Днес е : Понеделник, 3 Август 2020

На постерна изложба в Русенския университет бяха представи 37 проекта,

Публикация 04 Mar, 2020 / akcent.bg

    В централното фоайе  на ректората на Русенския университет днес беше открита постерна изложба, представяща резултатите от проектите, финансирани по Фонд „Научни изследвания“ през изминалата година.

   Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев поздрави екипите за успешната работа. Той отбеляза, че е трудно да бъдат сравнявани проекти от различни научни области, но най-важното е, че при всички колективи се наблюдава развитие и по-добри резултати. Пожела успех при кандидатстването за финансиране през новата година.

   Проф. Диана Антонова, заместник-ректор по науката, представи постигнатите резултати в цифри. Общо 383 преподаватели и 130 докторанти са реализирали дейностите по 37 проекта.  Девет от тях са интердисциплинарни с обща стойност 50 000 лв. Останалите 28 проекта са на стойност 126 356 лв. Издадени са 7 монографии, 9 студии и са направени 120 публикации в платформите Scopus и Web of Science.

Основните направления и акценти в проектите са в отговор на нуждите, очакванията и изискванията за:

 • адаптиране към Индустрия 4.0: създаване на интегрирани среди за събиране, организация и обработка на големи обеми от данни; изследване на процесите на дигитализация в системата за управление на организациите; изследване на възможността за използване на IoT (Интернет на нещата) в нетипични области на приложение и проблемите с осигуряване на киберсигурност; моделиране и симулиране на технологични методи и енергийни процеси;
 • устойчива околна среда: разработване и изследване на платформи за следене параметрите на въздушния, морския и речния трафик, системи за опазване на околната среда, мобилна модулна система за откриване на опасни материали;
 • съвременна транспортна инфраструктура: системите за градски транспорт в условията на съвременната цифровизация и технологично развитие, изследване на съвременни технологии за намаляване вредните емисии от автомобилите; изследване и оптимизация на прототип на градски автомобил, задвижван от водородна горивна клетка.

   Постерите по проектите бяха оценени от специално назначена комисия по критериите „Най-добро отразяване на резултатите от работата по проекта” и „Най-добър дизайн”. Със заповед №448/20.02.2020 год. на Ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев“ са отличени следните проекти:

Първа награда:

 1. Проект „Моделни и симулационни изследвания  на енергийни процеси и на системи за опазване на околната среда“, с ръководител проф. д-р Генчо Попов.
 2.  Проект „Изследване на възможностите за обратна връзка и контрол in situ на работата на промишлени изделия“, с ръководител доц. д-р Петко Машков.

Втора награда:

 1. Проект „Интегрирани среди за събиране, организация и обработка на големи обеми от данни“, с ръководител проф. д-р Цветозар Георгиев.
 2. Проект „Изследване на електрически мрежи и електротехнологии“, с ръководител доц. д-р Орлин Петров.
 3. Проект „Разработване и изследване на платформи за следене параметрите на въздушния, морския и речния трафик, регистрирани посредством радиобазирани комуникационни инфраструктури“, с ръководител доц. д-р Пламен Захариев.
 4. Проект „Изследване и моделиране на реални процеси“, с ръководител доц. д-р Евелина Велева.

Трета награда:

 1. Проект „Изследване характеристиките и усъвършенстване на прототип за състезанието Shell Eco-maraton“, с ръководител доц. д-р Симеон Илиев.
 2. Проект „Изследване и оптимизация на прототип на градски автомобил задвижван от водородна горивна клетка“, с ръководители доц. д-р Иван Белоев и доц. д-р Георги Христов.
 3. Проект „Моделиране и симулиране на технологични методи в индустрията“, с ръководител доц. д-р Росен Радев.
 4. Проект „Изследване на системите за градски транспорт в условията на съвременната цифровизация и технологично развитие“, с ръководител проф.

 д-р Велизара Пенчева.

 1. Проект „Изследване на езика и изкуството в света на иновациите“, с ръководител доц. д-р Цветелина Харакчийска.

   Специална награда за проект, оценен с най-висока балова оценка получи темата „Послойни, енергийно асистирани цифрови технологии“, с ръкводител доц. д-р Руси Минев.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама