Дунавски финансов диалог стартира на 22 март във Виена

Дунавски финансов диалог стартира на 22 март във Виена
Публикация   12 Ян, 2012   /     akcent.bg   /     407

Ще бъдат избрани 70 обещаващи проекта с обем между 1 и 25 милиона евро.


 

      Диалогът ще предостави два начина за търсене на възможности за финансиране за проектите на МСП:

1.                     Срещи лице-в-лице с представители на финансови институции: по време на конференцията МСП ще имат възможност да уговорят график за срещи лице-в-лице с финансиращите институции, на които да представят своя проект и да дискутират възможностите за финансиране.

2.                     Постерна сесия: МСП ще имат възможност да представят своя проект на постер (плакат) пред поканените финансиращи институции.

 

Събитието  ще се състои на 22 и 23 март 2012 в сградата на Австрийската Национална Банка. Ще бъдат избрани 70 обещаващи проекта с обем между 1 и 25 милиона евро.

 

Заявките за участие трябва да бъдат изпратени до 30 януари 2012 на следния адрес - http://groupspaces.com/CapacityandCooperation/item/223882/register.

 

Участието в конференцията е безплатно. Пътните разходи обаче няма да бъдат покривани от организатора на конференцията. Организаторът ще окаже съдействие при уреждане на пътуването и настаняването и ще покани участващите МСП на обяд и вечеря.

 

 

           Възможностите за финансиране включват:

  Финансовите институции ще предлагат грантове, заеми, инвестиции в рисков капитал, гаранции, други продукти по дялово участие и дългови инструменти за проекти, които се считат за банково кредитиране. Както МСП така и ФИ ще имат две възможности да представят своите инструменти.        

        Единият начин е чрез ‘срещи лице-в-лице’, а вторият – ‘постерна сесия’. Повече информация за това можете да намерите в документа „Писмо- покана за МСП”. Има широк кръг от проекти, които могат да се разглеждат, а най-важното е, че това са проекти за банково кредитиране, които могат да се разглеждат в контекста на Дунавската стратегия.

 

    Финансови институции, които са поканени, но не всички от тях са потвърдили все още:

1.      EIB – Европейска инвестиционна банка

2.      JASPERS, JESSICA, JEREMIE and JASMINE

3.      EIF – Европейски инвестиционен фонд

4.      EBRD – Европейска банка за възстановяване и развитие

5.      Balkan Incentive Fund for Culture - Балкански насърчителен фонд за култура

6.      CEB (Council of Europe Development Bank) – Съвет на Европейската банка за развитие

7.      European Neighbourhood Policy Instrument – Европейски инструмент за политика по съседство

8.      Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) – Инструмент за предприсъединителна помощ

9.      European Western Balkans Joint Fund EWBJF – Съвместен европейски фонд за Западните Балкани

10.  Kommunalkredit Austria AG

11.  World Bank – Световна банка

12.  The Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) – Черноморска банка за търговия и развитие

13.  European Agency for Reconstruction (EAR) – Европейска агенция за възстановяване

14.  CEC Bank

15.  The National Bank of Romania – Национална банка на Румъния

16.  Croatian Bank for Reconstruction and Development – Хърватска банка за възстановяване и развитие

17.  Bulgarian Development Bank – Българска банка за развитие

 

     Критерии за избор на малки и средни предприятия, които да участват в 1-ви Дунавски Финансов  Диалог (22 и 23 март 2012) във Виена

   Първият Дунавски Финансов Диалог предлага уникална възможност за представители на МСП от целия Дунавски регион да установят директен контакт с представители на финансови институции. Около 12 финансови институции ще участват в Диалога; ще бъдат избрани 70 обещаващи проекти на МСП от Дунавския регион с обем между 1 и 25 милиона евро, които да вземат участие в Дунавския финансов диалог.

 

(I)      Предприятия, които целят да реализират обещаващи инвестиционни проекти в Дунавския регион с обем между 1 и 25 милиона евро

 

(II)    Проекти покриващи един от секторите, които съответстват на приоритетните области на Дунавската стратегия

 

-       Транспорт (Приоритетна област 1)

o      Вътрешен речен транспорт, пристанища

o      Железопътни, сухопътни и авио връзки

o      По-чисти и по-безопасни видове транспорт

 

-       Енергия (Приоритетна област 2)

o      Устойчива енергия

o      Енергийна инфраструктура и пазари

 

-       Култура и туризъм (Приоритетна област 3)

o     Културно наследство и култура

o     Дунавски туризъм

 

-       Околна среда

o      Поддържане качеството на водите (Приоритетна област 4)

o      Управление на рисковете за околната среда (Приоритетна област 5)

o      Запазване на биоразнообразието, пейзажите и качеството на въздуха и почвите (Приоритетна област 6)

 

-       Изследвания, образование и информация и пазар на труда (Приоритетна област 7, 9)

 

-       Иновативни технологии, селско стопанство и селски региони (Приоритетна област 8)

 

-       Градски технологии и зелен бизнес (Приоритетна област 10)

 

-       Сигурност (Приоритетна област 11)

 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha