Сряда, 27 Септември 2023

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ЯНУАРИ 2012 г.

Публикация   19:08     11 Ян, 2012 /     akcent.bg   /     294


 

По Кодекса за социално осигуряване

 

       До 10 януари:

1.Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Декември 2011 г.

 2. Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху изплатените възнаграждения през Декември 2011 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения.

 

       До 31 януари:

1.Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Декември 2011 г.

 

 

По Наредба за обществено осигуряване

на самоосигуряващите се лица, българските граждани

на работа в чужбина и морските лица

 

      До 10 януари:

1. Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Декември 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

 2. Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Декември 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

3. Внасяне на отнасящите се за месец Декември 2011 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-    лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;

- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

4. Внасяне от изпращащото ведомство на отнасящите се за месец Декември 2011 г. осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат.

 

        До 31 януари:

1. Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица за промяна на вида на осигуряването за 2012 година.

2. Подаване на декларация от морските лица за промяна на вида на осигуряването и избрания месечен осигурителен доход за 2012 г.

 

 

По Закона за здравното осигуряване

 

       До 10 януари:

1.Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Декември 2011 г.

2. Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни вноски върху изплатените възнаграждения през Декември 2011 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения.

3. Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Декември 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ.

4. Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Декември 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

5.

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Декември 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

 

         До 31 януари:

1. Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Декември 2011 г.

 2. Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Декември 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

 

 

По Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

          До 10 януари:

1. Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Декември 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.

 

          До 20 януари:

1. Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Декември 2011 г.

2. Подаване от НОИ на:

- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и

- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване

с данните за месец Декември 2011 г.

 

          До 31 януари:

1. Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Януари 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

2. Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Декември 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha