Днес е : Понеделник, 14 Юни 2021
Парламентарни Избори 11.07.2021

НСИ: Средната заплата в област Русе е 988 лева или с 22,3 на сто по-ниска от средната за страната

Публикация 23 May, 2019 / akcent.bg

За първото тримесечие на 2019 год. Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната по средна заплата.

   По предварителни данни към края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на декември 2018 г. наетите лица се запазват почти без промяна, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2018 г.) – намаляват с 1.9%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.7 хил. души, а в частния сектор - 53.2 хил., или 79.5% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.4 %.

   В сектора на услугите към края на март 2019 г. работят 34.8 хил. (52.1%) от наетите лица, в индустрията - 28.8 хил. (43.0%), а в селското, горското и рибното стопанство - 3.3 хиляди (4.9%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.0% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.8 хил.) представляват 82.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”.

   През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 988 лв.  Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г.  средната брутна заплата за тримесечието нараства с 36 лв, а в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. увеличението е със 107 лв. Средната месечна работна заплата за януари е 967 лв., за февруари - 983 лв. и за март - 1013 лева.

 

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

   В обществения сектор средната работна заплата за периода януари - март 2019 г. е 1073 лв., а в частния сектор - 966 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява с 20 лв. или с 1.8%, а в частния нараства с 50 лв. 12.2% е увеличението на средната работна заплата в обществения сектор в сравнение със същия период на миналата година, а в частния – 12.1%.

 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

    Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2019 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1457 лв., „Селско, горско и рибно стопнство” – 1442 лв. и „Добивна промишленост – 1353 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 581 лв., след тях се нареждат наетите в икономически дейности „Административни и спомагателни дейности”  - 623 лв. и „Строителство” – 660 лв.

   По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2019 год. Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1656 лв, следвана от София област – 1139 лв, област Стара Загора – 1134 лв.  С най-ниска средна месечна заплата са областите : Благоевград – 779 лв, Видин – 796 лв Кюстендил – 845 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 208 лв. – с 220 лв. или 22.3%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

 

 

 

 

Приложения

Таблица 1

Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически

дейности в област Русе през 2019 година[1]

 

(Списъчен брой в края на месеца)

Икономически дейности

януари

февруари

март

Общо

66382

66647

66903

Селско, горско и рибно стопанство

3069

3087

3258

Добивна промишленост

1220

1217

1213

Преработваща промишленост

23624

23697

23829

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

546

545

545

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

722

723

720

Строителство

2461

2443

2502

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

9130

9212

9073

Транспорт, складиране и пощи

4776

4762

4763

Хотелиерство и ресторантьорство

2082

2087

2096

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

810

819

821

Финансови и застрахователни дейности

203

201

192

Операции с недвижими имоти

333

326

333

Професионални дейности и научни изследвания

1312

1325

1335

Административни и спомагателни дейности

2172

2185

2174

Държавно управление

2852

2896

2912

Образование

4502

4529

4532

Хуманно здравеопазване и социална работа

4389

4362

4378

Култура, спорт и развлечения

1053

1067

1046

Други дейности

1126

1164

1181

 

 

 

Таблица 2

 

Средна месечна брутна заплата на наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности в област Русе през 2019 година[2]

(Левове)

Икономически дейности

януари

февруари

март

Общо

967

983

1013

Селско, горско и рибно стопанство

1327

1458

1536

Добивна промишленост

1310

1343

1406

Преработваща промишленост

970

971

1021

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

1413

1455

1503

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

896

922

1049

Строителство

613

674

694

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

801

794

818

Транспорт, складиране и пощи

995

1036

999

Хотелиерство и ресторантьорство

566

576

602

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

1122

1059

1124

Финансови и застрахователни дейности

732

672

700

Операции с недвижими имоти

1070

1061

1097

Професионални дейности и научни изследвания

925

916

897

Административни и спомагателни дейности

622

618

628

Държавно управление

1118

1108

1121

Образование

1080

1169

1142

Хуманно здравеопазване и социална работа

1179

1183

1203

Култура, спорт и развлечения

852

863

869

Други дейности

1086

1058

1062

 

 

[1] Предварителни данни

[2] Предварителни данни

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама