Днес е : Четвъртък, 2 Юли 2020

Фирмите без дейност ще подават декларация вместо годишен финансов отчет МС одобри промените в закона за търговския регистър

Публикация 27 Mar, 2019 / akcent.bg

   Фирмите, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението за публикуване на годишния финансов отчет за дейността си. Те ще трябва да подават заявления за обявяване на декларация, която ще се разглежда отделно от другите заявления. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, приет от Министерски съвет.

   Декларацията се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. Заявленията за действителни собственици трябва да се подават в срок до 4 месеца, считано от 31 януари 2019 г. По данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на предприятия без дейност е между 150 000 и 200 000. 

   Проектът предвижда още кратки срокове за разглеждане на заявленията за вписване, заличаване и обявяване, като длъжностните лица по регистрация се произнасят незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им. При първоначална регистрация на търговец произнасяното е до края на следващия работен ден от постъпването на заявлението.

   По този ред ще се разглеждат и заявленията за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

   Целта на законопроекта е подобряване на организацията и ефективността в работата на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, преодоляване на забавянето при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване, чрез което се съобразява принципът на бързина и процесуална икономия на дейността по регистрацията.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама