите за държавен здравен контрол.
 
(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) Мерките по ал. 1 могат да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, в случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства.
 
(7) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Мерките по ал. 1 може да включват и временно ограничаване придвижването на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите, в случаи на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България.
 
(8) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) При въведени противоепидемични мерки по ал. 1 или 2 контактните лица на болните от заразни болести не може да откажат извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест.

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама