Днес е : Понеделник, 14 Юни 2021
Парламентарни Избори 11.07.2021

Алис Муртезова с въпроси към кмета за закрит басейн, образование, инфраструктура

Публикация 23 Jan, 2020 / akcent.bg

  Общинският съветник от ГЕРБ получи днес отговори на зададените въпроси към кметската управа, които е събрала по време на приемна и са направени от граждани на Русе:

    Инфраструктура: „Какво ще предприемете за подобряване на контрола и качеството на извършваните ремонти в града? Кой извършва проверките и в каква периодичност се случва това? Какво е необходимо да се направи, за да се спази технологичната последователност от действия и да се прекрати практиката с моментално разкопаване на завършени инфраструктурни обекти. Пример:  Реконструкция на ул. „Потсдам“ – веднага след като се постави настилка, същата бива разкопана, за да се доизгради някаква „забравена“ комуникация. Наскоро в участъка пред бившия Хлебозавод беше преасфалтирано едното платно без да бъде изграден канализация за дъждовни води. В резултат на това разкопаното и запълнено място пропада като нехомогенна част от цялата настилка. В тази връзка спазва ли се Наредбата, с която се регламентират условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура?“; 

     Парковекакви са възможностите да бъдат ремонтирани и останалата част от алеите в Парка на Младежта, както и Парка на възрожденците? 

     Отговор: До настоящия момент контрола при изпълнение на строежи/обекти, Възложител на които е Община Русе, се е изпълнявал едновременно от фирми за независим строителен контрол по време на строителството и служител на дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“, в зависимост от спецификата на обекта. С цел подобряване на качеството и ефективността на  работа към настоящия момент е направена организация и са въведени вътрешни три/пет членни комисии по контрол и приемане на извършената работа, като е предвидено и извършване на постоянни ежеседмични проверки на обектите, в т.ч. и посредством лабораторни проби взети на място. Относно цитираните примери и практики за разкопаване на завършени инфраструктурни обекти Община Русе винаги се е стремила, и ще продължи, да оповестява навременно своите инвестиционни намерения, като успоредно с това е извършвала и насрещни срещи/кореспонденции със съответните потенциални заинтересувани лица. Най-пресен пример за това е наше писмо-предложение до изпълнителния директор на „Овергаз мрежи“ АД за предприемане на действия по доразвиване на газопреносната мрежа в кв. Средна кула, която да се изпълни непосредствено преди или по време на реализацията на мащабния проект на „ВиК“ - Русе за изграждане на канализация в населеното място, с цел избягване на многократно разкопаване на улици.

   -   Към настоящия момент по цялото протежение на ново изградените участъци на ул. „Потсдам“ от кръговото на Хлебозавода до входа на МОЛ-Русе има изградена канализация, в т.ч. система за събиране и отвеждане на дъждовните води към нея, като описаното от Вас не отговаря на фактическата обстановка. Уведомявам Ви, че общинска администрация е следила и ще продължи да следи за спазване на всички разпоредби на НАРЕДБА № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура /Приета с Решение № 550 по Протокол № 22/25.05.2017г. на ОбС/.

  -   Възможностите за ремонтиране на останалата част от алеите на Парка на Младежта и Парка на възрожденците са чрез осигуряване на необходимия финансов ресурс за това. Към настоящия момент Община Русе разполага с одобрен проект и разрешение за строеж за рехабилитация на Парка на младежта, като необходимия финансовия ресурс за цялостна реализация на остатъка от проекта е над 15 мил. лева. Съществуват варианти за поетапно изпълнение на отделни части от проекта, като през 2020 г. предстои изпълнението на етап VI – Обособяване на зони за паркиране успоредно на ул. „Алеи Възраждане“. Относно Парка на възрожденците през 2019 г. е извършено обновяване на осветителните тела по проекта за „Енергийна ефективност на уличното осветление в ЦГЧ“, а в проекта за бюджет 2020 г. е заложено обновяване на съществуващата (и не обновена все още) детска площадка за деца от 3 до 12 г.     

    Отпадъци-  Какво се случва с разделно събраните отпадъци в специализираните контейнери? Защо се събират в три различни контейнера, след като биват събирани общо в един камион? Има ли реално рециклиране?

   Растящото количество отпадъци, образувани от жизнената дейност на хората, производството и търговията налага предприемането на мерки за намаляване на общото количество на отпадъците и в частност на отпадъците от опаковки, повторната им употреба и увеличаването на рециклирането и оползотворяването им.

   Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Русе съответства изцяло на параметрите за организиране на системите за разделно събиране на местно ниво, съгласно чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки.

   Системата за разделно събиране на отпадъци е изградена със стъклопластмасови сини, жълти и зелени контейнери. На територията на гр. Русе са разположени: 269 сини, 268 жълти и 266 зелени контейнера.

  Системата за разделно събиране се обслужва със специализирана техника, снабдени със сменяеми табели, указващи вида отпадъци и цвета на обслужваните контейнери по установения график.

  В съответствие с програмата за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Русе за периода 2019 г. – 2021 г. се прилагат следните честоти на обслужване, както следва:

  • Сини контейнери – четири пъти месечно
  • Жълти контейнери – четири пъти месечно ;
  • Зелени контейнери – един път на всеки два месеца.

  Предварителното третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки се извършва на специална площадка за събиране, сепариране, балиране и временно съхранение на събраните отпадъци от опаковки, което е изградена на територията на град Русе.

      Съхранението на балираните хартиени и пластмасови отпадъци се извършва в закрити складове при спазване на нормативните изисквания. Материалите се транспортират до рециклиращи заводи.

   Предвид гореизложеното и съгласно чл. 24, т. 1 и т. 4 от Наредба №15 на Общински съвет-Русе, лицата, с които общината е сключила договор за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, са длъжни да събират и транспортират разделно отделните видове отпадъци от опаковки.

  Организациите по оползотворяване спазват стриктно утвърдения си метод за разделно събиране и недопускане смесването на различните видове масово разпространени отпадъци, тъй като всяко нарушение води до финансови загуби за организацията и се нарушава функционалността и доверието на гражданите към системите за разделно събиране.

  Община Русе е предприела мерки за популяризиране на разделното събиране на отпадъците, повишаване информираността на гражданите и приучаване на децата към отговорността от разделното събиране на отпадъци, като основа за зеления начин на живот.

  Разделното събиране на отпадъци е отговорно и природосъобразно решение, което е от съществено значение за опазването на околната среда.

  -  Следи ли Община Русе дали се горят отпадъци в ТЕЦ Русе и с каква периодичност или това е само и единствено дейност за която се разчита на РИОСВ Русе?

   Във връзка със спазване на изискванията на чл.18д от Закона за чистотата на атмосферния въздух  „Топлофикация Русе“ ЕАД в края на 2019г. изгради система за видеонаблюдение и контрол на всички точки на подаване към котелния цех на дружеството. Поставени са и се наблюдават от РИОСВ Русе и от Община Русе 12 броя камери, които визуализират точките на подаване на гориво към котела.

    Спорт:  „Има ли одобрен проект за изграждане на нов плувен басейн в Русе? Ако има – какви са планираните срокове за изграждане и пускането му в експлоатация. Ако няма – какви са възможностите такъв да бъде изграден?“.

   -   Към настоящия момент има изготвен технически инвестиционен проект за изграждане на плувен комплекс в имот общинска собственост, намиращ се в непосредствена близост до МОЛ-Русе. Същият е в процедура на съгласуване с експлоатационните дружества и други компетентни органи, като предстои издаване на разрешение за строеж. С оглед на висока прогнозна стойност за реализацията му (над 8 400 000 лв.) към момента Община Русе не разполага с такъв финансов ресурс, като ще търси различни финансови инструменти за набавянето на същият, включително и искане за отпускане на целеви средства от страна държавата. Успоредно с това Община Русе работи и върху алтернативни, финансово по достъпни, варианти за изграждане/рехабилитиране на вече съществуващата плувна база намираща се в плувен комплекс „Норд“.

    Образование: „Създаването на специалност „Медицина“ към Русенски университет беше един от поставените въпроси от родители на млади хора, които биха искали да продължат образованието си в родния си град. Въпросът ми е: Община Русе би ли подкрепила и по какъв начин създаването на специалност „Медицина“ към Русенски университет?“

    -    Община Русе би подкрепила инициатива за утвърждаване на специалност „Медицина“ към Русенски университет и би била партньор на Университета, русенското гражданство и всички заинтересовани страни в този процес.

   

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама