Събота, 30 Септември 2023

ИПИ: Лекарите в областта обаче са значително по- малко спрямо населението

ИПИ: Лекарите в областта обаче са значително по- малко спрямо населението
Публикация   17:20     21 Дек, 2018 /     ИПИ   /     1257

   Въпреки че изселването от област Русе продължава да е по-  ниско от средното за другите области и страната като цяло,  слабата раждаемост в областта се отразява неблагоприятно на демографската картина. През 2017 г. коефициентът на естествен прираст намалява до - 8,9 % при - 6,5 % за страната. Коефициентите на възрастова зависимост също се влошават. Отношението на населението на 65 и повече години към това на 0 - 14 г. нараства до 182% (при 148% в страната), а към това на 15- 64 г.  -до 36% (при 32% в страната) през 2017 година. Русе е сред областите със сравнително висок дял на градското население. През 2017 г. 78% от жителите на областта живеят в градовете (при 73% за страната), което предопределя и по-високата гъстота на населението.

   Делът на записаните в V- VIII клас в областта нараства през 2017 г., но остава по-нисък от средния за страната. Въпреки това дяловете на второгодниците и отпадналите от основното и средното образование в областта са съизмерими със средните за страната.

    Средният успех на матурите по български език и литература в областта намалява още през 2018 г. и остава под средния за страната, но делът на слабите оценки също намалява и е под средния за страната (3% при 6% за страната). Относителният брой на студентите се свива в унисон с тенденциите в страната.

   Делът на здравноосигурените в областта остава съизмерим със средния в страната. Лекарите в областта обаче са значително по- малко спрямо населението. Относителният брой както на общопрактикуващите лекари, така и на специалистите е по - нисък от средните нива за страната.

  Относителният брой на леглата в многопрофилните болници също е по - ограничен, но въпреки това относителният брой на преминалите болни за лечение и през 2017 г. е близък до средния за страната.

   Това показва, че въпреки ограниченията в медицинския персонал и легловата база, жителите на областта продължават да търсят медицинска помощ в местните болници.

   Натовареността на наказателните съдии в окръжния съд в Русе се увеличава през 2017 г. и вече е над средната за страната (за първи път от поне осем години). Въпреки това бързината на правораздаването все още е по - добра от средната за страната. Делът на наказателните дела, приключили в тримесечен срок се повишава до 97,5% (при 90,6% в страната), а този на висящите дела остава далеч под средния за страната.

     Относителният брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в област Русе  традиционно е по - нисък от средния за страната, но разкриваемостта им е близка до средните стойности за страната и през 2017 година.

     Въпреки сравнително високата степен на урбанизация на областта, делът на населението в селища с обществена канализация е относително нисък – 68,2% при 75,7% за страната през 2016 година. Същевременно обаче, цялата канализация в областта е свързана в пречиствателни станции за отпадъчни води и по този показател областта се представя по - добре в сравнение със средните стойности за страната, където свързаността на населението е 63,1%.

Замърсяването на въздуха в областта с въглероден диоксид задържа нивото си и през 2016 г. и остава под средното за страната. Относителният обем на образуваните битови отпадъци намалява, но отново е сравнително висок.

   Културният живот в областта е сравнително интензивен и през 2017 година. Посещенията на местните кина нарастват до 819 на хиляда души от населението (при 778 на хиляда души в страната). Относителният брой на посещенията в театрите намалява, но остава значително по- висок от средния за страната. Посещенията в библиотеките пък се увеличават значително. Единствено относителният брой на посещенията в музеите в областта остава по-нисък и намалява за втора поредна година, достигайки 362 посещения на хиляда души при 722 на хиляда души в страната през 2017 година.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още