Четвъртък, 30 Май 2024

Какво да правя, ако остана без работа - въпроси и отговори

Какво да правя, ако остана без работа - въпроси и отговори
Публикация   08:04     09 Апр, 2020 /     akcent.bg   /     1641

   Какво да правя, ако остана без работа? Кога и как да се регистрирам като безработен? Какви обезщетения ще получавам? Тези и още много въпроси задават читатели, които до момента не са се сблъсквали с проблема безработица. Заради коронавируса и ограниченията на извънредното положение този проблем става все по-осезаем - безработните в България по официални данни вече надхвърлят 61 хиляди. "Дневник" обобщава какво е добре да се знае, ако кризата остави човек без работа.

          Къде да отида, ако остана без работа

  В дирекцията "Бюро по труда" към Агенцията по заетостта (АЗ) по постоянния или настоящ адрес. Там се регистрират хората, които не са заети, търсят работа и имат готовност да започнат такава в срок от 14 дни, след като бъдат уведомени, че им е намерена позиция. Адреси на бюрата по труда може да намерите от падащото меню. Заявления за безработица се подават по три начина: на място, по електронен път и по пощата.

  Заради извънредното положение при подаване на гише документите се попълват пред бюрата по труда и е създаден ред за придвижването им до гишето при спазване на дистанция. В последните дни на много места има опашки и се чака дълго.

  Регистрацията онлайн става чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на следния. За целта обаче е необходимо човек да притежава квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис или квалифициран електронен подпис, както и профил в системата за сигурно електронно връчване и инсталиран на компютъра си Adobe Reader.

  Постигната е договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, както и възможност за заявяване на електронен подпис онлайн.

  Подаденото онлайн заявление обаче служи само за регистрация за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта и не води автоматично до получаване на права за обезщетения или социални помощи. Документи за безработица могат да се подадат онлайн към НОИ по отделен ред (виж по-долу).

        Кой може да се регистрира

  Документи в бюрата по труда може да подаде всеки български гражданин, навършил 16 години. Освен безработни, могат да се регистрират учещите, които искат да работят в свободното си време, работещи, които искат да сменят мястото, или пенсионери, които търсят допълнителен доход.

  Могат да се регистрират и всички граждани на ЕС, на страните от Европейското икономическо пространство и на Швейцария, както и чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България или получилите убежище или международна закрила, както и членовете на семействата им. Притежателите на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си, също могат да се регистрират в бюрата по труда

   Записване в бюрата по труда не се извършва, ако човекът вече има прекратена регистрация, защото не е изпълнил задължения към дирекцията и не са изтекли 6 месеца от прекратяването. На регистрация не подлежат и дисциплинарно уволнените от програми или мерки по Закона за насърчаване на заетостта, ако не са изтекли 12 месеца от уволнението.

         В какъв срок да се регистрирам

  С приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение нормативно определените срокове за осигурените хора, каквито са повечето останали без работа, спират да текат за периода на извънредното положение. Документите, включително и за получаване на обезщетения, ще се смятат за заявени в срок, ако са подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение (до 13 май засега). Иначе, стандартният срок за регистрация в Агенцията по заетостта е до 7 работни дни след прекратяването на трудовия договор, а в НОИ - до 3 месеца.

     Какви документи са нужни

  При регистрацията в бюрото по труда следва да се представят:

документ за самоличност (лична карта или паспорт)

документи за придобито образование и/или квалификация

заповед за прекратяване на трудовите взаимоотношения

         Попълва се заявление-декларация за регистрация - може да бъде изтеглено от сайта на Агенцията по заетостта тук. Хората с трайно намалена работоспособност е необходимо да предоставят и решение на ТЕЛК или НЕЛК, за да се видят противопоказните условия на труд.

  Вече не е необходимо да се представя трудова книжка, но е възможно да е необходимо попълването на писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства или други необходими документи, ако те не могат да бъдат получени по служебен път. Ако към момента на регистрация търсещите работа разполагат само с документ за самоличност, те могат да представят останалите документи допълнително.

           Имам ли право на обезщетение

  Право на парично обезщетение имат хората, които са се осигурявали за "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяването на трудовия им договор. Освен това, те следва да са се регистрирали като безработни в Агенцията по заетостта, да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и да не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване. Изключение се прави за хората на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

  При определяне на обезщетението се зачита и: времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст; на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов и осигурителен стаж; осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

        Трябва ли да ходя до НОИ

  Не. Със закона за извънредното положение се даде възможност хората, които се регистрират като безработни на място в "Бюро по труда", също там да подадат и заявление за обезщетение, без да е необходимо да посещават и офиса на Националния осигурителен институт (НОИ). Така приетите заявления за обезщетения се предават на НОИ по служебен път.

  Заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица могат да се подават и по електронен път към НОИ. За целта е нужен или квалифициран електронен подпис, или персонален идентификационен код (ПИК), какъвто се издава от НОИ. Как да се получи ПИК код по електронен път.

   Онлайн заявления се подават на сайта на НОИ. Необходимо е да се посочи желаното териториално поделение, да се избере опция "е-Парични обезщетения за безработица", а след това и желаната електронна административна услуга. С подаването на заявлението потребителят получава входящ номер, код за достъп и интернет адрес, на който да се информира за придвижването на документа.

                Какви документи иска НОИ

   Към подаденото онлайн заявление за обезщетение е необходимо да се приложат: документ за прекратяване на трудовите правоотношения и документ за самоличност. За работилите в чужбина е необходимо да се приложи документ, който удостоверява осигурителен стаж, придобит по законодателството на държавата, с която България има международен договор, или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

   При подаване на заявление с нередовни или липсващи документи, НОИ уведомява човека в 7-дневен срок от приемането на документите и му дава писмени указания (по електронна или обикновена поща, според заявеното) за отстраняване на нередностите. Ако в 15-дневен срок от датата на уведомяването те не бъдат отстранени, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение се прави въз основа на наличните редовни документи.

      Кога ще получа пари

   В срок от 14 дни от приемането на заявлението съответното териториално поделение на НОИ излиза с решение за отпускане или отказ за паричното обезщетение. От НОИ обаче уточняват, че съгласно Кодекса за социално осигуряване "непроизнасянето в срок на длъжностните лица по причини, дължащи се на извънредното положение, не се смята за мълчалив отказ". Влязло в сила разпореждане може да бъде изменено, когато са представени нови документи или доказателства от значение за определяне на правото, размера и периода на обезщетението или ако се окаже, че то е неправилно отпуснато или отказано.

   Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението за отпускането му е подадено в тримесечен срок от тази дата и човекът се е регистрирал в срок в бюрото по труда.

   Парите се изплащат от НОИ по посочена лична платежна сметка и се превеждат на 15-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

          На какво обезщетение имам право

   Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60% от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който е внасяно във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца. То не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица за 2020 г., съответно минимум 9 лв. и максимум 74.29 лв.

  Ако безработният е уволнен дисциплинарно или е напуснал по свое желание, получава минималното дневно обезщетение - 9 лв., в продължение на 4 месеца.

   Месечният размер на обезщетението се определя като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в съответния месец.

           Колко дълго ще получавам пари

  Срокът, в който безработният ще получава обезщетението си, се определя на база годините трудов стаж след 31.12.2001 г.

  При осигурителен стаж до 3 години, безработният получава обезщетение в продължение на 4 месеца. При стаж до 7 години обезщетение се получава в продължение на 6 месеца, при стаж до 11 години - 8 месеца, при стаж до 15 години - 10 месеца, и над 15 години - за 12 месеца.

         Мога ли да работя и да получавам обезщетение

  Обезщетение за безработица може да се получава, ако безработният е нает на непълно работно време и получава възнаграждение по-малко от минималната работна заплата за страната (610 лв.). В такъв случай се изплаща обезщетение за безработица в размер 50% от полагащото се на човека за оставащия период на изплащане.

    Може ли и в неплатен отпуск, и в бюрото по труда

  Хората, които са наети на трудов договор, но са пуснати в неплатен отпуск, могат да се регистрират в Агенцията по заетостта, за да имат възможност да намерят допълнителна работа. Вчера Главната инспекция по труда напомни на работодателите, че могат да назначат на втори трудов договор хора, които са в неплатен отпуск при първия си работодател, без да се иска разрешението му.

   Безработни и социално слаби могат да получават допълнителен доход, като работят в селското стопанство по силата на трудов договор за краткосрочна сезонна селскостопанска работа. Наетите на т.нар. еднодневни договори не губят право на социални помощи и обезщетения.

          Какво още ще получа

  Освен регистрация, от бюрата към Агенция по заетостта хората получават информация за обявени свободни работни места, за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта, както и посредничество по информиране и наемане на работа. Търсещите работа могат да получат професионално ориентиране, както и психологическа помощ и насърчаване как да са активни на пазара на труда. Те могат да бъдат включени и в обучения и да получат стипендия за обучение и средства за транспорт и квартира за времето на обучението.

       Мога ли да бъда санкциониран

   Ако човек не изпълни задълженията си към бюрото по труда, регистрацията му се прекратява и той има право да се регистрира отново 6 месеца след датата на прекратяването. С прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта се спира и изплащането на обезщетение от НОИ.

  Получаваните от НОИ пари може да бъдат спрени, ако на института бъдат представени доказателства, които да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението. Могат да бъдат спрени и ако е необходимо изясняване на осигурителен стаж или осигурителен доход при прилагане на разпоредбите на международен договор, по който България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още