Събота, 23 Септември 2023

Русе ще подобрява качеството на атмосферния въздух с 4 млн. евросредства

Русе ще подобрява качеството на атмосферния въздух с 4 млн. евросредства
Публикация   15:02     16 Фев, 2019 /     akcent.bg   /     1821

1450 домакинства ще получат подкрепа на два етапа

   „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” . Това е проектът, който включва София и общините Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Монтана и клуб „Икономика“ 2000   

  Общият  бюджет е  16 666 266 €    

Бюджетът за Община Русе е  1 970 469 € , като собственият принос-    788 198 € 

  В Русе ще бъдат включени на два етапа 1450 домакинства.  Информацията потвърди зам. кметът на Община Русе д-р Страхил Карапчански.

  Изпълнението на проекта е структурирано в три фази - фаза 1: 1-15 месеца, фаза 2: 16-30 месеца и фаза 3: 31-72 месеца или общо 6 години. Основната част от действията по проекта са свързани с прилагането на схема за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата, което ще доведе до намаляване на замърсяването на въздуха с ПЧ10 от битово отопление на домакинствата в 6-те общини.   

  Схемата ще включва замяната на отоплителните инсталации, които горят въглища и дървесина в 10 500 домакинства (500 в пилотно изпитване на схемата и 10 000 в реално изпълнение) в 6-те общини с по-екологични инсталации. Възможните алтернативни решения за отопление могат да включват както оборудване с универсални технически параметри (например котли, печки и др.), така и индивидуални решения за конкретни квартали, като например използване на съществуващи централи за централно отопление/газ и др. Схемата ще бъде разработена в резултат на изпълнението на подготвителните дейности и ще включва: 

 •    събиране на информация за замърсяването на въздуха в 6-те общини;

•    идентифициране на пропуски в наличието на информация за качеството на въздуха в общините, анализ и разработване на проект на национална нормативна уредба, който да осигури на общините достатъчно и качествена информация от правителствените институции на национално и регионално ниво;

•    оценка на възможностите за промяна на отоплителните системи на населението в кварталите със значителен принос към замърсяването на въздуха;

•    оценка на осведомеността и нагласите на населението в 6-те общини, вкл. за участие в схемата за подмяна на отоплението; идентифициране на възможностите за замяна на битовите отоплителни системи и оценка на възможностите на национално ниво за предоставяне на социални помощи на лица с ниски доходи. Ще бъдат използвани следните средства за осъществяването на тези действия:

•    създаване на Експертен център в рамките на интегрирания проект (ИП), който да управлява проекта;

•    доставка на оборудване за наблюдение на въздуха за 6-те общини, които ще измерват ПЧ10 и ПЧ2.5;

•    наемане на 18 експерта по качеството на въздуха в администрациите на 6-те общини;

•    извършване на анализи за идентификация на кварталите (кварталите в шестте общини, където възможностите за подобряване на качеството на въздуха са свързани с промяната на отоплителните системи на населението); •    провеждане на представително социологическо проучване, което ще проучи осведомеността и нагласите на населението на 6-те общини, вкл. за участие в схемата за подмяна на отоплението;

•    извършване на анализи и идентифициране на възможните алтернативи за отопление на домакинствата (включително капацитети и ограничения), което би довело до ограничаване на замърсяването на въздуха; проучване на пазара.

   Схемата, разработена в резултат на изпълнението на подготвителните действия, ще бъде тествана сред 500 домакинства в 6-те общини (Велико Търново - 70 домакинства; Стара Загора - 80 домакинства; Бургас - 80 домакинства; Монтана - 50 домакинства; Русе - 80 домакинства; София - 140 домакинства).

   След това тестовата фаза ще бъде оценена, с цел подобряване на системата и свеждане до минимум проблемите, възникнали по време на демонстрационната фаза. За осъществяването на тези действия ще бъдат използвани следните средства:

  •    отваряне на центрове за администриране на схемата в 6-те общини и наемане на служители, които да обслужват потенциалните участници в пилотната фаза и впоследствие в действителното прилагане на схемата по време на третата фаза;

  •    закупуване/монтаж на отоплителни уреди за домакинствата; •    социологическо проучване на участниците в пилотната фаза (домакинства и служители, които са въвели новата система за отопление);

  •    анализ на документацията за пилотно изпълнение на схемата.    След приключване на тестовата фаза схемата ще бъде приложена в 10 000 домакинства (Столична община - 4785; Община Велико Търново - 478; Община Стара Загора - 957; Община Бургас – 1914; Община Монтана – 478;    Община Русе – 1388).

  По време на действителното изпълнение на схемата за 10 000 домакинства ще бъдат извършени две оценки, за да се подобри схемата. Ще бъдат използвани следните средства:

  •    провеждане на две социологически проучвания на населението; •    провеждане на две социологически проучвания сред представителите на домакинствата, участвали в действителното изпълнение на схемата;

 •    провеждане на две социологически проучвания сред служителите, участвали в действителното изпълнение на схемата; събиране на данни за измерените концентрации на ФПЧ10 във въздуха. 

    Програма LIFE 2014-2020 е финансов инструмент за околна среда, който се изпълнява в съответствие с Регламент №1293/2013 за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007.     Съгласно този регламент общите цели на програмата са:     • да допринесе за преминаване към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика с по-ефикасно използване на ресурсите, защитата и подобряването на качеството на околната среда и за спирането на загубата и възстановяването на биологично разнообразие, включително за подпомагане на мрежата „Натура 2000“ и справяне с влошаването на състоянието на екосистемите;    • да подобрява разработването, изпълнението и прилагането на политиката и законодателството на Съюза в областта на околната среда и климата, както и да действа като катализатор и насърчава интегрирането и целенасоченото включване на целите, свързани с околната среда и климата, в други политики на Съюза и в практиките на обществения и частния сектор, включително чрез повишаване на капацитета на публичния и частния сектор;     • да спомага за по-добро управление в областта на околната среда и климата на всички равнища, включително за подобрено ангажиране на гражданското общество, НПО и местните участници.Коментари

  •     николай лай 

    Отоплението с електроенергия е най- безвредно! Натам трябва да се насочат усилията!

Коментирай

   captcha